EU:n lainsäädännön soveltaminen

Komission on varmistettava, että EU:n lainsäädäntöä sovelletaan asianmukaisesti kaikissa EU-maissa. Jos jäsenmaat eivät noudata velvoitteitaan, komissio voi tarvittaessa ryhtyä oikeustoimiin niitä vastaan.

EU:n lainsäädäntö jakaantuu ns. primaari- ja sekundaarilainsäädäntöön. Primaarilainsäädäntö tarkoittaa perussopimuksia, jotka ovat EU:n kaiken toiminnan perusta. Sekundaarilainsäädäntöön kuuluu mm. asetuksia, direktiivejä ja päätöksiä, jotka on johdettu perussopimuksissa määritellyistä periaatteista ja tavoitteista.

Asetuksia ja päätöksiä sovelletaan EU-maissa sellaisenaan, mutta direktiiveissä määritetään pelkästään tavoiteltu päämäärä, ja EU-maat päättävät itse, miten se saavutetaan kansallisen lainsäädännön avulla määräaikaan mennessä.

EU-maiden hallitukset vastaavat EU-lakien soveltamisesta omissa maissaan, ja komissio valvoo, että lakeja sovelletaan oikein.

Komissio voi ryhtyä toimiin, jos jokin EU-maa

  1. 1) ei ilmoita komissiolle, mitä kansallisia säädöksiä se on antanut EU-direktiivin toimeenpanemiseksi
  2. 2) näyttää toimivan EU:n perussopimusten, asetusten tai direktiivien vastaisesti.

Ensimmäisessä vaiheessa komissio ottaa yhteyttä kansallisiin viranomaisiin. Jos neuvotteluratkaisua ei synny, se voi

  • käynnistää virallisen ns. rikkomusmenettelyn, jossa se lähettää jäsenmaalle ensin virallisen ilmoituksen ja sen jälkeen perustellun lausunnon
  • viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaistavaksi
  • pyytää Euroopan unionin tuomioistuinta määräämään jäsenmaalle sakkoja (jos kansalliset viranomaiset eivät noudata tuomioistuimen päätöstä), kunnes laiminlyönti korjataan.

Komission tehtävänä on myös varmistaa oikeudenmukainen kilpailu EU:n yritysten välillä. Jos EU-maan hallitus myöntää jollekin yritykselle taloudellista tukea, komissio valvoo, että tuki on EU:n valtiontukisääntöjen mukaista.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 
Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.