Denna webbplats arkiverades den (30/01/14)
30/01/14
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen EUROPA | Sök | Kontakt
LissabonfördragetHoppa över språkvalsknapparna (kortkommando=2)
EUROPA > Lissabonfördraget > ... > Ett EU som bygger på rättigheter och gemensamma värderingar
Till förstasidanTill förstasidan

Ett EU som bygger på rättigheter och gemensamma värderingar

Mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämställdhet, rättsstatsprincipen och respekten för mänskliga rättigheter. Detta är EU:s grundläggande värderingar, som anges i början av Lissabonfördraget. De är gemensamma för alla medlemsländerna, och måste även respekteras av de länder som vill bli medlemmar i EU.

EU:s främsta mål är att främja dessa värderingar, liksom fred och invånarnas välstånd. Dessa allmänna mål kompletteras med en rad mer detaljerade formuleringar om att EU ska verka för social rättvisa och socialt skydd och bekämpa socialt utanförskap och diskriminering.

Lissabonfördraget innebär avsevärda framsteg för skyddet för de grundläggande rättigheterna. Det öppnar vägen för EU att ansöka om att bli part i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Dessutom garanterar Lissabonfördraget att stadgan om de grundläggande rättigheterna efterlevs. EU inför en hel rad civila, politiska, ekonomiska och sociala rättigheter som är rättsligt bindande – inte bara för unionen och dess institutioner, utan även för medlemsländerna när de genomför EU:s lagar. I stadgan anges de grundläggande friheterna under sex huvudrubriker: värdighet, frihet, jämlikhet, solidaritet, medborgarskap och rättvisa. Stadgan innehåller dessutom ytterligare rättigheter som inte finns med i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, t.ex. personuppgiftsskydd, bioetik och rätten till god förvaltning. Stadgan bekräftar vikten av att förbjuda diskriminering på grund av kön, etniskt ursprung eller hudfärg. Den tar också upp sociala rättigheter för arbetstagare, dvs. deras rätt att få information, förhandla och vidta kollektiva åtgärder – med andra ord, rätten att strejka.

Sist men inte minst införs genom Lissabonfördraget en ny rättighet som ger EU-medborgarna större möjligheter att påverka i EU-frågor – medborgarinitiativet. Genom att samla in minst en miljon underskrifter från flera medlemsländer kan man uppmana EU-kommissionen att ta fram ny lagstiftning.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen EUROPA | Sök | Kontakt | Till början