Cesta

Uplatňování vašich práv

Dotazy a stížnosti ohledně porušení právních předpisů EU

Jste-li občanem členského státu Evropské unie nebo pokud máte v některém z členských států bydliště, případně v Evropské unii podnikáte, vztahuje se na vás podle evropských právních předpisů řada práv.

Chcete-li se dozvědět více, můžete se:

Pokud se domníváte, že vaše práva byla porušena, protože orgány členského státu nedodržely právní předpisy EU, řešte věc nejprve na vnitrostátní úrovni. Často je to nejrychlejší a nejúčinnější řešení.

Způsoby, jak se dovolat práva na vnitrostátní úrovni

Jak je uvedeno ve Smlouvách, za uplatňování práva Unie nesou hlavní odpovědnost veřejné orgány a soudy členských států.

Proto je ve vašem zájmu využít veškeré možné prostředky nápravy na vnitrostátní úrovni (správní řízení, případně mimosoudní mediační mechanismy).

V některých členských státech existuje také institut veřejného ochránce práv nebo regionálních veřejných ochránců práv.

V členském státě, ve kterém daný problém vznikl, můžete rovněž věc dát k soudu. Zde najdete další informace o vnitrostátních soudních systémech a soudním řízení. Pokud řešení vašeho problému vyžaduje zrušení určitého vnitrostátního rozhodnutí, mějte na paměti, že to mohou zrušit pouze vnitrostátní soudy. Pokud chcete vymáhat náhradu škody, je třeba se obrátit na vnitrostátní soudy. Jedině ty mají pravomoc nařídit vnitrostátním orgánům náhradu škody, kterou způsobily v důsledku porušení práva EU.

Další nástroje

Můžete také:

 • kontaktovat SOLVIT – to je služba, která řeší přeshraniční problémy vzniklé nesprávným uplatněním právních předpisů EU ze strany vnitrostátních orgánů v rámci vnitřního trhu. Středisko SOLVIT najdete v každém členském státě EU a také v Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku. Středisko ve vašem členském státě se pokusí vyřešit problém s tím členským státem, kterého se vaše věc týká. Řešení problému prostřednictvím sítě SOLVIT bývá časově méně náročné než podání formální stížnosti k Evropské komisi. Pokud se problém nepodaří ani tak vyřešit, nebo pokud pro vás nebude navrhované řešení přijatelné, můžete se obrátit na vnitrostátní soud nebo podat formální stížnost Evropské komisi. Pozor: Pokud o pomoc požádáte síť SOLVIT, dál plynou lhůty, které je třeba dodržet, pokud se budete obracet na vnitrostátní soud.

  Obrátit se na službu SOLVIT
 • kontaktovat evropské spotřebitelské středisko – v celé Evropě existuje síť spotřebitelských center, která navzájem spolupracují a pomáhají řešit spory mezi spotřebiteli a obchodníky v těch případech, kdy je každý z nich z jiného státu (EU či Norska nebo Islandu).

  Obrátit se na evropské spotřebitelské centrum
 • kontaktovat FIN-Net – to je síť, která se zabývá mimosoudním řešením finančních sporů občanů členských států EU (či Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska). Řeší konkrétně spory mezi spotřebiteli a poskytovateli finančních služeb.

  Obrátit se na síť FIN-Net

Dovolání se práva na úrovni EU

Dovolat se svých práv bývá zpravidla snazší v zemi bydliště. Pokud se domníváte, že váš případ by měl být řešen na evropské úrovni, může vám pomoci:

  • Petiční výbor Evropského parlamentu

Podle článku 227 Smlouvy o fungování Evropské unie máte právo předložit ve věci uplatňování evropského práva petici Evropskému parlamentu. Petici lze předložit písemně nebo přes internet na stránkách Evropského parlamentu. Další informace o peticích k Evropskému parlamentu najdete na webových stránkách věnovaných evropskému občanství a volnému pohybu občanů.

  • Evropská komise

Na Evropskou komisi se můžete obrátit se stížností na jakékoli opatření (zákon, nařízení či správní úkon), kvůli nepřijetí opatření nebo postupu ze strany členského státu, u nichž se domníváte, že jsou v rozporu s právem Unie.

Evropská komise je oprávněna zabývat se pouze stížnostmi na porušení evropských právních předpisů ze strany orgánu členského státu Unie. Je-li předmětem stížnosti opatření fyzické osoby či subjektu (a nemůžete prokázat, že je do věci též zapojen vnitrostátního orgán), budete muset problém řešit na vnitrostátní úrovni (u soudu nebo jinak). Evropská komise není oprávněna zabývat se případy, které se týkají pouze fyzických osob či soukromoprávních subjektů a nikoli orgánů veřejné správy.

Pro občany bez právního vzdělání je někdy složité posoudit, který evropský právní předpis byl porušen. O nezávaznou radu můžete požádat na stránkách „Vaše Evropa–Poradenství“ a to i v češtině.

  • Veřejný ochránce práv (ombudsman)

Pokud podle vás Evropská komise vaší věci nevěnovala dostatečnou pozornost, můžete se obrátit na evropského veřejného ochránce práv v souladu s články 24 a 228 Smlouvy o fungování Evropské unie).