Stosowanie prawa UE

Komisja ma obowiązek zagwarantować, że prawo UE jest stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE i w razie potrzeby może podjąć środki prawne w celu jego egzekwowania.

Prawo UE dzieli się na prawo „pierwotne” i „wtórne”. Traktaty (prawo pierwotne) stanowią podstawę wszystkich działań UE. Prawo wtórne (rozporządzenia, dyrektywy i decyzje) ma charakter pochodny w stosunku do zasad i celów określonych w traktatach.

Rozporządzenia i decyzje są stosowane bezpośrednio. Natomiast dyrektywy UE określają jedynie cel, który państwa członkowskie muszą zrealizować w wyznaczonym terminie. Jednak państwa członkowskie same decydują, jak wprowadzić przepisy dyrektywy do prawa krajowego.

Za stosowanie prawa UE w poszczególnych państwach odpowiadają rządy krajowe, zaś Komisja monitoruje prawidłowość ich działań w tym zakresie.

W związku z tym Komisja może podjąć działania, jeżeli którekolwiek państwo członkowskie UE:

  1. nie przedstawia sprawozdania dotyczącego środków, które podjęło w celu włączenia przepisów dyrektyw UE do prawa krajowego;
  2. jest podejrzewane o naruszenie postanowień Traktatu UE lub przepisów rozporządzeń lub dyrektyw.

Komisja w pierwszej kolejności nawiązuje kontakt z władzami krajowymi. Jeżeli nie udaje się znaleźć właściwego rozwiązania, Komisja może:

  • wszcząć formalne postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając najpierw „wezwanie do usunięcia uchybienia”, a następnie „uzasadnioną opinię”;
  • przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości w celu wydania orzeczenia;
  • wystąpić o nałożenie kar finansowych przez Trybunał Sprawiedliwości (jeżeli władze krajowe nie zastosują się do orzeczenia Trybunału) do czasu usunięcia uchybienia.

Komisja musi również zapewnić uczciwe warunki konkurencji między przedsiębiorstwami UE – sprawdzając, czy wszelka pomoc finansowa przyznawana przedsiębiorstwom przez rządy krajowe jest zgodna z zasadami pomocy państwa UE.

Ciekawe linki

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 
Zobacz również
Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?