ELi õiguse kohaldamine

Komisjon peab tagama, et ELi õigust kohaldatakse kõigis ELi liikmesriikides, ning võib vajadusel võtta õiguslikke meetmeid selle jõustamiseks.

ELi õigus on jagatud nn esmasteks ja teisesteks õigusaktideks. Aluslepingud (esmased õigusaktid) on kogu ELi tegevuse alus. Teisesed õigusaktid (mille hulka kuuluvad määrused, direktiivid ja otsused) tulenevad aluslepingutes sätestatud põhimõtetest ja eesmärkidest.

Määrused ja otsused on vahetult kohaldatavad. ELi direktiivides on seevastu sätestatud ainult soovitud tulemus ning ELi liikmesriigid saavad otsustada, kuidas kõnealune tulemus riiklike õigusaktide abil määratud tähtpäevaks saavutada.

Kui ELi liikmesriikide valitsused vastutavad ELi õiguse kohaldamise eest oma riikides, siis komisjon jälgib, et seda tehtaks nõuetekohaselt.

Seega võib komisjon võtta meetmeid, kui mis tahes ELi liikmesriik

  1. 1) ei teata, milliseid meetmeid ta on võtnud ELi direktiivide ülevõtmiseks oma riiklikku õigusesse;
  2. 2) näib rikkuvat ELi lepingu sätteid, määruseid või direktiive.

Kõigepealt võetakse ühendust riigi ametiasutustega. Kui sobivat lahendust ei leita, siis võib komisjon

  • algatada formaalse rikkumismenetluse, saates kõigepealt märgukirja ning seejärel põhjendatud arvamuse;
  • edastada juhtumi otsuse langetamiseks Euroopa Kohtule;
  • paluda Euroopa Kohtul määrata rahalisi karistusi (kui riigi ametiasutused kohtu otsust ei järgi) kuni rikkumine on kõrvaldatud.

Komisjon peab samuti tagama õiglase konkurentsi ELi ettevõtete vahel, kontrollides, et valitsuste poolt ettevõtetele antud mis tahes rahaline abi on kooskõlas ELi riigiabi eeskirjadega.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 
Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?