Uplatňovanie práva EÚ

Komisia musí zabezpečiť, aby boli právne predpisy EÚ uplatňované vo všetkých krajinách EÚ, a v prípade potreby môže v tomto smere podniknúť právne kroky.

Právne predpisy EÚ sa delia na primárne a sekundárne právo. Zmluvy (primárne právo) predstavujú základné pravidlá pre všetky činnosti EÚ. Sekundárne právo (nariadenia, smernice a rozhodnutia) je založené na zásadách a cieľoch ustanovených v zmluvách.

Nariadenia a rozhodnutia sú priamo uplatniteľné; smernice EÚ naproti tomu stanovujú želaný výsledok a ponechávajú na členské štáty EÚ, aby sa rozhodli, ako tento výsledok v určenom čase dosiahnu prostredníctvom vnútroštátnej úpravy.

Zatiaľ čo vlády krajín EÚ zodpovedajú za uplatňovanie práva EÚ na vlastnom území, Komisia monitoruje, či sú právne predpisy uplatňované správne v celej Únii.

Komisia môže preto podniknúť kroky proti každému štátu EÚ v prípade, že:

  1. 1) neoznámi, aké opatrenia prijal na začlenenie smerníc EÚ do svojho právneho poriadku;
  2. 2) existuje podozrenie, že porušuje ustanovenia zmluvy EÚ, nariadenia alebo smernice.

Najskôr Komisia kontaktuje vnútroštátne orgány. Ak sa nepodarí nájsť primerané riešenie, môže:

  • začať formálne konanie vo veci porušenia právnych predpisov prostredníctvom zaslania formálnej výzvy, po ktorej nasleduje odôvodnené stanovisko;
  • predložiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie na rozhodnutie;
  • navrhnúť Súdnemu dvoru Európskej únie uloženie finančných pokút (ak vnútroštátne orgány neplnia rozsudok Súdneho dvora) až do nápravy predmetného porušenia.

Úlohou Komisie je takisto zabezpečovať spravodlivé podmienky hospodárskej súťaže pre európske podniky – preveruje, či je každá finančná podpora podnikateľom poskytnutá vládami krajín EÚ v súlade s pravidlami štátnej pomoci EÚ.

Obľúbené odkazy

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 
Klikni tiež na...
Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?