Deze website is gearchiveerd sinds 30/01/14
30/01/14
Juridische mededeling | Over de EUROPA-website | Zoeken | Contact
Verdrag van LissabonSla taalkeuzebalk over (sneltoets: 2)
EUROPA > Verdrag van Lissabon > Het verdrag in het kort > Beleid voor een prettiger leven
HomeHome

Beleid voor een prettiger leven

Vooroplopen in de strijd tegen klimaatverandering, het ontwikkelen van een ambitieus ruimtevaartbeleid en het veiligstellen van de energievoorziening: dit zijn enkele voorbeelden van wat de EU kan doen dankzij het Verdrag van Lissabon.

De uiteenlopende activiteiten van de Europese Unie hebben direct invloed op ons dagelijks leven, maar de uitdagingen zijn ingewikkeld en divers. Dankzij het Verdrag kan Europa vooruit in deze wereld van concurrentie en veranderende bevolkingssamenstelling. Hier zullen we later de vruchten van plukken, niet alleen op het gebied van groei en concurrentie, maar ook op het vlak van sociale zekerheid. In al het EU-beleid moet voortaan rekening worden gehouden met de werkgelegenheid, sociale bescherming en de strijd tegen sociale uitsluiting.

Klimaatverandering en milieu

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waar wij nu voor staan: het heeft sociale en economische invloed op ons dagelijks leven en beïnvloedt het milieu. Een internationale aanpak staat centraal in het milieubeleid van de EU, naast duurzame ontwikkeling. Hoewel duurzame ontwikkeling en milieubescherming al in eerdere Verdragen waren opgenomen, bevat het Verdrag van Lissabon duidelijke definities die maatregelen op deze terreinen een extra impuls geven.

Energie

De energievoorziening is essentieel voor ons allemaal: bijna alle Europeanen voelen de stijgende energieprijzen van de afgelopen jaren in hun portemonnee. Het Verdrag van Lissabon helpt te zorgen voor een stabiele energievoorziening en stimuleert het gebruik van duurzame en concurrerende energiesoorten.

Het Verdrag bevat een speciaal hoofdstuk over energie waarin de belangrijkste doelstellingen van het energiebeleid worden omschreven: gezonde energiemarkten, gegarandeerde energievoorziening, zuinig en efficiënt omgaan met energie en het op elkaar aansluiten van energienetwerken. Voor het eerst is er een solidariteitsbeginsel in opgenomen, waardoor een land dat ernstige problemen met de energievoorziening heeft door andere EU-landen zal worden geholpen.

Civiele bescherming

Door het Verdrag van Lissabon wordt het voorkomen van en beschermen tegen door de mens veroorzaakte rampen in de EU gemakkelijker. Dankzij een nieuwe wettelijke basis kunnen de EU-landen met subsidie maatregelen nemen, en wordt operationele samenwerking gestimuleerd. Nu de eerste tekenen van klimaatverandering, zoals overstromingen en bosbranden, zichtbaar worden in Europa, wordt samenwerking tussen de EU-landen des te noodzakelijker.

Volksgezondheid

Het welzijn van de inwoners van Europa staat centraal in het Verdrag van Lissabon, waardoor het volksgezondheidsbeleid verder ontwikkeld kan worden. Het Verdrag voorziet in maatregelen die tot doel hebben de volksgezondheid te beschermen, zoals de bestrijding van tabaks- en alcoholverslaving. Om patiënten beter te beschermen kan de EU voortaan normen stellen voor medische producten en apparatuur. Ten slotte helpt het Verdrag de lidstaten de eerste tekenen van ernstige grensoverschrijdende gevaren, zoals de vogelgriep, in de gaten te houden. Als dergelijke ziekten echt toeslaan, kunnen de EU-landen dankzij het Verdrag al hun middelen bundelen tot een efficiënt en coherent geheel.

Overheidsdiensten

Het Verdrag van Lissabon erkent de rol die overheidsdiensten spelen bij de sociale en regionale samenhang: vervoer, onderwijs en gezondheidszorg houden ons allemaal gaande. Er is een speciaal protocol bij het Verdrag met de belangrijkste manieren om algemene overheidsdiensten effectief en doeltreffend te laten werken.

Regionaal beleid

In het Verdrag wordt de economische, sociale en territoriale samenhang in de Unie bevestigd. Het is de eerste keer dat de territoriale samenhang in de doelstellingen van de EU voorkomt.  Met het Verdrag van Lissabon krijgen de regio's een grotere rol en de nieuwe definitie van het subsidiariteitsbeginsel (op grond waarvan de EU alleen maar in actie komt als zo betere resultaten geboekt worden dan wanneer de individuele lidstaten maatregelen nemen) verwijst nu naar zowel gemeenten als regio's.

Onderzoek

Het Verdrag van Lissabon zet de oprichting van een Europese onderzoekruimte centraal in het onderzoeksbeleid. In deze ruimte is er vrij verkeer van onderzoekers, wetenschappelijke kennis en technologie. In deze tijd waarin nieuwe wereldmachten opkomen die ook graag de ruimte in willen, legt het Verdrag ook een nieuwe juridische basis voor een coherent ruimtevaartbeleid: een duidelijke erkenning van het feit dat Europa inziet dat een goed ruimtevaartbeleid economische en strategische voordelen heeft. 

Handelsbeleid

Eerlijke en vrije handel komt iedereen ten goede. Met het Verdrag van Lissabon is de reikwijdte van het handelsbeleid van de EU uitgebreid met directe buitenlandse investeringen. De werktuigen van intellectuele eigendom zoals merknamen, ontwerpen, patenten en copyright zijn een drijvende kracht achter innovatie, groei en concurrentievermogen. Dankzij het Verdrag kan in de hele Unie gemakkelijker dezelfde bescherming geboden worden.

Sport

Het Verdrag van Lissabon maakt de weg vrij voor een echte Europese dimensie in de sport. Dankzij nieuwe bepalingen kan de EU de maatregelen van de EU-landen steunen, coördineren en aanvullen. Zo promoot zij neutraliteit en transparantie bij sportwedstrijden en samenwerking tussen sportorganisaties. Ook wordt de fysieke en morele integriteit van sporters, en vooral jongeren, beschermd.

Economie

De eurozone, die bestaat uit de landen die de euro gebruiken, zal dankzij het Verdrag van Lissabon ook beter functioneren. De Commissie kan nu een directe waarschuwing geven aan een lidstaat die door te weinig begrotingsdiscipline het functioneren van de eurozone in gevaar brengt.

Gegevensbescherming

In het Verdrag van Lissabon staat duidelijk dat iedereen recht heeft op bescherming van zijn of haar persoonsgegevens. Dit recht is ook opgenomen in het Handvest van de grondrechten.

Toerisme

Het Verdrag van Lissabon legt een volledig nieuwe wettelijke basis voor toerisme, om van de EU de belangrijkste toeristische bestemming ter wereld te maken.

Juridische mededeling | Over de EUROPA-website | Zoeken | Contact | Naar boven