Veebisait on arhiveeritud (30/01/14)
30/01/14
Õigusteave | EUROPA kohta | Otsi | Kontakt
Lissaboni lepingJäta keelevaliku väli vahele (kiirklahv=2)
EUROPA > Lissaboni leping > Lepingu ülevaade > Õigustel ja väärtustel rajanev Euroopa
AvalehtAvaleht

Õigustel ja väärtustel rajanev Euroopa

Olla eurooplane tähendab jagada samalaadseid väärtusi ning eurooplasena on teil hinnalised õigused. Lissaboni leping on samm edasi teie õiguste tagamiseks ning lepinguga kehtestatakse ka uusi õiguseid.

Inimväärikus, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine on ELi põhiväärtused, mis on kindlaks määratud Lissaboni lepingu teksti algusosas. Need on kõigi liikmesriikide ühisväärtused, mida peab järgima ka iga ühineda sooviv liikmesriik.

Euroopa Liidu praegused eesmärgid on nende väärtuste ning rahu ja ELi kodanike heaolu edendamine. Neid üldeesmärke täiendavad üksikasjalikumad eesmärgid, mis hõlmavad sotsiaalset õiglust ja kaitset ning võitlust sotsiaalse tõrjutuse ja diskrimineerimise vastu.

Lissaboni leping on oluline samm edasi põhiõiguste kaitse valdkonnas. Sellega avaneb Euroopa Liidul võimalus ühineda Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga.

Lisaks tagatakse Lissaboni lepinguga põhiõiguste harta jõustamine. Niiviisi kohaldatakse ELis poliitilisi, kodaniku-, majandus- ning sotsiaalõiguseid, mis on õiguslikult siduvad ELi ja tema institutsioonide puhul ning liikmesriikides Euroopa Liidu õiguse rakendamisel. Hartas loetletakse kuues jaotises kõik põhiõigused: väärikus, vabadus, võrdsus, solidaarsus, kodanike õigused ja õigusemõistmine. Samuti käsitletakse Euroopa inimõiguste konventsioonis mittekajastuvaid õiguseid: andmekaitse, bioeetika ning hea halduse tava.Lepinguga kinnitatakse püüdu välistada soo, rassi ja nahavärvi tõttu diskrimineerimine. Käsitletakse ka äriühingutes kohaldatavaid sotsiaalõigusi (töötajate õigus saada teavet, pidada läbirääkimisi ning võtta kollektiivmeetmeid ehk streikida).

Viimasena, kuid mitte vähemtähtsana on Lissaboni lepingusse lisatud uus õigus, mille kohaselt võite Euroopa asjades oma sõna kaasa öelda. Õigusmeetme võtmiseks võib Euroopa Komisjonile edastada teatavas arvus liikmesriikides kogutud miljoni allkirjaga petitsiooni.

Õigusteave | EUROPA kohta | Otsi | Kontakt | Üles