i vietne tika arhiveta 30/01/14
30/01/14
Juridisks paziņojums | Par EUROPA | Meklēt | Kontakti
Lisabonas līgumsIzlaist valodas izvēles joslu (īsinājumtaustiņš=2)
EUROPA > Lisabonas līgums > Īss Līguma apskats > Lielāks tiesiskums, brīvība un drošība
Sākuma lappuseSākuma lappuse

Lielāks tiesiskums, brīvība un drošība

Izvērst brīvības, drošības un tiesiskuma telpu ir viena no Eiropas Savienības prioritātēm.

Lisabonas līgums būtiski groza pašreizējos ES noteikumus par brīvību, drošību un tiesiskumu, tādējādi atvieglojot visaptverošu, leģitīmu, efektīvu, pārredzamu un demokrātisku ES rīcību šajā jomā.

Līdz Lisabonas līguma spēkā stāšanās brīdim svarīgākos lēmumus šajā jomā varēja pieņemt tikai ar vienprātīgu balsojumu Padomē, bet Eiropas Parlamenta un Eiropas Kopienu Tiesas pilnvaras bija visai ierobežotas.

Lisabonas līgums nostiprina demokrātiju un pārredzamību, jo saskaņā ar to ir pieņemti tiesību akti, kas nostiprina Eiropas Parlamenta likumdevēja lomu (koplēmuma procedūrā) un kvalificēto balsu vairākuma principu balsošanā attiecina arī uz Padomi.

ES mēroga pasākumu veikšanu atvieglina atteikšanās no nošķirto politikas jomu sadalījuma, ko mēdz dēvēt arī par pīlāriem. Tas ir dominējis institucionālajā struktūrā attiecībā uz policiju un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās.

Tomēr policijas operatīvās sadarbības, krimināltiesvedības un administratīvās sadarbības jomās tiesību aktus arī turpmāk varēs pieņemt pēc dalībvalstu iniciatīvas (vismaz ceturtdaļa dalībvalstu). Eiropas Komisija saglabā savu „Līgumu sargātājas” lomu un kopā ar Eiropas Kopienu Tiesu gādā par lēmumu pareizu piemērošanu.

Valstu parlamenti aktīvāk piedalās šajā darbā, izvērtējot un sniedzot atzinumus par tiesiskuma, brīvības un drošības jautājumiem.

Lisabonas līgumā ir garantētas Pamattiesību hartā noteiktās tiesības un brīvības, piešķirot juridiski saistošu spēku tās noteikumiem. Šajā sakarībā arī Eiropas Kopienu Tiesa iegūst lielākas pilnvaras, lai nodrošinātu Hartas pareizu piemērojumu.

Šie jauninājumi sekmē visaptverošāku, leģitīmāku, efektīvāku, pārredzamāku un demokrātisku lēmumpieņemšanu kopējās brīvības, drošības un tiesiskuma telpas jomā, jo vairs nebūs iespējams bloķēt priekšlikumus, kā tas nereti notika, jo līdz šim bija spēkā noteikums par vienprātīgu lēmumu.

Tomēr trīs dalībvalstis ir uzskatījušas par nepieciešamu ieviest atrunas vai paturēt īpašus noteikumus par atsevišķiem šīs politikas aspektiem.

Juridisks paziņojums | Par EUROPA | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums