Sti

Dine klagemuligheder

Spørgsmål om og klager over anvendelsen af EU-retten

Hvis du er statsborger i et EU-land, eller hvis du bor i et af medlemslandene, eller hvis du driver forretning i EU, giver EU-retten dig en række rettigheder

Hvis du vil vide mere, kan du:

Hvis du mener, at dine EU-rettigheder er blevet krænket af de nationale myndigheder i et EU-land, skal du først og fremmest tage sagen op med nationale organer eller myndigheder. Det er oftest den hurtigste og mest effektive måde at løse et problem på.

Klagemuligheder på nationalt plan

Som fastsat i traktaterne har offentlige myndigheder og medlemslandenes domstole det primære ansvar for anvendelsen af EU-retten.

Det er derfor i din egen interesse at benytte dig af alle klagemuligheder på nationalt plan (administrative ordninger og/eller ordninger for udenretslig mægling).

Afhængig af systemet i det enkelt medlemsland kan du også indsende din sag til den nationale ombudsmand eller den regionale ombudsmand.

Eller du kan indbringe sagen for en domstol i det medlemsland, hvor problemet opstod. Find ud af mere om nationale retssystemer eller retssager. Hvis dit problem kun kan løses ved at annullere en national afgørelse, skal du være opmærksom på, at det kun kan ske ved nationale domstole. Hvis du søger skadeserstatning, er det kun de nationale domsstole, der eventuelt har beføjelse til at pålægge nationale myndigheder at kompensere enkeltpersoner for tab, de har lidt på grund af en overtrædelse af EU-retten

Andre instrumenter til problemløsning

Alternativt kan du:

 • kontakte SOLVIT - SOLVIT er en tjeneste ydet af den nationale administration, som tager sig af grænseoverskridende problemer forårsaget af offentlige myndigheders fejlagtige anvendelse af EU-lovgivningen på det indre marked. Der er et SOLVIT-center i hvert EU-land, samt i Norge, Island og Liechtenstein. Dit medlemsland vil forsøge at løse problemet med det pågældende medlemsland. SOLVIT kan løse dit enkeltstående problem, og det kan være en hurtigere løsning end ved at indgive en formel klage til Europa-Kommissionen. Hvis problemet ikke løses, eller du finder den foreslåede løsning uacceptabel, kan du stadig anlægge sag gennem en national domstol eller indgive en formel klage til Kommissionen. Vær opmærksom på, at fristen ved de nationale domstole ikke suspenderes, fordi du henvender dig til SOLVIT om en sag.

  Indsend dit problem til SOLVIT
 • kontakte et europæisk forbrugercenter – der er et netværk af forbrugercentre over hele Europa, som samarbejder om at hjælpe med at løse uoverensstemmelser mellem forbrugere og forhandlere baseret i forskellige EU-lande samt Norge og Island.

  Indsend dit problem til et europæisk forbrugerenter
 • kontakte FIN-Net – et netværk for bilæggelse af finansielle tvister uden om domstolene i EU-landene samt Island, Liechtenstein og Norge. De er ansvarlige for at behandle tvister mellem forbrugere og udbydere af finansielle tjenesteydelse.

  Indsend dit problem til FIN-NET

Muligheder på EU-plan

Selvom du normalt håndhæver dine rettigheder bedre på nationalt plan i det land, du bor i, kan EU muligvis også hjælpe dig:

  • Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender

Du har ret til (TEUF's artikel 227) at indgive et andragende til Europa-Parlamentet vedrørende anvendelsen af EU-retten. Du kan indgive dit andragende pr. post eller online via Europa-Parlamentets website. Læs mere om andragender til Europa-Parlamentet på websitet om EU-borgerskab og fri bevægelighed.

  • Europa-Kommissionen

Du kan kontakte Europa-Kommissionen om enhver foranstaltning (lov, forordning eller lov eller administrativ bestemmelse), mangel på foranstaltning eller praksis i et medlemsland, som du mener er i uoverensstemmelse med EU-retten.

Europa-Kommissionen kan kun behandle din klage, hvis den vedrører en overtrædelse af EU-retten begået af myndighederne i et EU-land. Hvis din klage vedrører en privatperson eller et organ (medmindre du kan bevise, at nationale myndigheder er involveret), skal du forsøge at løse problemet på nationalt plan (domstole eller andre tvistbilæggelsesordninger). Europa-Kommissionen kan ikke behandle klager over privatpersoner eller organer, som ikke involverer offentlige myndigheder.

Er du ikke ekspert i EU-ret, kan det være svært at finde ud af præcis, hvilken EU-lov, du mener, er blevet overtrådt. Dit Europa – Råd og vink giver hurtig og uformel rådgivning på dit eget sprog.

  • Den Europæiske Ombudsmand

Hvis du mener, at Europa-Kommissionen ikke har behandlet din anmodning ordentlig, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand (TEUF's artikel 24 og 228)