Sökväg

Hävda dina rättigheter

Förfrågningar och anmälningar om EU-lagstiftningens tillämpning

Om du är medborgare eller bor i ett EU-land eller driver företag i EU, har du flera rättigheter enligt EU-lagstiftningen.

Här kan du få mer information:

Om du upplever att dina rättigheter enligt EU-lagstiftningen inte respekteras av ett lands myndigheter, bör du först och främst ta upp frågan med nationella organisationer eller myndigheter. Det är oftast det snabbaste och effektivaste sättet att lösa ett problem.

Överklaga i ditt land

Enligt EU-fördragen är det medlemsländernas myndigheter och domstolar som har huvudansvaret för hur EU:s lagstiftning tillämpas.

Därför är det i ditt eget intresse att utnyttja alla möjligheter till överklagande i ditt hemland (administrativa förfaranden och tvistlösningssystem utanför domstol).

I en del länder finns det också en nationell eller regional ombudsman som du kan vända dig till.

Du kan också gå till domstol i det EU-land där problemet uppstod. Läs om ländernas rättssystem och domstolsförfaranden. Tänk på att det bara är nationella domstolar som kan upphäva nationella beslut, om det är det enda sättet att lösa ditt problem. Också när det gäller skadestånd är det bara domstolarna som kan förelägga nationella myndigheter att ersätta dig för förluster som du har lidit på grund av överträdelser av EU-lagstiftningen.

Andra sätt att lösa problem

I stället för att överklaga kan du också kontakta någon av följande organisationer:

 • Solvit – en tjänst som tillhandahålls av EU-ländernas myndigheter. Solvit behandlar gränsöverskridande problem som beror på att nationella myndigheter tillämpar EU-lagstiftningen för den inre marknaden på fel sätt. Det finns Solvitkontor i samtliga EU-länder, Norge, Island och Liechtenstein. Det berörda landet och ditt eget land kommer att försöka lösa problemet tillsammans. Med hjälp av Solvit kan du ofta lösa ditt problem snabbare än genom en formell anmälan till EU-kommissionen. Om Solvit inte kan hjälpa dig, eller om du inte är nöjd med den föreslagna lösningen, kan du fortfarande driva ärendet vidare i en nationell domstol eller lämna en formell anmälan till kommissionen. Tänk på att de nationella domstolarnas tidsfrister fortsätter att löpa även om du tar upp ditt ärende med Solvit.

  Be Solvit om hjälp
 • Nätverket av europeiska konsumentcentrum – konsumentcentrumen hjälps åt att lösa tvister mellan konsumenter och handlare i EU-länderna, Norge och Island.

  Be ditt europeiska konsumentcentrum om hjälp
 • FIN-Net – ett nätverk som försöker att lösa gränsöverskridande tvister om finansiella tjänster utanför domstol i EU, Norge, Island och Liechtenstein. Nätverket behandlar tvister mellan konsumenter och tillhandahållare av finansiella tjänster.

  Be FIN-Net om hjälp

Be EU om hjälp

Normalt kan du lättast hävda dina rättigheter i det land där du bor, men ibland kan du också få hjälp av EU:

  • Europaparlamentet

Du har rätt att göra en framställning till Europaparlamentet om tillämpningen av EU-lagstiftningen (artikel 227 i EUF-fördraget). Du kan skicka in den med post eller direkt från Europaparlamentets webbplats. Läs mer om framställningar till Europaparlamentet.

  • EU-kommissionen

Du kan kontakta kommissionen om all reglering (lagar, författningar eller administrativa åtgärder), brist på reglering eller praxis i ett medlemsland som du tror bryter mot EU-lagstiftningen.

Kommissionen kan bara handlägga din anmälan om det är en myndighet i ett EU-land som bryter mot reglerna. Om du vill anmäla något som en enskild person eller en privat organisation har gjort (och du inte kan visa att en nationell myndighet har varit inblandad), måste du försöka att lösa problemet i ditt hemland, dvs. i domstol eller genom tvistlösning. Kommissionen behandlar bara frågor där myndigheter är inblandade.

Som lekman kan det vara svårt att ta reda på exakt vilken EU-lag som har överträtts. Kontakta Ditt Europas rådgivningstjänst för att snabbt och utan krångel få hjälp på ditt eget språk.

  • Europeiska ombudsmannen

Om du inte är nöjd med hur kommissionen har hanterat ditt ärende kan du kontakta Europeiska ombudsmannen (artiklarna 24 och 228 i EUF-fördraget).