i tinklaviete buvo archyvuota (30/01/14)
30/01/14
Teisinė informacija | Apie svetainę EUROPA | Paieška | Kontaktai
Lisabonos sutartisPraleisti kalbos išrinkimo juostą (spartusis klavišas=2)
EUROPA > Lisabonos sutartis > Apie sutartį glaustai > Kad gyvenimas būtų geresnis
Pagrindinis puslapisPagrindinis puslapis

Kad gyvenimas būtų geresnis

Dėl Lisabonos sutarties ES dabar gali veiksmingiau kovoti su klimato kaita, plėtoti pažangią kosmoso politiką, užtikrinti patikimą energijos tiekimą ir pasiekti daug kitų tikslų.

Įvairiausiuose sektoriuose įgyvendinama Europos Sąjungos veikla daro poveikį visų mūsų kasdieniniam gyvenimui. Šiandien Europai tenka spręsti sudėtingus ir labai įvairaus pobūdžio uždavinius. Sutartis padės Europai toliau žengti į priekį pasaulyje, kuriame didėja konkurencija ir vyksta daug demografinių pokyčių. Lisabonos sutartis padės užtikrinti ne tik didesnį ES ekonomikos augimą ir konkurencingumą, bet ir geresnę jos piliečių socialinę priežiūrą. Šiandien į visų ES sričių politiką turės būti įtraukti šie tikslai: skatinti užimtumą, užtikrinti tinkamą socialinę apsaugą ir kovoti su socialine atskirtimi.

Klimato kaita ir aplinka

Klimato kaita yra vienas iš didžiausių pavojų šiandieniniame pasaulyje: ji turi įtakos mūsų socialiniam, ekonominiam gyvenimui ir aplinkai. Kova su klimato kaita tarptautiniu lygmeniu ir tvarioji plėtra yra ES aplinkos politikos pagrindas. Nors tvariosios plėtros ir aplinkos apsaugos tikslai į galiojančias sutartis jau įtraukti anksčiau, Lisabonos sutartyje jie aiškiau apibrėžti. Taip sustiprinta ES veikla šiose srityse.

Energetika

Energijos tiekimo tema aktuali mums visiems: per paskutiniuosius porą metų ne vieną Europos pilietį paveikė nuolat didėjančios energijos produktų kainos. Lisabonos sutartis padeda Europai užtikrinti patikimą energijos tiekimą ir skatins daugiau naudoti tvariųjų bei konkurencingų išteklių.

Į Sutartį įtrauktas specialus energetikos skirsnis, kuriame apibrėžiamos pagrindinės ES energetikos politikos kompetencijos sritys ir nustatomi bendrieji jos tikslai: užtikrinti tinkamą energetikos rinkų veikimą, patikimą energijos tiekimą, efektyvų energijos naudojimą ir taupymą, naujų formų energijos ir atsinaujinančių energijos šaltinių paiešką bei energetikos tinklų sujungimą. Pirmą kartą įtrauktas solidarumo principas: jei kuri nors šalis patirtų rimtų energijos tiekimo sunkumų, kitos valstybės narės jai padėtų.

Civilinė sauga

Lisabonos sutartimi siekiama sudaryti geresnes sąlygas ES stichinių ir žmogaus sukeltų katastrofų prevencinei ir apsaugos nuo jų veiklai. Naujas teisinis pagrindas padeda remti ES šalių veiksmus šioje srityje ir skatinti jas veiksmingai bendradarbiauti. Pirmieji aiškūs klimato kaitos ženklai – potvyniai ir gaisrai – jau pastebimi ir Europoje, todėl valstybių narių bendradarbiavimas šioje srityje yra kaip niekad svarbus.

