Navigačný riadok

Ako presadiť svoje práva

Otázky a sťažnosti týkajúce sa uplatňovania práva Únie

Ak ste štátnym príslušníkom členského štátu Európskej únie, ak bývate v jednom z členských štátov alebo ak prevádzkujete podnik v Európskej únii, máte podľa právnych predpisov Únie viaceré práva.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

Ak sa domnievate, že vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov EÚ neboli rešpektované vnútroštátnymi orgánmi členského štátu, mali by ste sa najprv obrátiť na vnútroštátne orgány alebo subjekty. Toto je často najrýchlejší a najúčinnejší spôsob vyriešenia problému.

Dostupné prostriedky nápravy na vnútroštátnej úrovni

Ako sa uvádza v zmluvách EÚ, verejné orgány a súdy členských štátov nesú hlavnú zodpovednosť za uplatňovanie práva Únie.

Preto je vo vašom záujme, aby ste využili všetky možné prostriedky nápravy na vnútroštátnej úrovni (administratívne a/alebo mimosúdne mechanizmy mediácie).

V závislosti od príslušného systému daného členského štátu, sa takisto môžete obrátiť na národného ombudsmana alebo miestnych ombudsmanov.

Takisto môžete začať konanie pred súdom v členskom štáte, kde sa problém vyskytol. Viac o vnútroštátnych súdnych systémoch alebo začatí súdneho konania. Ak si vyriešenie vášho problému vyžaduje zrušenie vnútroštátneho rozhodnutia, nezabudnite, že urobiť tak môžu iba vnútroštátne súdy. Ak požadujete náhradu škody, právomoc nariadiť v prípade potreby vnútroštátnym orgánom kompenzáciu osôb za škodu, ktorú utrpeli v dôsledku porušenia práva Únie, majú len vnútroštátne súdy.

Iné nástroje na riešenie problémov

Alternatívne sa môžete skontaktovať:

 • so službou SOLVIT – táto služba, ktorú poskytujú vnútroštátne orgány, rieši cezhraničné problémy súvisiace s nesprávnym uplatňovaním práva EÚ vnútroštátnymi orgánmi verejnej správy v rámci vnútorného trhu. V každej krajine EÚ, ako aj v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku, existuje jedno centrum SOLVIT. Váš členský štát sa pokúsi problém vyriešiť s príslušným členským štátom. Využitie služby SOLVIT môže byť rýchlejšie ako predloženie formálnej sťažnosti Európskej komisii a môže vyriešiť váš konkrétny problém. Ak sa problém nevyrieši alebo sa domnievate, že navrhované riešenie je neprijateľné, môžete začať konanie pred vnútroštátnym súdom alebo podať formálnu sťažnosť Európskej komisii. Upozorňujeme však, že predložením problému službe SOLVIT sa nepozastavuje plynutie lehôt pred vnútroštátnymi súdmi.

  Predložte svoj problém službe SOLVIT
 • s európskymi spotrebiteľskými centrami – ide o celoeurópsku sieť spotrebiteľských centier, ktoré spolupracujú s cieľom pomôcť pri riešení sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi, ktorí sa nachádzajú v rôznych krajinách EÚ, ako aj v Nórsku, na Islande.

  Predložte svoj problém európskym spotrebiteľským centrám
 • so sieťou FIN-Net – je to sieť na riešenie finančných sporov mimosúdnou cestou v krajinách EÚ, ako aj na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku. Rieši spory medzi spotrebiteľmi a poskytovateľmi finančných služieb.

  Predložte svoj problém sieti FIN-Net

Dostupné kroky na úrovni EÚ

Hoci vaše práva budete môcť lepšie uplatniť v krajine, v ktorej žijete, Európska únia vám takisto môže pomôcť:

  • Výbor Európskeho parlamentu pre petície

Máte právo (článok 227 ZFEÚ) obrátiť sa s petíciou na Európsky parlament v súvislosti s uplatňovaním práva Únie. Svoju petíciu môžete predložiť poštou alebo elektronicky na webovej lokalite Európskeho parlamentu. Viac o práve obrátiť sa s petíciou na Európsky parlament sa dozviete na webovej stránke Občianstvo EÚ a voľný pohyb.

  • Európska komisia

Na Európsku komisiu sa môžete obrátiť v súvislosti s akýmkoľvek opatrením (zákonom, nariadením alebo správnym rozhodnutím), absenciou takéhoto opatrenia alebo s postupom členského štátu, ak podľa vás ide o porušenie práva Únie.

Európska komisia môže vo vašej sťažnosti konať, len ak ide o porušenie práva Únie zo strany orgánov v členskom štáte EÚ. Ak sa vaša sťažnosť týka postupu súkromných osôb alebo subjektov (okrem prípadov, ak môžete preukázať účasť vnútroštátnych orgánov), musíte sa pokúsiť dosiahnuť riešenie na vnútroštátnej úrovni (súdnou cestou alebo inými spôsobmi riešenia sporov). Európska komisia nemôže konať vo veciach, ktoré sa týkajú výlučne súkromných osôb alebo subjektov a ktoré nezahŕňajú verejné orgány.

Ak nie ste odborníkom na právo Európskej únie, môže byť pre vás zložité zistiť, ktorý právny predpis EÚ bol podľa vás porušený. Rýchle a neformálne poradenstvo vám vo vašom jazyku poskytne služba Vaša Európa – Poradenstvo.

  • Európsky ombudsman

Ak sa domnievate, že Európska komisia nevyriešila primerane vašu žiadosť, môžete sa obrátiť na európskeho ombudsmana (články 24 a 228 ZFEÚ).