Навигационна пътека

Запитвания и жалби във връзка с прилагането на правото на Съюза

Ако сте гражданин на страна от Европейския съюз, ако живеете в страна членка или ако развивате стопанска дейност в Съюза, неговото законодателство ви дава редица права

Ако искате да научите повече, можете:

Ако смятате, че правата ви съгласно законодателството на ЕС не се спазват от органите в дадена страна членка, първо трябва да отнесете въпроса до националните органи или институции. Често това е най-бързият и ефикасен начин за разрешаване на проблема.

Средства за защита на национално равнище

Както е посочено в Договорите, публичните органи и съдилищата в страните членки носят основната отговорност за прилагането на правото на ЕС.

Затова във ваш интерес е да използвате всички възможни средства за защита на национално равнище (административни и/или извънсъдебни механизми за медиация).

В зависимост от системата във всяка страна членка, можете да се обърнете и към националните омбудсмани или регионалните омбудсмани.

Също така можете да отнесете въпроса към съд в страната членка, в която е възникнал проблемът. Научете повече за националните правни системи или за процедурите за отнасяне на въпрос до съда. Ако разрешаването на вашия проблем изисква отмяна на решение на национално равнище, трябва да знаете, че само национални съдилища могат да направят това. Ако искате компенсация за нанесена щета, само националните съдилища имат правомощията — когато това е уместно — да наредят на национални органи да компенсират физически лица за претърпени загуби в резултат от нарушаване на правото на ЕС.

Други инструменти за разрешаване на проблеми

Можете също да се:

 • свържете със СОЛВИТ — СОЛВИТ е услуга, предоставяна от националната администрация, която се занимава с трансгранични проблеми, свързани с неправилно прилагане на правото на ЕС от национални публични администрации на вътрешния пазар. Във всяка държава — членка на ЕС, както и в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, има център на СОЛВИТ. Вашата държава членка ще се опита да разреши проблема с другата засегната страна от ЕС. Прибягването до услугите на СОЛВИТ може да отнеме по-малко време от подаването на официална жалба до Европейската комисия и да доведе до разрешаване на вашия проблем. Ако проблемът не бъде разрешен или ако смятате, че предложеното решение е неприемливо, можете да предприемете правни действия чрез национален съд или да подадете официална жалба до Европейската комисия. Моля, имайте предвид, че отнасянето на проблема до СОЛВИТ не отменя сроковете, които са в сила по отношение на националните съдилища.

  Отнесете вашия проблем до СОЛВИТ
 • свържете с европейски потребителски център – в цяла Европа има мрежа от потребителски центрове, които си сътрудничат, за да помагат за уреждане на спорове между потребители и търговци, установени в различни страни от ЕС, както и в Норвегия и Исландия.

  Отнесете вашия проблем до европейски потребителски център
 • свържете с FIN-Net – това е мрежа за извънсъдебно разрешаване на финансови спорове в страните от ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Мрежата отговаря за разрешаване на спорове между потребители и доставчици на финансови услуги.

  Отнесете вашия проблем до FIN-Net

Възможни действия на равнище ЕС

Въпреки че по принцип можете да защитите правата си по-добре в страната, в която живеете, Европейският съюз също може да ви помогне:

  • Комисия по петиции на Европейския парламент

Имате право (чл. 227 ДФЕС) да изпратите петиция до Европейския парламент във връзка с прилагането на правото на ЕС. Можете да изпратите петицията си по пощата или онлайн на уебсайта на Европейския парламент. Повече за петициите до Европейския парламент можете да научите на уебсайта за гражданството на ЕС и свободното движение.

  • Европейска комисия

Можете да се свържете с Европейската комисия във връзка с която и да е мярка (закон, разпоредба или административна мярка), отсъствие на мярка или практика от страна на държава членка, която според вас противоречи на правото на ЕС.

Европейската комисия може да приеме вашата жалба само ако става дума за нарушение на правото на Съюза от органи на национално равнище в държава от ЕС. Ако жалбата ви се отнася до действие на физическо лице или друг орган (освен ако не можете да докажете някакво участие на национален орган), трябва да опитате да разрешите проблема на национално равнище (съдилища или други начини за разрешаване на спорове). Европейската комисия не може да разглежда случаи, в които участват само физически лица или други органи, но не и публични органи.

Ако не сте специалист по право на ЕС, може да ви е трудно да установите кой точно закон на Съюза е нарушен. Службата Вашата Европа — Съвети може да ви предостави бърз, неформален съвет на вашия език.

  • Европейски омбудсман

Ако смятате, че Европейската комисия не е обърнала подобаващо внимание на вашата жалба, можете да се свържете с европейския омбудсман (чл. 24 и 228 ДФЕС).