Denna webbplats arkiverades den (30/01/14)
30/01/14
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen EUROPA | Sök | Kontakt
LissabonfördragetHoppa över språkvalsknapparna (kortkommando=2)
EUROPA > Lissabonfördraget > Snabböverblick över fördraget > Mer rättvisa, frihet och säkerhet
Till förstasidanTill förstasidan

Mer rättvisa, frihet och säkerhet

Ett av EU:s viktigaste mål är att skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.

Lissabonfördraget påverkar i hög grad de gällande bestämmelserna om frihet, säkerhet och rättvisa på EU-nivå. Med det nya fördraget blir EU:s arbete mer omfattande, välgrundat, effektivt, öppet och demokratiskt.

Före Lissabonfördraget kunde viktiga frågor på området bara avgöras genom enhälliga beslut i rådet, och Europaparlamentet och EU-domstolen hade bara ett begränsat inflytande.

Lissabonfördraget leder till ökad demokrati och öppenhet. Tack vare att en rad enhetliga rättsakter antas får Europaparlamentet en viktigare roll som medlagstiftare (medbeslutandeförfarandet). Dessutom fattas fler beslut i rådet med kvalificerad majoritet.

Lissabonfördraget gör det lättare att agera på EU-planet genom att man avskaffar de separata politiska områdena (s.k. pelare) när det gäller straffrättsligt samarbete och polissamarbete.

Medlemsländerna kan även i fortsättningen föreslå lagstiftning (minst en fjärdedel av medlemsländerna ska vara representerade) på områdena operativt polissamarbete, straffrätt och administrativt samarbete. EU-kommissionen kan fullt ut agera som fördragens väktare och, tillsammans med EU-domstolen, se till att besluten tillämpas korrekt.

De nationella parlamenten ska granska och avge yttranden när det gäller frågor om frihet, säkerhet och rättvisa.

Lissabonfördraget garanterar de fri- och rättigheter som fastställs i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och gör dem rättsligt bindande. EU-domstolen har också större möjligheter att se till att stadgan tillämpas korrekt.

Besluten blockeras inte längre av regeln om enhällighet. Det är därför lättare för EU att skapa en mer omfattande, välgrundad, effektiv, öppen och demokratisk beslutsprocess för det gemensamma området med frihet, säkerhet och rättvisa.

Tre medlemsländer har dock beslutat att förhandla om eller förlänga särskilda regler för vissa områden för rättvisa, frihet och säkerhet, för att bevara sina nationella system.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen EUROPA | Sök | Kontakt | Till början