ES tiesību aktu piemērošana

Komisijai jānodrošina, lai visās ES dalībvalstīs ievērotu ES tiesību aktus. Ja tas netiek darīts, Komisija var celt prasību ES Tiesā.

ES tiesību aktus iedala primārajos un sekundārajos. Uz dibināšanas līgumiem (primārie tiesību akti) ir balstīta jebkura ES darbība. Sekundārie tiesību akti, kā regulas, direktīvas un lēmumi, ir atvasināti no šajos līgumos noteiktajiem principiem un mērķiem.

Regulas un lēmumus piemēro tieši, turpretim ES direktīvās vienīgi ir noteikts vēlamais rezultāts, un ES dalībvalstis pašas var izlemt, kā izstrādāt savas valsts tiesību aktus, lai šo rezultātu sasniegtu paredzētajā termiņā.

ES dalībvalstu valdības atbild par ES tiesību piemērošanu savā teritorijā, bet Komisija raugās, lai tas tiktu izdarīts pareizi.

Tāpēc Komisija var vērsties ES Tiesā, ja kāda ES valsts:

  1. 1) nepaziņo, kādus pasākumus tā veikusi, lai transponētu ES direktīvas savās tiesībās,
  2. 2) iespējams, ir pārkāpusi ES Līguma, regulu vai direktīvu noteikumus.

Vispirms tā sazinās ar attiecīgās valsts iestādēm. Ja neizdodas rast piemērotu risinājumu, Komisija var:

  • sākt oficiālu pārkāpuma procedūru, vispirms nosūtot valstij oficiālu paziņojuma vēstuli un pēc tam argumentētu atzinumu,
  • nodot lietu Eiropas Savienības Tiesai, kura par to pieņem nolēmumu,
  • prasīt, lai Eiropas Savienības Tiesa piemēro finansiālu sodu (ja valsts iestādes nav izpildījušas Tiesas nolēmumu), kamēr pārkāpums nav novērsts.

Komisijai arī jāgādā par godīgu konkurenci starp ES uzņēmumiem — tā pārbauda, vai atbalsts, ko valdības piešķīrušas uzņēmumiem, atbilst ES noteikumiem par valsts atbalstu.

Iecienītas saites

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 
Skatīt arī
Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?