Navigatsioonitee

Päringud ja kaebused Euroopa Liidu õiguse kohaldamise kohta

Kui olete Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik, kui elate mõnes liikmesriigis või kui Teil on Euroopa Liidus oma ettevõte, siis tulenevad Teile Euroopa Liidu õigusest teatavad õigused

Kui soovite lisateavet, saate:

Kui leiate, et liikmesriigi ametiasutused ei ole järginud Euroopa Liidu õigusest Teile tulenevaid õigusi, peaksite probleemi lahendamiseks kõigepealt pöörduma riiklike organite või ametiasutuste poole. See on sageli kõige kiirem ja tõhusam viis probleemi lahendamiseks.

Olemasolevad õiguskaitsevahendid riiklikul tasandil

Aluslepingute kohaselt lasub peamine vastutus Euroopa Liidu õiguse kohaldamise eest riigiasutustel ja liikmesriikide kohtutel.

Seega on Teie huvides kasutada kõiki võimalikke õiguskaitsevahendeid riiklikul tasandil (haldus- ja/või kohtuvälised vahendusmehhanismid).

Sõltuvalt iga liikmesriigi õigussüsteemist, võite samuti pöörduda riikliku ombudsmani või piirkondliku ombudsmani poole.

Samuti saate pöörduda selle liikmesriigi kohtu poole, kus probleem tekkis. Lisateave liikmesriikide õigussüsteemide ja kohtusse pöördumise kohta. Kui Teie probleemi lahendamine nõuab riikliku otsuse tühistamist, tuleb meeles pidada, et seda saavad teha ainult riiklikud kohtud. Kui taotlete kahju hüvitamist, on vaid riiklikel kohtutel vajaduse korral õigus nõuda riigi ametiasutustelt Euroopa Liidu õiguse rikkumisest tuleneva kahju hüvitamist üksikisikutele.

Muud probleemide lahendamise vahendid

Muu võimalusena võite:

 • võtta ühendust SOLVITiga− SOLVIT on teenus, mida pakuvad asjaomased riigiasutused, ning mis tegeleb piiriüleste probleemidega, mis on seotud ELi õiguse väärkohaldamisega riigiasutuste poolt siseturul. SOLVITi keskused on olemas igas ELi liikmesriigis, samuti Norras, Islandil ja Liechtensteinis. Teie liikmesriik püüab lahendada probleemi teise asjaomase liikmesriigiga. SOLVITi abil probleemi lahendamisele võib kuluda vähem aega kui Euroopa Komisjonile ametliku kaebuse esitamiseks ning see talitus saab lahendada konkreetselt Teie probleemi. Kui probleemi ei lahendata või kui väljapakutud lahendus Teile ei sobi, võite taotleda kohtuasja algatamist riiklikus kohtus või esitada ametliku kaebuse Euroopa Komisjonile. Arvestage, et probleemi suunamine SOLVITile ei pikenda tähtaegu siseriiklikes kohtutes.

  Esitage oma probleem SOLVITile
 • võtke ühendust Euroopa tarbijakeskustega – on olemas kogu Euroopat hõlmav tarbijakeskuste võrgustik, mis teeb koostööd, et aidata lahendada tarbijate ja kauplejate vahelisi vaidlusi erinevates ELi liikmesriikides, samuti ka Norras, Islandil.

  Esitage oma probleem Euroopa tarbijakeskustele
 • võtke ühendust võrgustikuga FIN-Net – see on võrgustik, mis tegeleb finantsvaidluste kohtuvälise lahendamisega ELi liikmesriikides, samuti Islandil, Liechtensteinis ja Norras. Võrgustiku ülesandeks on lahendada vaidlusi tarbijate ja finantsteenuste pakkujate vahel.

  Esitage oma probleem võrgustikule FIN-Net

Olemasolevad meetmed ELi tasandil

Kuigi üldjuhul saate oma õigusi paremini kaitsta riigis, kus Te elate, saab siiski ka Euroopa Liit Teile abiks olla:

  • Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjon

Teil on õigus (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 227) esitada Euroopa Parlamendile Euroopa Liidu õiguse kohaldamisega seotud kaebus. Te võite oma kaebuse esitada posti teel või veebipõhiselt Euroopa Parlamendi veebisaidi vahendusel. Lisateavet Euroopa Parlamendile kaebuste esitamise kohta saate veebisaidilt ELi kodakondsus ja vaba liikumine.

  • Euroopa Komisjon

Te võite Euroopa Komisjoniga ühendust võtta seoses liikmesriigi mis tahes meetmega (seadus, määrus või haldusmeede) või meetme või tava puudumisega, mis on Teie arvates vastuolus Euroopa Liidu õigusega.

Euroopa Komisjon saab Teie kaebust menetleda vaid juhul, kui see on seotud Euroopa Liidu õiguse rikkumisega ELi liikmesriigi ametiasutuste poolt. Kui Teie kaebus on seotud füüsilise isiku või asutuse tegevusega (välja arvatud juhul, kui saate tõendada, et riiklikud ametiasutused on sellega mingil viisil seotud), peate püüdma probleemi lahendada riiklikul tasandil (kohtud või muud vaidluste lahendamise võimalused). Euroopa Komisjon ei saa menetleda küsimusi, mis on seotud vaid üksikisikute või asutustega, ning millel puudub seos riigi ametiasutustega.

Kui Te ei ole Euroopa Liidu õiguse asjatundja, võib Teil olla raske kindlaks teha, millist Euroopa Liidu õigusakti on Teie arvates rikutud. Võite oma emakeeles saada kiiresti ja mitteametlikult nõu talituselt Teie Euroopa Nõuanne.

  • Euroopa Ombudsman

Kui leiate, et Euroopa Komisjon ei ole Teie päringuga nõuetekohaselt tegelenud, võite võtta ühendust Euroopa Ombudsmaniga (Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 24 ja 228).