i vietne tika arhiveta 30/01/14
30/01/14
Juridisks paziņojums | Par EUROPA | Meklēt | Kontakti
Lisabonas līgumsIzlaist valodas izvēles joslu (īsinājumtaustiņš=2)
EUROPA > Lisabonas līgums > Īss Līguma apskats > Politika labākai dzīvei
Sākuma lappuseSākuma lappuse

Politika labākai dzīvei

Vadošā loma cīņā pret klimata pārmaiņām, ambiciozi kosmosa pētījumi, energoapgādes drošība — tie ir tikai daži piemēri tam, ko tagad ES var panākt, pateicoties Lisabonas līgumam.

Eiropas Savienības daudzējādā darbība ietekmē mūsu ikdienu, taču Eiropai šobrīd nākas saskarties ar dažādiem sarežģītiem izaicinājumiem. Līgums palīdzēs Eiropai turpināt iesākto ceļu pasaulē, kur valda arvien spēcīgāka konkurence un demogrāfiskā attīstība ievirzās jaunā gultnē. Tas pozitīvi ietekmēs ne vien izaugsmi un konkurētspēju, bet arī atsevišķus sociālās aprūpes aspektus. Tagad visās ES politikas jomās būs jāņem vērā nodarbinātība, sociālā aizsardzība un cīņa pret sociālo atstumtību.

Klimata pārmaiņas un vide

Klimata pārmaiņas šobrīd ir viens no nopietnākajiem draudiem mūsu nākotnei — tās ietekmē ne tikai mūsu sociālo un ekonomisko dzīvi, bet arī vidi. Starptautiska līmeņa cīņa pret globālo sasilšanu ir viens no ES vides politikas stūrakmeņiem, ko papildina ilgtspējīga attīstība. Lai gan arī līdzšinējos ES līgumos ir iekļauta ilgtspējīga attīstība un vides aizsardzība, Lisabonas līgumā ir paredzētas skaidras definīcijas, kas nostiprinās ES rīcību šajās jomās.

Enerģētika

Energoapgāde ir jautājums, kas svarīgs pilnīgi visiem. Dažos pēdējos gados straujais cenu kāpums ir licis trūkties daudziem Eiropas iedzīvotājiem. Lisabonas līgums palīdz Eiropai gādāt par drošu energoapgādi un veicina ilgtspējīgu un konkurētspējīgu resursu izmantošanu.

Līgumā ir īpaša nodaļa, kas veltīta enerģētikai un kur noteiktas galvenās kompetences jomas un enerģētikas politikas vispārējie mērķi: funkcionējošs enerģijas tirgus, droša apgāde, energoefektivitāte un taupība, jaunu enerģijas ieguves veidu izstrāde un atjaunojamu enerģijas avotu pilnveidošana, kā arī energotīklu savstarpēja savienošana. Pirmo reizi iestrādāts solidaritātes princips: ja kāda dalībvalsts ir nokļuvusi nopietnās energoapgādes grūtības, pārējām dalībvalstīm tai jāpalīdz krīzē.

Civilā aizsardzība

Lisabonas līguma mērķis ir uzlabot profilaksi un aizsardzību pret dabas un cilvēku izraisītām katastrofām ES. Jauns juridiskais pamats ļauj piešķirt atbalstu ES valstu pasākumiem šai jomā un atvieglot operatīvo sadarbību. Kopš Eiropu ir skāruši pirmie klimata pārmaiņu vēstneši — plūdi un ugunsgrēki —, ir kļuvis skaidrs, ka sadarbība starp dalībvalstīm ir svarīgāka nekā jelkad agrāk.

