Kruimelpad

Uw rechten laten gelden

Vragen en klachten over de toepassing van het EU-recht

Als u onderdaan van een lidstaat van de EU bent, of in een van de lidstaten woont of er een bedrijf hebt, geeft de EU-wetgeving u een aantal rechten.

Als u meer wilt weten, kunt u:

Als u vindt dat de nationale overheid van een lidstaat uw rechten op grond van de EU-wetgeving niet heeft nageleefd, moet u eerst proberen om uw probleem bij nationale organen of autoriteiten aan te kaarten. Dat is vaak de snelste en doeltreffendste manier om de kwestie op te lossen.

Wat kunt u doen op nationaal niveau?

Volgens de Europese Verdragen zijn in de eerste plaats de overheden en de rechtbanken van de lidstaten bevoegd voor de toepassing van de EU-wetgeving.

Het is dus in uw eigen belang dat u gebruik maakt van alle mogelijke rechtsmiddelen op nationaal niveau (met inbegrip van buitengerechtelijke bemiddeling).

In sommige landen kunt u ook terecht bij een nationale ombudsman of een regionale ombudsman.

U kunt ook een rechtszaak beginnen in het land waar het probleem zich heeft voorgedaan. Lees meer over nationale rechtsstelsels en processen. Als een nationaal besluit nietig moet worden verklaard om uw probleem op te lossen, moet u weten dat alleen nationale rechtbanken dat kunnen. Bovendien kunnen alleen zij nationale autoriteiten verplichten u schadeloos te stellen voor verliezen als gevolg van een schending van het EU-recht.

Andere mogelijkheden voor probleemoplossing

Ook kunt u:

 • contact opnemen met SOLVIT, een dienst van de nationale overheid die zich bezig houdt met grensoverschrijdende problemen, die verband houden met de onjuiste toepassing van het EU-recht door nationale overheidsdiensten op de interne markt. In alle EU-landen (plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) is er een SOLVIT-centrum. Uw land zal uw probleem met het andere land proberen op te lossen. De weg via SOLVIT neemt minder tijd in beslag dan een formele klacht bij de Europese Commissie en kan uw probleem vaak oplossen. Als SOLVIT geen oplossing vindt of een oplossing voorstelt die u onaanvaardbaar vindt, kunt u alsnog een procedure bij een nationale rechtbank beginnen of een formele klacht indienen bij de Europese Commissie. Let wel: de inschakeling van SOLVIT heeft geen opschortende werking voor de termijnen bij de nationale rechter.

  Hulp vragen aan SOLVIT
 • contact opnemen met een van de Europese ConsumentenCentra, die binnen een Europawijd netwerk samenwerken om geschillen op te lossen tussen consumenten en verkopers in alle EU-landen Noorwegen en IJsland.

  Hulp vragen aan de Europese ConsumentenCentra
 • contact opnemen met FIN-Net, een netwerk voor buitengerechtelijke beslechting van financiële geschillen in de EU-landen, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Het behandelt geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners.

  Hulp vragen aan FIN-Net

Wat kunt u doen op EU-niveau?

Meestal is het makkelijker om uw rechten af te dwingen in het land waar u woont, maar de EU kan u soms ook helpen:

  • De Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement

U hebt het recht (op grond van artikel 27 VWEU) bij het Europees Parlement een verzoekschrift in te dienen over de toepassing van het EU-recht. U kunt uw verzoekschrift per post indienen of online via de website van het Europees Parlement. U vindt meer infomatie over verzoekschriften aan het Europees Parlement op de website EU-burgerschap en vrij verkeer.

  • De Europese Commissie

U kunt contact opnemen met de Europese Commissie als u denkt dat een maatregel (wet, regelgeving, administratieve beslissing) of het uiblijven daarvan, of een handeling van een lidstaat strijdig is met het EU-recht.

De Europese Commissie kan uw klacht alleen behandelen als het gaat om een inbreuk op het EU-recht door de overheid in een EU-land. Gaat uw klacht over een particuliere persoon of organisatie en kunt u niet aantonen dat de nationale autoriteiten daar op de een of andere manier bij betrokken zijn, dan moet u dit oplossen op nationaal niveau (al dan niet via de rechter). De Europese Commissie behandelt geen klachten die alleen betrekking hebben op particuliere personen of organisaties en waarbij geen overheidsinstelling betrokken is.

Als u geen deskundige bent in EU-recht, weet u misschien niet welke EU-wetgeving geschonden is. Daarover kunt u snel, informeel en in uw eigen taal advies krijgen van Uw Europa – Advies.

  • De Europese Ombudsman

Als u van mening bent dat de Europese Commissie uw klacht niet correct behandeld heeft, kunt u contact opnemen met de Europese Ombudsman (artikel 24 en 28 VWEU).