Veebisait on arhiveeritud (30/01/14)
30/01/14
Õigusteave | EUROPA kohta | Otsi | Kontakt
Lissaboni lepingJäta keelevaliku väli vahele (kiirklahv=2)
EUROPA > Lissaboni leping > Lepingu ülevaade > Rohkem õigust, vabadust ja turvalisust
AvalehtAvaleht

Rohkem õigust, vabadust ja turvalisust

Õigusel, vabadusel ja turvalisusel rajaneva ala loomine on üks Euroopa Liidu tähtsamatest prioriteetidest.

Lissaboni lepingu mõju olemasolevatele ELi tasandil vabadust, turvalisust ja õigust reguleerivatele eekirjadele on märkimisväärne. Leping hõlbustab laiaulatuslikumat, õiguspärasemat, tõhusamat, läbipaistvamat ja demokraatlikumat ELi tegevust kõnealuses valdkonnas.

Enne Lissaboni lepingu jõustumist oli asjaomase valdkonna oluliste küsimuste puhul vajalik nõukogu ühehäälne otsus, ning Euroopa Parlamendi ja Euroopa Kohtu osa selles oli väga piiratud.

Lissaboni lepinguga saavutatakse suurem demokraatia ja läbipaistvus, kuna selle raames võetakse vastu ühtsete õigusaktide kogum, mille alusel antakse Euroopa Parlamendile kaasseadusandjana (kaasotsustamismenetluse raames) suurem roll ja laiendatakse kvalifitseeritud häälteenamuse põhimõtte rakendamist nõukogus.

ELi tegevust hõlbustatakse seeläbi, et kaotatakse olemasolevad eraldiseisvad poliitikavaldkonnad (nn sambad), mis iseloomustavad praegust institutsioonilist struktuuri seoses politsei- ja õigusalase koostööga kriminaalasjades.

Vaatamata sellele jäävad võimalikuks liikmesriikide (vähemalt veerand liikmesriikidest) poolsed seadusandlikud algatused operatiivse politseikoostöö, kriminaalõiguse ja halduskoostöö valdkonnas. Euroopa Komisjon saab täieõigusliku rolli aluslepingute täitmise järelevalve eest vastutajana ja tagab koos Euroopa Kohtuga, et otsuseid kohaldatakse nõuetekohaselt.

Riikide parlamendid osalevad samuti aktiivsemalt arvamuste koostamises ja esitamises seoses õigus-, vabadus- ja julgeolekuküsimustega.

Lissaboni lepinguga tagatakse põhiõiguste hartas sätestatud vabadused ja õigused ning antakse selle sätetele siduv õiguslik jõud. Euroopa Kohus saab suuremad võimalused harta nõuetekohase kohaldamise tagamiseks.

Kõnealused uuendused hõlbustavad laiaulatuslikuma, õiguspärasema, tõhusama, läbipaistvama ja demokraatlikuma otsustamisprotsessi loomist ühist vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala puudutavates küsimustes, kõrvaldades ühehäälsuse nõudest tingitud pidevad takistused ettepanekute puhul.

Kolm liikmesriiki on pidanud vajalikuks pidada läbirääkimisi (või on avaldanud pikendamissoovi) seoses konkreetsete õiguse, vabaduse ja turvalisuse valdkondade puhul liikmesriigi jaoks säilitatava erikorraga.

Õigusteave | EUROPA kohta | Otsi | Kontakt | Üles