Dette websted blev arkiveret den (30/01/14)
30/01/14
Juridisk meddelelse | Om EUROPA | Søgning | Kontakt
LissabontraktatenSpring bjælke med sprogvalg over (genvejstast=2)
EUROPA > Lissabontraktaten > Traktaten kort fortalt
HjemmesideHjemmeside

Traktaten kort fortalt

Lille mandslignende figur går på en side af traktaten

Den 1. december 2009 trædte Lissabontraktaten i kraft og afsluttede flere års forhandlinger om institutionelle spørgsmål.

Lissabontraktaten ændrer de nuværende EU- og EF-traktater uden at erstatte dem. Den giver EU det retsgrundlag og de redskaber, der skal til for at tage fremtidige udfordringer op og imødekomme borgernes krav.

 1. Et mere demokratisk og gennemsigtigt EU med en styrket rolle til Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter, flere muligheder for borgerne for at komme til orde og en afklaring af, hvem der gør hvad på europæisk og nationalt plan.
  • En styrket rolle til Europa-Parlamentet: Europa-Parlamentet, der er valgt direkte af borgerne i EU, har fået vigtige nye beføjelser over EU-lovgivningen, EU-budgettet og internationale aftaler. Navnlig den øgede brug af proceduren med fælles beslutningstagning sætter Europa-Parlamentet på lige fod med Rådet, der repræsenterer medlemslandene, når det gælder langt størstedelen af EU-lovgivningen.
  • Inddragelse af de nationale parlamenter: De nationale parlamenter har nu bedre muligheder for at deltage i EU's arbejde, navnlig takket været en ny mekanisme, der skal kontrollere, at EU kun handler, når der bedre kan opnås resultater på EU-plan (nærhed). Sammen med Europa-Parlamentets vigtigere rolle vil dette styrke demokratiet og give EU mere legitimitet.
  • Borgerne kommer til orde: Takket være borgerinitiativet har en million borgere fra en række EU-lande mulighed for at opfordre Kommissionen til at fremsætte nye politiske forslag.
  • Hvem gør hvad? Forholdet mellem medlemslandene og EU er klarere med en tydelig kompetencefordeling.
  • Udtrædelse af EU: Lissabontraktaten anerkender for første gang et medlemslands mulighed for at træde ud af EU.
 2. Et mere effektivt EU med forenklede arbejdsmetoder og afstemningsregler, strømlinede og moderne institutioner for et EU med 27 medlemmer og bedre muligheder for at handle på områder, som prioriteres højt i vore dages EU.
  • Effektiv beslutningstagning: Afstemninger med kvalificeret flertal i Rådet udvides til nye politikområder for at gøre beslutningstagningen hurtigere og mere effektiv. Fra 2014 vil beregningen af kvalificeret flertal blive baseret på princippet om et dobbelt flertal af medlemslande og borgere. Det vil give EU's beslutninger dobbelt legitimitet. Et dobbelt flertal er opnået, når en beslutning træffes af 55 % af medlemslandene, der repræsenterer mindst 65 % af EU's befolkning.
  • Mere stabile og strømlinede institutionelle rammer: Med Lissabontraktaen indføres hvervet som Det Europæiske Råds formand, der vælges for to et halvt år. Der skabes også en direkte forbindelse mellem valget af Kommissionens formand og udfaldet af valget til Europa-Parlamentet. Der indføres nye ordninger for den fremtidige sammensætning af Europa-Parlamentet og klarere regler om udvidet samarbejde og finansielle bestemmelser.
  • Et bedre liv for europæerne: Lissabontraktaten gør EU mere handlekraftigt på flere områder, der er af stor betydning for vore dages EU og dets borgere. Det gælder navnlig politikområderne frihed, sikkerhed og retfærdighed, f.eks. med hensyn til bekæmpelse af terrorisme og kriminalitet. Det omfatter også til en vis grad andre områder som f.eks. energipolitikken, folkesundhed, civilbeskyttelse, klimaændringer, forsyningspligtydelser, forskning, rumforskning, territorial samhørighed, handelspolitikken, humanitær bistand, sport, turisme og administrativt samarbejde.
 3. Et EU med rettigheder og værdier, frihed, solidaritet og sikkerhed, der arbejder for sine egne værdier, indarbejder chartret om grundlæggende rettigheder i den primære EU-ret, indfører nye solidaritetsordninger og sikrer borgerne bedre beskyttelse.
  • Demokratiske værdier: Lissabontraktaten angiver og styrker de værdier, EU er bygget på. Disse værdier skal være et referencepunkt for borgerne i EU og vise, hvad EU har at tilbyde sine partnere verden over.
  • Borgerrettigheder og chartret om grundlæggende rettigheder: Lissabontraktaten bevarer de eksisterende rettigheder og indfører desuden nye. Den garanterer især de frihedsrettigheder og principper, der er beskrevet i chartret om grundlæggende rettigheder, og gør chartret juridisk bindende. Det drejer sig om borgerlige, politiske, økonomiske og sociale rettigheder.
  • EU-borgernes frihed: Lissabontraktaten bevarer og styrker de "fire friheder" og EU-borgernes politiske, økonomiske og sociale frihed.
  • Solidaritet mellem medlemslandene: Ifølge Lissabontraktaten handler EU og medlemslandene i fællesskab på et solidarisk grundlag, hvis en medlemsstat udsættes for et terrorangreb eller er offer for en naturkatastrofe eller en menneskeskabt katastrofe. Solidaritet på energiområdet understreges også.
  • Større sikkerhed for alle: EU bliver mere handlekraftigt med hensyn til frihed, sikkerhed og retfærdighed. Det gør EU bedre i stand til at bekæmpe kriminalitet og terrorisme. Nye bestemmelser om civilbeskyttelse, humanitær bistand og folkesundhed giver desuden EU bedre mulighed for at bekæmpe trusler mod de europæiske borgeres sikkerhed.
 4. EU's rolle på den internationale scene bliver styrket, fordi de udenrigspolitiske redskaber samles, både når det gælder udvikling og vedtagelse af nye politikker. Lissabontraktaten giver EU en klar stemme i forbindelserne med partnere i hele verden. Den giver EU mere økonomisk, humanitær, politisk og diplomatisk styrke til at arbejde for europæiske interesser og værdier i hele verden og samtidig respektere medlemslandenes individuelle interesser på det udenrigspolitiske område.
  • En ny højtstående repræsentant for EU i udenrigs- og sikkerhedspolitikken, som samtidig er næstformand i Kommissionen, vil give EU's optræden udadtil større gennemslagskraft, mere sammenhæng og større synlighed.
  • En ny tjeneste for EU's optræden udadtil skal give den højtstående repræsentant opbakning og støtte.
  • EU får status som juridisk person, hvilket betyder, at EU får større forhandlingsstyrke og bliver mere effektivt på den internationale scene. Samtidig vil EU blive en mere synlig partner for lande uden for EU og for internationale organisationer.
  • Videreudvikling af den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik bevarer de særlige ordninger for beslutningstagning, men baner samtidig vej for et intensiveret samarbejde mellem en mindre gruppe medlemslande.
Juridisk meddelelse | Om EUROPA | Søgning | Kontakt | Sidens top