Παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ

Το δίκαιο της ΕΕ διακρίνεται σε "πρωτογενές" και "παράγωγο". Πρωτογενές δίκαιο είναι κυρίως οι Συνθήκες που αποτελούν τη βάση για κάθε ενέργεια της ΕΕ.

Το παράγωγο δίκαιο απορρέει από τις αρχές και τους στόχους που ορίζουν οι Συνθήκες και περιλαμβάνει τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τις αποφάσεις.

Τα κράτη μέλη φέρουν την κύρια ευθύνη για την ορθή και έγκαιρη εφαρμογή των Συνθηκών και της ενωσιακής νομοθεσίας, την εφαρμογή της οποίας παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Επιτροπή μπορεί να λάβει μέτρα, εάν ένα κράτος μέλος:

  • δεν μεταφέρει τις οδηγίες της ΕΕ στο εθνικό του δίκαιο και δεν ανακοινώσει στην Επιτροπή τι μέτρα έχει λάβει
  • ή αν υπάρχουν υποψίες ότι το κράτος μέλος παραβιάζει τη νομοθεσία της ΕΕ.

Αν δεν είναι δυνατή η εξεύρεση λύσης σε αρχικό στάδιο, η Επιτροπή μπορεί να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει και, ενδεχομένως, να παραπέμψει το κράτος μέλος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;