Dochodzenie swoich praw

Formularz skargi

Domniemane naruszenie prawa Unii przez państwo członkowskie

I. DANE DOTYCZĄCE TOŻSAMOŚCI I DANE KONTAKTOWE

 1. OSOBY FIZYCZNE
 2. PRZEDSIĘBIORSTWA I ORGANIZACJE
 3. Sektor/dziedzina działalności i miejsce prowadzenia działalności

 4. ADRES LUB SIEDZIBA
 5. Prosimy o informowanie Komisji Europejskiej o wszelkich zmianach adresu lub innych wydarzeniach, które mogą mieć wpływ na rozpatrywaną sprawę.

  Jeśli podadzą Państwo adres e-mail, Komisji będzie się z Państwem łatwiej skontaktować.

 6. Składam tę skargę w imieniu kogoś innego (osoby fizycznej, firmy lub organizacji):

 7. Korespondencja Komisji może być wysyłana do wnoszącego skargę lub do jego przedstawiciela.
 8. Proszę zaznaczyć właściwe pole

  II. OPIS DOMNIEMANEGO NARUSZENIA PRAWA UNII

 9. Opis faktów oraz powody wniesienia skargi (obowiązkowe)
 10. Maksymalnie 2 strony lub 1500 słów

  O ile to możliwe, proszę podać następujące informacje:
  • Nazwę kraju UE oraz urzędu krajowego, regionalnego lub lokalnego, który według Państwa odpowiada za naruszenie prawa Unii (obowiązkowe)
  • Jakie środki krajowe (przepisy prawne lub inne środki regulacyjne lub administracyjne) naruszają prawo Unii i dlaczego (obowiązkowe)
  • Prawo Unii (np. traktaty, rozporządzenia, dyrektywy, decyzje) lub zasady leżące u podstaw prawa Unii, które według Państwa zostały naruszone przez władze w danym kraju UE
  • Czy kraj UE, którego dotyczy skarga, otrzymuje dofinansowanie z funduszy unijnych w związku z kwestią będącą powodem Państwa skargi, lub może je otrzymywać w przyszłości?

 11. Czy Państwa skarga ma związek z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, która ma zastosowanie tylko do wdrażania prawa Unii (art. 51)?
 12. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej ma zastosowanie wyłącznie do wdrażania prawa Unii przez rządy krajów UE. Oznacza to, że skarga będzie ważna tylko wtedy, jeśli dotyczyć będzie naruszenia praw podstawowych, do którego doszło przy wdrażaniu prawa Unii przez władze krajów UE.

  Jeśli rząd krajowy działa jedynie w oparciu o prawo krajowe, Komisja nie może zbadać sprawy ani rozpocząć oficjalnego postępowania w sprawie naruszenia na podstawie Karty praw podstawowych UE.

 13. W miarę możliwości proszę przedstawić listę dokumentów lub dowodów potwierdzających zasadność skargi (w tym również wspomniane środki krajowe), które będą Państwo mogli przesłać Komisji na jej prośbę:
 14. Na tym etapie proszę nie wysyłać żadnych dokumentów. W razie potrzeby Komisja zwróci się do Państwa o dodatkowe informacje lub przesłanie dokumentów w późniejszym terminie.

  III. ODWOŁANIA / CZYNNOŚCI PRAWNE / INNE CZYNNOŚCI

 15. Czy już podejmowali Państwo jakiekolwiek czynności w celu rozwiązania tego problemu w kraju UE, którego dotyczy sprawa? Czy wiedzą Państwo o jakichkolwiek działaniach podjętych w kraju, którego dotyczy sprawa, dotyczących kwestii będących przedmiotem Państwa skargi? (obowiązkowe)
 16. Decyzję podjętą na poziomie krajowym unieważnić może tylko sąd krajowy. Jedynym sposobem dochodzenia swoich praw w sposób bezpośredni i osobisty jest wykorzystanie środków odwoławczych dostępnych w danym kraju.

  Ta zasada dotyczy szczególnie ubiegania się o odszkodowania za straty. Tylko sądy krajowe są uprawnione do nakazania organom krajowym zadośćuczynienia za straty, jakie osoby fizyczne poniosły w wyniku naruszenia prawa Unii.

  Oficjalne postępowanie w sprawie naruszenia, jakie wszczyna Komisja Europejska, nie prowadzi do uznania praw osoby fizycznej w sposób bezpośredni ani do uzyskania odszkodowania. Aby uzyskać odszkodowanie, należy wszcząć postępowanie sądowe w terminie przewidzianym w prawie krajowym. Fakt złożenia skargi do Komisji nie ma wpływu na te terminy.

 17. W przypadku odpowiedzi twierdzącej w punkcie 9: jakie działania podjęli Państwo w kraju, którego dotyczy skarga, w celu rozwiązania problemu? (obowiązkowe)
 18. W stosownych przypadkach proszę podać, jakiego rodzaju decyzję podjęto w drodze postępowania administracyjnego.

  W stosownych przypadkach proszę podać informacje dotyczące korespondencji lub kontaktów z organami krajowymi. Proszę krótko streścić (maks. 500 słów).

  Proszę podać, czy postępowanie zostało zakończone, czy nadal trwa. Jeśli sprawa trwa, kiedy można się spodziewać wydania decyzji?

 19. W przypadku odpowiedzi przeczącej w punkcie 9: proszę wziąć pod uwagę podjęcie działań w kraju, którego dotyczy skarga, w celu rozwiązania problemu. Pozwoli to dochodzić swoich praw w sposób bezpośredni i osobisty przy wykorzystaniu krajowych środków odwoławczych.
 20. Jeśli postanowili Państwo nie podejmować działań w kraju, którego dotyczy skarga, proszę wskazać dlaczego?


 21. Czy kontaktowali się już Państwo z innymi instytucjami lub organami UE, z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu?
 22. Proszę podać numer referencyjny, jaki nadały Państwa skardze, sprawie, korespondencji itp. te instytucje lub organy.
 23. Czy kontaktowali się już Państwo z jakimikolwiek instytucjami lub organami, które zajmują się tego rodzaju problemami? Jeśli tak, jakie skutki udało się osiągnąć?
 24. Proszę podać numer referencyjny, jaki nadały Państwa skardze, sprawie, korespondencji itp. te instytucje lub organy.
 25. Jeśli po rozpatrzeniu Państwa sprawy Komisja stwierdzi, że serwis SOLVIT rozwiąże ją lepiej, czy zgadzają się Państwo na przekazanie sprawy SOLVIT-owi ? (obowiązkowe)
 26. SOLVIT to serwis, w ramach którego urzędy administracji państwowej pomagają w rozwiązywaniu problemów wynikających z błędnego stosowania prawa Unii i dotyczących co najmniej dwóch krajów UE. Ośrodki SOLVIT-u działają we wszystkich krajach UE oraz w Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinie.

  Jeśli Państwa skarga nie zostanie przekazana SOLVIT-owi, Komisja ją zamknie i poinformuje Państwa o tym na piśmie.

  IV. POUFNOŚĆ – OCHRONA DANYCH

  (obowiązkowe)

  Proszę pamiętać o tym, że ujawnienie swojej tożsamości może w niektórych przypadkach ułatwić Komisji rozpatrzenie Państwa skargi.