Deze website is gearchiveerd sinds 30/01/14
30/01/14
Juridische mededeling | Over de EUROPA-website | Zoeken | Contact
Verdrag van LissabonSla taalkeuzebalk over (sneltoets: 2)
EUROPA > Verdrag van Lissabon > Een verdrag voor het Europa van de 21ste eeuw
HomeHome

Voor het Europa van de 21ste eeuw

Baby's in een kring als de sterren van de Europese vlag

In 50 jaar tijd is Europa sterk veranderd, en de rest van de wereld natuurlijk ook.

In die constant veranderende, geglobaliseerde wereld staat Europa voor meer uitdagingen dan ooit tevoren: mondialisering, vergrijzing, klimaatverandering, energievoorziening en terrorisme en criminaliteit, om maar de belangrijkste te noemen.

De EU-landen kunnen die vaak grensoverschrijdende kwesties niet meer alleen aan. Europese samenwerking kan voor de oplossingen zorgen die de Europeanen verwachten. Maar om alle uitdagingen aan te kunnen, moet Europa moderniseren. Er zijn efficiënte instrumenten nodig die niet alleen passen bij de verruimde EU (nog niet zo lang geleden gegroeid van 15 tot 27 landen) maar ook bij de huidige wereld, waarin de nieuwe ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen. De gemeenschappelijke regels die wij hebben vastgelegd in onze verdragen, moeten dan ook worden geactualiseerd.

Juist dat is de bedoeling van het verdrag dat op 13 december 2007 in Lissabon is  ondertekend. In het licht van de politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen, en om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de Europeanen, hebben de staatshoofden en regeringsleiders nieuwe regels vastgelegd: wat moet de Unie voortaan doen en hoe moet dat gebeuren? Met het Verdrag van Lissabon kunnen we de Europese instellingen en hun werkmethoden aanpassen, de EU democratischer maken en onze fundamentele waarden steviger verankeren.

Het Verdrag van Lissabon is het resultaat van onderhandelingen tussen de EU-landen, de zogenaamde intergouvernementele conferentie. Ook de Europese Commissie en het Europees Parlement hebben daaraan deelgenomen. Het verdrag kan pas in werking treden als alle 27 lidstaten het hebben geratificeerd. Hoe zij dat doen, moeten ze zelf bepalen aan de hand van hun eigen grondwettelijke regels.

In Artikel 6 van het Verdrag van Lissabon staat: "Dit Verdrag treedt in werking op 1 januari 2009, mits alle akten van bekrachtiging zijn nedergelegd, of bij gebreke daarvan op de eerste dag van de maand die volgt op het nederleggen van de akte van bekrachtiging door de ondertekenende staat die als laatste deze handeling verricht." Tot nu toe is het Verdrag door 27 EU-landen aangenomen, waarvan 27 het ook al hebben geratificeerd.

Juridische mededeling | Over de EUROPA-website | Zoeken | Contact | Naar boven