Navigācijas ceļš

Izmantojiet savas tiesības

Jautājumi un sūdzības par ES tiesību piemērošanu

Ja esat kādas ES dalībvalsts valstspiederīgais vai dzīvojat kādā no tām, varbūt arī veicat uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā, tad varat rēķināties ar dažādām ES garantētām tiesībām.

Lai uzzinātu vairāk,

Ja redzat, ka kādas dalībvalsts iestādes neievēro jūsu tiesības, ko jums garantē ES likumdošana, tad vispirms vajadzētu risināt jautājumu šīs valsts struktūrās vai iestādēs. Bieži vien tas būs visātrākais un visiedarbīgākais paņēmiens, kā atrisināt problēmu.

Valsts līmeņa lēmumu pārsūdzības iespējas

Kā minēts ES līgumos, pirmām kārtām par ES tiesību piemērošanu ir atbildīgas valstu iestādes un tiesas.

Tāpēc jūsu interesēs būtu izmantot visas valsts līmenī pieejamās pārsūdzības iespējas (administratīvos vai ārpustiesas strīdu izskatīšanas mehānismus).

Atkarībā no konkrētās dalībvalsts sistēmas jūs varat iesniegt sūdzību valsts vai reģionālajam ombudam (tiesībsargam).

Varat arī celt prasību tās dalībvalsts tiesā, kur radusies problēma. Uzziniet vēl par valsts tiesu sistēmām vai vēršanos tiesā. Ja jūsu problēmas atrisināšanai nepieciešams atcelt valsts lēmumu, atcerieties, ka to var izdarīt tikai valsts tiesas. Ja vēlaties saņemt atlīdzību par nodarītajiem zaudējumiem, ņemiet vērā, ka tikai valsts tiesas drīkst dot rīkojumu valsts iestādēm atlīdzināt zaudējumus, kas privātpersonām radušies ES tiesību pārkāpuma rezultātā.

Citi problēmu risināšanas mehānismi

Alternatīvas iespējas

 • Sazināties ar SOLVIT– dienestu, kura darbību nodrošina valsts pārvaldes iestādes un kurš risina pārrobežu problēmas, kas radušās, valsts pārvaldes iestādei nepareizi piemērojot ES tiesību aktus par iekšējo tirgu. Katrā ES valstī (arī Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā) ir savs SOLVIT centrs. Jūsu dalībvalsts mēģinās atrisināt problēmu, sadarbojoties ar otru iesaistīto dalībvalsti. Lietas izskatīšana SOLVIT, iespējams, prasīs mazāk laika nekā oficiālas sūdzības iesniegšana Eiropas Komisijā, turklāt atrisināta tiks tieši jūsu konkrētā problēma. Ja problēmu neizdodas atrisināt vai ierosinātais risinājums jums nav pieņemams, jūs varat vērsties valsts tiesā vai iesniegt oficiālu sūdzību Eiropas Komisijā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka lietas iesniegšana SOLVIT neietekmē termiņus, kas attiecas uz valsts tiesām.

  Iesniedziet problēmu SOLVIT
 • Sazināties ar Eiropas Patērētāju informēšanas centru – organizāciju, kas ietilpst Eiropas mēroga patērētāju informēšanas centru tīklā un sadarbojas ar citām partnerorganizācijām, lai izskatītu strīdus starp patērētājiem un komersantiem, kuri atrodas dažādās ES valstīs, Norvēģijā un Islandē.

  Iesniedziet problēmu Eiropas Patērētāju informēšanas centrā
 • Sazināties ar FIN-Net – finansiālu domstarpību ārpustiesas risināšanas tīklu, kurā piedalās ES valstis, Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Tajā tiek risināti strīdi starp patērētājiem un finanšu pakalpojumu sniedzējiem.

  Iesniedziet problēmu FIN-Net

ES līmenī iespējamā rīcība

Lai gan parasti būs tā, ka tiesības visērtāk būs īstenojamas jūsu dzīvesvietas valstī, palīdzēt var arī Eiropas Savienība.

  • Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja

Jums ir tiesības (LESD 227. pants) iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam par Eiropas Savienības tiesību piemērošanu. Savu lūgumrakstu varat iesniegt pa pastu vai Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē internetā. Par lūgumrakstiem vairāk var uzzināt Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē par ES pilsonību un pārvietošanās brīvību.

  • Eiropas Komisija

Jūs varat sazināties ar Eiropas Komisiju par jebkādu tiesību aktu, noteikumiem vai administratīvu pasākumu, to trūkumu vai dalībvalsts īstenotu praksi, kas, jūsuprāt, ir pretrunā ES tiesībām.

Eiropas Komisija drīkst pieņemt jūsu sūdzību tikai tad, ja tā skar ES tiesību pārkāpumu, kurā vainojamas kādas ES dalībvalsts iestādes. Ja sūdzība ir par privātpersonas vai privātas struktūras rīcību, jums jāmēģina atrisināt problēmu valsts līmenī – tiesās vai citās strīdu izskatīšanas instancēs (izņemot, ja varat pierādīt valsts iestāžu līdzdalību). Eiropas Komisija nevar izskatīt lietas, kurās iesaistītas tikai privātpersonas vai privātas struktūras, nevis valsts (publiskas) iestādes.

Ja neesat ES tiesību eksperts, var gadīties, ka jums būs grūti noteikt, tieši kuras ES tiesību normas jūsu gadījumā ir pārkāptas. Tādā gadījumā varat ātri saņemt neoficiālu padomu no dienesta “Tavs Eiropas padomdevējs”, turklāt jūsu valodā.

  • Eiropas Ombuds

Ja uzskatāt, ka Eiropas Komisija nav pienācīgi izskatījusi jūsu pieprasījumu, varat sazināties ar Eiropas Ombudu (LESD 24. un 228. pants).