Visuomenės sveikata

Lisabonos sutartyje ypač daug dėmesio skiriama Europos piliečių gerovei ir numatomi Europos sveikatos politikos patobulinimai. Sutartyje nustatytos priemonės, kuriomis tiesiogiai siekiama saugoti visuomenės sveikatą. Tarp uždavinių numatyta ir kova su rūkymu bei piktnaudžiavimu alkoholiu. Kad pagerintų pacientų apsaugą, ES gali nustatyti medicinos produktų ir prietaisų kokybės standartus. Sutartis taip pat padeda valstybėms narėms užtikrinti veiksmingesnę rimtų tarptautinio masto pavojų, pvz., paukščių gripo, kontrolę. Jei tokie pavojai taptų tikrove, ES šalys galės veikti veiksmingai ir nuosekliai.

Viešosios paslaugos

Lisabonos sutartyje pripažįstama viešųjų paslaugų svarba užtikrinant socialinę ir regioninę sanglaudą. Transporto, mokyklų, sveikatos priežiūros paslaugos yra būtinos visuomenės gyvenime. Prie Sutarties pridėtas specialus protokolas, kuriame išdėstyti pagrindiniai būdai, kaip užtikrinti, kad visuotinės svarbos paslaugos būtų veiksmingos ir atitiktų visuomenės poreikius.

Regioninė politika

Sutartyje taip pat įtvirtinamas ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos principas. Teritorinės sanglaudos principas į ES tikslus įtrauktas pirmą kartą. Lisabonos sutartyje sustiprinamas regionų vaidmuo ir naujai apibrėžiamas subsidiarumo principas. Pagal šį principą, ES imasi veiksmų tik tuomet, jei norimą rezultatą galima pasiekti geriau veikiant ES, o ne nacionaliniu (turima omeny tiek vietos, tiek regioninį lygmenį) lygmeniu.

Moksliniai tyrimai

Lisabonos sutartyje numatyta, kad vienas pagrindinių ES mokslinių tyrimų politikos tikslų – sukurti Europos mokslinių tyrimų erdvę, kurioje mokslininkai, mokslinės žinios ir technologijos galėtų laisvai judėti. Pasaulyje vis daugėja besidominčiųjų kosmoso projektų kūrimu, todėl Lisabonos sutartimi sukuriamas naujas nuoseklios kosmoso politikos teisinis pagrindas. Joje aiškiai pažymima, kad Europa turi išnaudoti kosmoso politikos siūlomas ekonomines ir strategines galimybes.

Prekybos politika

Norint užtikrinti klestėjimą, prekyba turi būti teisinga ir laisva. Lisabonos sutartimi į Europos prekybos politiką įtrauktos ir tiesioginės užsienio investicijos. Intelektinės nuosavybės priemonės – prekių ženklai, dizainas, patentai, autorių teisės – yra naujovių diegimo, ekonomikos augimo ir konkurencingumo varomoji jėga. Lisabonos sutartis padeda užtikrinti vienodą jų apsaugą visoje Europos Sąjungoje.

Sportas

Lisabonos sutartis atveria duris europinei pakraipai sporto srityje. Naujosios nuostatos sudaro sąlygas ES remti, koordinuoti ir papildyti valstybių narių veiksmus propaguojant sportinių varžybų neutralumą ir skaidrumą bei sporto organizacijų bendradarbiavimą. Lisabonos sutartimi taip pat saugomas sportininkų, ypač pačių jauniausių, fizinis ir moralinis integralumas.

Ekonomika

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai sklandžiau funkcionuos ir euro zona, į kurią įeina bendrą valiutą įsivedusios šalys. Komisija dabar gali „tiesiogiai“ perspėti biudžeto vykdymo tvarkos nesilaikančias valstybes nares, kurios kelia grėsmę tinkamam euro zonos funkcionavimui.

Duomenų apsauga

Lisabonos sutartyje aiškiai pažymima, kad kiekvienas ES pilietis turi teisę į asmens duomenų apsaugą. Ši teisė įtvirtinta Pagrindinių teisių chartijoje.

Turizmas

Lisabonos sutartimi sukurtas naujas turizmo teisinis pagrindas, kuriuo siekiama, kad Europa būtų patraukliausia turizmo vietovė pasaulyje.

Teisinė informacija | Apie svetainę EUROPA | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią