Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ απ' όλα τα κράτη μέλη και να προβαίνει σε νομικές ενέργειες όταν αυτό είναι αναγκαίο.

Το δίκαιο της ΕΕ διακρίνεται σε "πρωτογενές" και σε "παράγωγο". Οι Συνθήκες (πρωτογενές δίκαιο) αποτελούν τη βάση για κάθε ενέργεια της ΕΕ. Το παράγωγο δίκαιο (το οποίο περιλαμβάνει τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τις αποφάσεις) απορρέει από τις αρχές και τους στόχους που ορίζουν οι Συνθήκες.

Οι κανονισμοί και οι αποφάσεις ισχύουν άμεσα. Αντιθέτως, οι οδηγίες της ΕΕ προσδιορίζουν ποιο είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά τα κράτη μέλη αποφασίζουν πώς θα επιτύχουν το αποτέλεσμα αυτό θεσπίζοντας εθνικούς νόμους εντός καθορισμένης προθεσμίας.

Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στην επικράτειά τους, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί εάν αυτό γίνεται σωστά.

Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προβεί σε νομικές ενέργειες εάν μια χώρα της ΕΕ:

  1. 1) δεν κοινοποιήσει τα μέτρα που έλαβε για την ενσωμάτωση των οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό της δίκαιο
  2. 2) υπάρχει υπόνοια ότι παραβιάζει τις διατάξεις των Συνθηκών, τους κανονισμούς ή τις οδηγίες της ΕΕ.

Πρώτη ενέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να επικοινωνήσει με τις εθνικές αρχές. Εάν δεν βρεθεί κατάλληλη λύση, η Επιτροπή μπορεί:

  • να κινήσει επίσημα τη διαδικασία επί παραβάσει, αποστέλλοντας αρχικά μια "προειδοποιητική επιστολή" και στη συνέχεια μια "αιτιολογημένη γνώμη",
  • να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για έκδοση απόφασης,
  • να επιδιώξει την επιβολή χρηματικού προστίμου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (εάν οι εθνικές αρχές δεν συμμορφωθούν με την απόφαση του Δικαστηρίου), το οποίο θα καταβάλλεται μέχρις ότου πάψει η παράβαση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει επίσης να διασφαλίζει θεμιτούς όρους ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων της ΕΕ – ελέγχοντας αν τυχόν οικονομικές ενισχύσεις επιχειρήσεων από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών συνάδουν με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Δημοφιλείς σύνδεσμοι

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 
Επίσης
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;