Deze website is gearchiveerd sinds 30/01/14
30/01/14
Juridische mededeling | Over de EUROPA-website | Zoeken | Contact
Verdrag van LissabonSla taalkeuzebalk over (sneltoets: 2)
EUROPA > Verdrag van Lissabon > Het verdrag in het kort > Een Europa van rechten en waarden
HomeHome

Een Europa van rechten en waarden

Gemeenschappelijke waarden en rechten vormen een belangrijk onderdeel van de Europese identiteit. Het Verdrag van Lissabon zorgt voor een betere bescherming van uw rechten en voert er ook nieuwe in.

Menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en de eerbiediging van de rechten van de mens: dit zijn fundamentele waarden van de EU waar het Verdrag van Lissabon mee begint. Zij worden door alle EU-landen gedeeld en ieder kandidaat-land moet ze eerbiedigen.

Het bevorderen van deze waarden is nu, samen met vrede en welvaart voor de volkeren uit de landen van de Unie, het belangrijkste streven van de EU. Deze algemene doelstellingen worden aangevuld met een lijst van meer gedetailleerde, waaronder de bevordering van sociale rechtvaardigheid en bescherming, en de bestrijding van sociale uitsluiting en discriminatie.

Het Verdrag van Lissabon betekent een grote vooruitgang voor de bescherming van de grondrechten. Het effent de weg voor de toetreding van de Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Verder waarborgt het Verdrag van Lissabon dat iedereen in de EU het Handvest van de grondrechten naleeft. Hierdoor gelden in de EU uitgebreide burgerlijke, politieke, economische en sociale rechten, die juridisch bindend zijn voor de Unie en haar instellingen, maar ook voor de EU-landen bij de tenuitvoerlegging van het Gemeenschapsrecht. Het Handvest omschrijft de grondrechten in zes rubrieken: waardigheid, vrijheden, gelijkheid, solidariteit, burgerschap en rechtspleging. Het vermeldt ook rechten die niet in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens voorkomen, zoals de bescherming van persoonsgegevens, rechten inzake bio-ethiek en het recht op behoorlijk bestuur. Het benadrukt nogmaals dat discriminatie op grond van geslacht, ras of huidskleur krachtdadig moet worden bestreden. Het wijst ook op de sociale rechten binnen ondernemingen, zoals het recht van werknemers op voorlichting, collectieve onderhandelingen en collectieve actie (het stakingsrecht).

Het Verdrag van Lissabon geeft iedereen ten slotte via een nieuw recht inspraak in Europese aangelegenheden: door middel van een petitie met ten minste een miljoen handtekeningen uit verschillende EU-landen kan de Commissie worden gevraagd een wetgevingsvoorstel te doen.

Juridische mededeling | Over de EUROPA-website | Zoeken | Contact | Naar boven