Tto strnka bola uloen do archvu dna 30/01/14
30/01/14
Právne upozornenie | O portáli EUROPA | Vyhľadať | Kontakt
Lisabonská zmluvaPreskočiť panel pre výber jazykov (klávesová skratka=2)
EUROPA > Lisabonská zmluva > Zmluva v skratke > Snažíme sa o lepší život
Úvodná stránkaÚvodná stránka

Snažíme sa o lepší život

Popredná pozícia v úsilí zadržať zmeny klímy, budovanie odvážnej vesmírnej politiky, záruky bezpečnosti dodávok energie: ide o zopár príkladov toho, čo môže teraz EÚ uskutočniť vďaka Lisabonskej zmluve.

Záber činností, v rámci ktorých Európska únia vplýva na náš každodenný život, je široký. Problémy, s ktorými sa Európa v súčasnosti potýka, sú však zložité a rôznorodé. Zmluva pomôže Európe naďalej napredovať vo svete silnejúcej konkurencie a demografických zmien. Prinesie to svoje ovocie nie len vo sfére rastu a konkurencieschopnosti, ale aj pre oblasť sociálnej starostlivosti. Teraz budú všetky politiky EÚ prispievať k dosahovaniu vyššej zamestnanosti či primeranej úrovne sociálnej ochrany a k snahám namiereným proti sociálnemu vylúčeniu.

Zmeny klímy a životné prostredie

Zmena klímy je jednou z najväčších hrozieb súčasnosti: ovplyvňuje naše životné podmienky a hospodárstvo a v neposlednom rade naše životné prostredie. Úsilie spomaliť zmeny klímy na medzinárodnej úrovni je spoločne s trvalo udržateľným rozvojom základom politiky EÚ v oblasti životného prostredia. Trvalo udržateľný rozvoj a ochrana životného prostredia síce boli súčasťou existujúcich zmlúv, Lisabonská zmluva však jednoznačnejšie vymedzuje pojmy, čím prispieva k posilneniu účinku opatrení EÚ v tejto oblasti.

Energetika

Dodávky energií sú pre nás nepostrádateľné: v uplynulých rokoch sa mnohých Európanov dotkli rastúce účty za energie. Lisabonská zmluva pomáha Európe zaistiť ich dodávky a podporuje využívanie trvalo udržateľných a cenovo prijateľných zdrojov.

Zmluva obsahuje osobitnú kapitolu o energetike, v rámci ktorej sa vymedzujú kľúčové právomoci a všeobecné ciele energetickej politiky: pravidlá fungovania trhov s energiami, bezpečnosť dodávok, energetická účinnosť a úspory, rozvoj nových obnoviteľných foriem energií a vzájomné prepojenie energetických sietí. Prvýkrát sa v zmluve objavuje zásada solidarity, na základe ktorej si členské štáty môžu navzájom pomôcť s dodávkami energie, ak sa niektorý z nich ocitne v ťažkostiach so zásobovaním energiou.

Civilná ochrana

Lisabonská zmluva by mala v rámci EÚ uľahčiť prevenciu a ochranu proti prírodným katastrofám a nešťastiam zavineným ľudským konaním. Nový právny základ umožňuje podporu opatrení a operatívnej spolupráce členských štátov EÚ v tejto oblasti. Keďže Európe sa nevyhli prvé viditeľné príznaky globálneho otepľovania – povodne a požiare, spolupráca medzi členskými štátmi je v súčasnosti dôležitejšia ako kedykoľvek predtým.

Verejné zdravie

Blahobyt európskych občanov je ústredným motívom Lisabonskej zmluvy, ktorá ďalej zdokonaľuje politiky v oblasti zdravia. Zmluva prináša opatrenia zamerané priamo na ochranu verejného zdravia, medzi inými zamerané na tabak a nadmernú konzumáciu alkoholu. V záujme zvýšenia úrovne ochrany pacientov môže EÚ ustanoviť normy pre zdravotnícke výrobky a nástroje. Okrem toho zmluva pomáha členským štátom monitorovať prvotné príznaky vážnych cezhraničných hrozieb ako napríklad chrípky H1N1. Ak sa tieto hrozby potvrdia, môžu členské krajiny vďaka zmluve jednotnejšie a účinnejšie aktivovať všetky dostupné zdroje.

Služby všeobecného záujmu

Lisabonská zmluva uznáva dôležitosť služieb všeobecného záujmu v oblasti sociálnej a regionálnej súdržnosti – doprava, vzdelávanie a zdravotná starostlivosť nám všetkým pomáhajú napredovať. Súčasťou zmluvy je osobitný protokol, ktorý ustanovuje hlavné línie na dosiahnutie toho, aby boli služby všeobecného záujmu účinné a prospešné.

Regionálna politika

Zmluva vnáša poriadok aj do oblasti hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Únie: po prvýkrát sa zásada územnej súdržnosti objavuje medzi cieľmi EÚ. Lisabonská zmluva posilňuje úlohu regiónov a nové vymedzenie zásady subsidiarity (v zmysle ktorej EÚ koná len v prípade, ak je želané výsledky možné lepšie dosiahnuť skôr na úrovni EÚ než na vnútroštátnej úrovni) sa dopĺňa aj o miestnu a regionálnu úroveň.

Výskum

Lisabonská zmluva sa v rámci politiky výskumu zameriava hlavne na vybudovanie európskeho výskumného priestoru, v ktorom existuje voľný pohyb výskumníkov, vedeckých poznatkov a technológií. V čase, keď sa stále viac svetových mocností intenzívne snaží o vybudovanie vlastných vesmírnych projektov, prináša zmluva nový právny základ aj pre ucelenú vesmírnu politiku. Ide o jasný signál, že Európa si nemôže dovoliť prehliadať jej hospodárske a strategické prínosy.

Obchodná politika

Pre všeobecný rast je potrebné zachovať spravodlivý a voľný obchod. Lisabonská zmluva rozširuje záber európskej obchodnej politiky aj na oblasť priamych zahraničných investícií. Nástroje na ochranu práv duševného vlastníctva, ako ochranné známky, priemyselné vzory, patenty, autorské práva, sú hybnou silou inovácie, rastu a konkurencieschopnosti. Lisabonská zmluva uľahčuje zabezpečovanie poskytovania jednotnej ochrany v rámci celej Únie.

Šport

Lisabonská zmluva otvára cestu skutočnému európskemu rozmeru v športe. Nové ustanovenia EÚ umožňujú, aby podporovala, koordinovala a dopĺňala opatrenia členských štátov, propagovala nestrannosť a transparentnosť športových zápolení a spoluprácu medzi športovými orgánmi. Únia takisto ochraňuje telesnú a morálnu celistvosť športovcov oboch pohlaví s osobitným dôrazom na mládež.

Hospodárstvo

Aj eurozóne, ktorá zahŕňa krajiny používajúce spoločnú menu, zaručuje Lisabonská zmluva ešte hladšie fungovanie. Komisia získala oprávnenie vydávať „priame“ upomienky členským štátom, ktorých riziká z porušenia rozpočtovej disciplíny ohrozujú riadne fungovanie eurozóny.

Ochrana údajov

Lisabonská zmluva jasne ustanovuje právo každého na ochranu svojich osobných údajov. Toto právo je takisto uvedené v Charte základných práv.

Cestovný ruch

Lisabonská zmluva prináša celkom nový právny základ pre oblasť cestovnému ruchu. Ten by mal prispieť k upevneniu postavenia EÚ ako najvyhľadávanejšej turistickej destinácie na svete.

Právne upozornenie | O portáli EUROPA | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok