Navigációs útvonal

Kérdések és panaszok az uniós jog alkalmazásával kapcsolatban

Ha Ön az uniós tagállamok valamelyikének állampolgára, illetve ha a tagállamok valamelyikében él, vagy működtet céget, az uniós jogszabályoknak köszönhetően Önt számos jog megilleti.

Az EU több olyan szolgálatot és webhelyet is működtet, amely tájékoztatással szolgál az Európai Unióról, illetve az Önt megillető uniós jogokról:

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy valamelyik tagállam nemzeti hatóságai nem tartották, vagy nem tartják tiszteletben a jogait, legelőször a tagállami hatóságokhoz célszerű fordulnia az ügyben. Sokszor így lehet a leggyorsabban és a leghatékonyabban megoldást találni a helyzetre.

Tagállami szinten rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségek

Az uniós szerződések kimondják, hogy elsősorban a tagállami hatóságok és bíróságok felelősek az uniós jogszabályok alkalmazásáért.

Ennélfogva Önnek első körben tagállami szinten érdemes minden lehetséges úton (a közigazgatási szervek közreműködésével és/vagy peren kívüli vitarendezési mechanizmus révén) jogorvoslatot keresnie.

Az adott tagország államberendezkedésének függvényében Ön adott esetben a nemzeti, illetve a regionális ombudsmanhoz is fordulhat.

Arra is lehetősége van, hogy ügyét bíróságra vigye, peres úton keresve elégtételt az érintett tagállamban. Az európai igazságügyi portálon részletesen tájékozódhat a tagállami igazságszolgáltatási rendszerekkel és a bírósági eljárásokkal kapcsolatos tudnivalókról. Fontos tisztában lennie azzal, hogy ha a probléma megoldásához meg kell semmisíteni valamilyen tagállami szinten hozott döntést, arra csak a tagállami bíróságok jogosultak. Ha Ön kártérítésre tart igényt, tudnia kell, hogy csak a tagállami bíróságok kötelezhetik – indokolt esetben – a tagállami hatóságokat arra, hogy kártérítésben részesítsék azokat a személyeket, akik uniós jogaik sérelme folytán kárt szenvedtek.

Egyéb problémamegoldó eszközök

Ön az alábbi hálózatoktól is segítséget kérhet:

 • SOLVIT – A SOLVIT a tagállami igazgatási rendszerek által működtetett szolgálat, melynek munkatársai azoknak az egységes piacon jelentkező problémáknak a megoldásában segítik az uniós polgárokat és vállalkozásokat, melyekkel az érintettek egy másik tagállamban az európai uniós jogszabályokat helytelenül alkalmazó helyi hatóságok hibájából szembesülnek. Az uniós tagországok mindegyikében – sőt Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben is – működik SOLVIT-központ. Ha Ön a segítségüket kéri, az Ön országában és a másik érintett tagállamban található SOLVIT-központ munkatársai megpróbálnak megoldást találni a problémára. A SOLVIT közbenjárása gyorsabban eredményre vezethet, mint az, ha Ön hivatalos úton panaszt tesz az Európai Bizottságnál az ügyben. Ha a helyzetet nem sikerül rendezni, vagy ha Ön nem tartja elfogadhatónak a megoldási javaslatot, még mindig dönthet úgy, hogy keresetet indít a tagállami bíróságon, vagy hivatalos panaszt nyújt be az Európai Bizottságnak. Felhívjuk figyelmét, hogy a tagállami bíróságokon indítható peres eljárásokra vonatkozó határidőkkel akkor is számolnia kell, ha úgy dönt, hogy a SOLVIT segítségét kéri.

  Panasz benyújtása a SOLVIT-hoz
 • Európai Fogyasztói Központok Hálózata – Az Európai Fogyasztói Központok Hálózata az egész Európai Unióban, sőt Norvégiában, Izlandon is jelen van. A hálózatot alkotó központok egymással együttműködve keresnek megoldást azokra a jogvitákra, melyek más-más tagállambeli fogyasztók és kereskedők között támadnak.

  Kapcsolatfelvétel az Európai Fogyasztói Központtal
 • FIN-Net – A FIN-Net hálózat a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatók közötti pénzügyi viták peren kívüli rendezését hivatott megkönnyíteni az Európai Uniót alkotó országokban, valamint Izlandon, Liechtensteinen és Norvégiában.

  Panasz benyújtása a FIN-Nethez

Uniós szinten rendelkezésre álló lehetőségek

Noha az esetek többségében Ön könnyebben érvényt tud szerezni a jogainak abban az országban, ahol él, helyzetének megoldásához az Európai Uniótól is segítséget kaphat:

  • Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága

Önt (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 227. cikke értelmében) megilleti a jog, hogy petíciót nyújtson be az Európai Parlamenthez az uniós jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos ügyekben. A petíciót postai úton vagy az Európai Parlament erre a célra létrehozott webhelyén küldheti be az intézménynek. Ha részletesen tájékozódni szeretne a témában, látogasson el az Európai Bizottság uniós polgársággal és szabad mozgással foglalkozó webhelyére.

  • Az Európai Bizottság

Ön minden olyan esetekben az Európai Bizottsághoz fordulhat, amikor úgy ítéli meg, hogy valamilyen tagállami intézkedés (törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezés) meghozatala, vagy épp ellenkezőleg, valamilyen tagállami intézkedés meghozatalának elmulasztása ellentétes az uniós joggal.

Az Európai Bizottság csak azokkal a panaszokkal foglalkozhat, amelyek EU-tagállamban működő hatóságok uniós jogot sértő magatartásával, tevékenységével kapcsolatosak. Ha Ön magánszemélyek cselekedeteivel, illetve magánjogi szervek tevékenységével összefüggésben szeretne panaszt tenni olyan ügyben, melyben tagállami hatóság érintettségét nem tudja bizonyítani, akkor saját országában kell megpróbálnia megoldást találni a helyzetre (bíróság vagy más vitarendezési fórum segítségével). Az Európai Bizottság nem követhet nyomon olyan ügyeket, melyek kizárólag magánszemélyeket, illetve magánjogi szerveket érintenek, állami hatóságokat nem.

Ha Ön nem rendelkezik európai uniós jogi szakismeretekkel, lehet, hogy nem egykönnyen tudja megállapítani, pontosan melyik uniós jogszabállyal ellentétes az Ön által kifogásolt eljárás, intézkedés. Ilyen esetben érdemes az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálathoz fordulnia, melynek munkatársaitól – informális keretek között – gyorsan tanácsot kaphat a saját anyanyelvén.

  • Az európai ombudsman

Ha úgy véli, hogy az Európai Bizottság nem foglalkozott kielégítően az ügyével, Önnek (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 24. és 228. cikke értelmében) joga van segítségért fordulni az európai ombudsmanhoz.