Deze website is gearchiveerd sinds 30/01/14
30/01/14
Juridische mededeling | Over de EUROPA-website | Zoeken | Contact
Verdrag van LissabonSla taalkeuzebalk over (sneltoets: 2)
EUROPA > Verdrag van Lissabon > Het verdrag in het kort > Meer vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
HomeHome

Meer vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

De EU als gebied van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid heeft hoge prioriteit voor de Europese Unie.

Het Verdrag van Lissabon is van grote invloed op de EU-regels op dat gebied. EU-acties zullen breder, legitiemer, efficiënter, transparanter en democratischer worden.

Voorheen moesten belangrijke besluiten over dit onderwerp unaniem door de Raad worden genomen, met slechts een beperkte rol voor het Europees Parlement en het Europees Hof van Justitie.

Nu het Verdrag van Lissabon in werking is getreden, is de procedure democratischer en transparanter geworden. Het Europees Parlement heeft meer invloed als medewetgever (medebeslissingsprocedure) en de Raad stemt vaker met gekwalificeerde meerderheid.

EU-acties worden vergemakkelijkt doordat samenwerking op het vlak van politie en justitie niet langer tot verschillende beleidsgebieden (de huidige "pijlers") behoren.

Het is voor de EU-landen nog steeds mogelijk het initiatief te nemen tot EU-wetgeving op het gebied van politionele, strafrechtelijke en bestuurlijke samenwerking, mits dit initiatief gesteund wordt door een kwart van de EU-landen. De Europese Commissie krijgt meer bevoegdheden om samen met het Europees Hof van Justitie toe te zien op de juiste toepassing van de EU-wetgeving.

De nationale parlementen hebben ook een actievere rol bij de controle op en het doorgeven van adviezen over justitie, vrijheid en veiligheid.

Het Verdrag van Lissabon garandeert de vrijheden en beginselen die in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn opgenomen en maakt de bepalingen ervan bindend. Het Hof van Justitie heeft ook meer mogelijkheden gekregen om erop toe te zien dat het Handvest juist wordt toegepast.

Hierdoor is de besluitvorming over de gemeenschappelijke ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid breder, legitiemer, efficiënter, transparanter en democratischer geworden, doordat er geen unanimiteit meer nodig is.

Op grond van speciale nationale regelingen gelden voor drie EU-landen echter uitzonderingen voor specifieke onderdelen van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid.

Juridische mededeling | Over de EUROPA-website | Zoeken | Contact | Naar boven