Sabiedrības veselība

Eiropas pilsoņu veselība ir ļoti svarīgs Lisabonas līguma mērķis, tāpēc veselības attīstības politika ir ieguvusi jaunas attīstības tendences. Līgumā paredzēti pasākumi sabiedrības veselības aizsardzībai, piemēram, smēķēšanas un pārmērīgas alkohola lietošanas izskaušana. Lai uzlabotu pacientu aizsardzību, ES var noteikt standartus zālēm un medicīnas ierīcēm. Turklāt Līgums palīdz dalībvalstīm kopīgi pārraudzīt agrīnās pazīmes, kas liecina par nopietniem pārrobežu draudiem veselībai, piemēram, putnu gripu. Īstenojoties šādiem draudiem, Līgums ļauj visām ES valstīm saskaņoti un efektīvi mobilizēt resursus.

Publiskie pakalpojumi

Lisabonas līgumā ir atzīta publisko pakalpojumu nozīme sociālajā un reģionālajā kohēzijā — transports, skolas un veselības aprūpe ir svarīgi mums visiem. Līgumu papildina īpašs protokols, kurā noteikts, kā veidot vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumus, lai tie būtu efektīvi un pildītu savu uzdevumu.

Reģionālā politika

Līgumā ir konsolidēta Eiropas Savienības ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija, pirmo reizi ES mērķos ir iekļauts teritoriālās kohēzijas princips. Lisabonas līgums nostiprina reģionu lomu un no jauna definē subsidiaritātes principu (saskaņā ar kuru ES var rīkoties tikai tad, ja rezultātus vislabāk var sasniegt ES līmenī, nevis valstīm rīkojoties savrupi), attiecinot to gan uz vietējo, gan uz reģionālo līmeni.

Pētniecība

Pētniecības politikas jomā Lisabonas līgums paredz izveidot Eiropas pētniecības telpu, kur notiktu brīva pētnieku, zinātnes atziņu un tehnoloģijas aprite. Šobrīd, kad pasaulē parādās jauni spēki, kas vēlas nopietni izvērst kosmosa pētniecību, Līgums izveido jaunu juridisko pamatu konsekventai kosmosa politikai. Tajā nepārprotami atzīts, ka Eiropa nevar atļauties ignorēt kosmosa politikas ekonomiskās un stratēģiskās priekšrocības.

Tirdzniecības politika

Lai valstis plauktu un zeltu, tirdzniecībai jābūt godprātīgai un brīvai. Lisabonas līgums paredz Eiropas tirdzniecības politiku attiecināt arī uz tiešajiem ārvalstu ieguldījumiem. Intelektuālā īpašuma elementi, piemēram, prečzīmes, dizainparaugi, patenti un autortiesības, ir jauninājumu, izaugsmes un konkurētspējas dzinējspēks. Pateicoties Lisabonas līgumam, ir vienkāršāk nodrošināt vienotu aizsardzību visā Eiropas Savienībā.

Sports

Lisabonas līgums iemin ceļu uz Eiropas dimensiju sportā. Jauni noteikumi dod ES iespēju atbalstīt, koordinēt un papildināt dalībvalstu pasākumus, gādājot par neitralitāti un pārredzamību sporta sacensībās un sadarbību starp sporta organizācijām. Tie aizsargā arī sportistu fizisko un morālo integritāti, īpašu uzmanību veltot jauniešiem.

Ekonomika

Eiro zona, ko veido valstis, kuras pieņēmušas kopējo valūtu, arī darbosies sekmīgāk Lisabonas līguma paspārnē. Komisija var izteikt „tiešu" brīdinājumu dalībvalstīm, kurās budžeta disciplīnas trūkums apdraud visas eiro zonas pienācīgu darbību.

Datu aizsardzība

Lisabonas līgumā skaidri noteikts, ka ikvienam ir tiesības uz personas datu aizsardzību. Šīs tiesības ir paredzētas arī Pamattiesību hartā.

Tūrisms

Lisabonas līgumā ir izveidots jauns, īpaši tūrismam veltīts juridiskais pamats, kas palīdzēs nostiprināt Eiropas statusu kā visiecienītākajam ceļojumu mērķim pasaulē.

Juridisks paziņojums | Par EUROPA | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums