Sivusto on arkistoitu (30/01/14)
30/01/14
Oikeudellinen huomautus | Tietoa Europa-sivustosta | Haku | Yhteydenotot
Lissabonin sopimusOhita kielivalikko (pikanäppäin=2)
EUROPA > Lissabonin sopimus > Perustietoa sopimuksesta > Paremman elämänlaadun puolesta
KotisivuKotisivu

Paremman elämänlaadun puolesta

Nykymaailman monimutkaisten haasteiden keskellä EU työskentelee useilla kansalaisten elämään vaikuttavilla aloilla. Lissabonin sopimus auttaa EU:ta toimimaan muuttuvassa maailmassa, jossa kilpailu kiristyy ja väestön ikärakenne muuttuu. Sopimus antaa EU:lle paremmat mahdollisuudet esimerkiksi torjua ilmastonmuutosta, kehittää avaruuspolitiikkaa ja turvata energian toimitusvarmuus. EU:n toimet edistävät paitsi talouskasvua ja kilpailukykyä myös sosiaaliturvaa. Kaikissa EU:n toimintapolitiikoissa on nykyisin otettava huomioon työllisyyden edistäminen, riittävä sosiaalinen suojelu ja syrjäytymisen torjunta.

Ilmastonmuutos ja ympäristö

Ilmastonmuutos on suurimpia uhkia nykymaailmassa. Ympäristön lisäksi se vaikuttaa sekä yhteiskuntaan että talouselämään. Kansainvälinen työ ilmastonmuutoksen torjumiseksi on EU:n ympäristöpolitiikan keskeisiä tavoitteita yhdessä kestävän kehityksen kanssa. Vaikka kestävä kehitys ja ympäristönsuojelu ovat sisältyneet jo aikaisempiinkin sopimuksiin, Lissabonin sopimuksen selkeät määritelmät tehostavat EU:n toimintaa niiden hyväksi. 

Energia

Energian saatavuus on tärkeää kaikille, ja energian hinnan nousu on viime vuosina vaikuttanut monien elämään. Lissabonin sopimus auttaa EU:ta turvaamaan energian saannin ja edistää kestävien ja kilpailukykyisten energialähteiden käyttöä.

Sopimuksessa on energiaa käsittelevä luku, jossa määritellään energiapolitiikan keskeiset osat ja yleistavoitteet.  Niitä ovat energiamarkkinoiden toimivuus, energian toimitusvarmuus, energiatehokkuus ja energiansäästö, uusien ja uusiutuvien energiamuotojen kehittäminen ja energiaverkkojen yhteensopivuus. Ensimmäistä kertaa on mukaan otettu myös solidaarisuuden periaate. Jos jollakin jäsenvaltiolla on vakavia ongelmia energiansaannissa, muut jäsenvaltiot auttavat sen energiahuollossa.

Pelastuspalvelu

Lissabonin sopimuksen tavoitteena on helpottaa luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien torjuntaa ja ehkäisyä EU:ssa. Uusi oikeusperusta antaa mahdollisuuden tukea EU-maiden toimia ja operationaalista yhteistyötä tällä alalla. Kun ilmastonmuutoksen näkyvät merkit kuten tulvat ja metsäpalot jo koettelevat Eurooppaa, on jäsenvaltioiden välinen yhteistyö entistä tärkeämpää.

Kansanterveys

EU:n kansalaisten hyvinvointi on Lissabonin sopimuksessa keskeisellä sijalla, ja terveysalan toimintalinjoja kehitetään jatkuvasti. Sopimus käsittää toimia, joiden tavoitteena on kansanterveyden suojelu ja esimerkiksi tupakoinnin ja alkoholin liikakäytön torjunta. Sopimus mahdollistaa EU-standardien asettamisen lääkkeille ja lääkinnällisille laitteille, mikä parantaa potilaiden suojelua. Myös jäsenvaltioiden on entistä helpompi valvoa vakavia kansainvälisiä terveysuhkia kuten lintuinfluenssaa. Jos uhka on toteutumassa, EU-maat voivat toimia yhtenäisesti ja tehokkaasti.

Julkiset palvelut

Lissabonin sopimuksessa tunnustetaan julkisten palveluiden tärkeä rooli sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäjänä. Koulut, terveydenhuolto ja julkinen liikenne kuuluvat osana hyvään arkeen. Lissabonin sopimukseen on liitetty erillinen pöytäkirja, joka käsittelee julkisten palvelujen tehokkuutta ja merkitystä.

Aluepolitiikka

Lissabonin sopimus vahvistaa EU:n taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta. Alueellisen yhteenkuuluvuuden periaate on siinä otettu ensimmäistä kertaa EU:n periaatteiden joukkoon. Alueiden roolia vahvistetaan ja toissijaisuusperiaate määritellään koskemaan sekä paikallistasoa että alueellista tasoa. Toissijaisuusperiaatteella tarkoitetaan sitä, että EU:lla on toimivalta vain asioissa, joissa EU:n tason toimet ovat tehokkaampia kuin kansallisen tason toimet.

Tutkimus

Lissabonin sopimuksen tiedepoliittisessa osassa on keskeisessä asemassa eurooppalainen tutkimusalue, jossa tutkijat, tieto ja teknologia liikkuvat vapaasti. Sopimus luo myös oikeusperustan johdonmukaiselle avaruuspolitiikalle, mikä on tärkeää aikana, jolloin monet uudet tahot ovat kiinnostuneita avaruushankkeista. Se osoittaa, että EU:ssa ymmärretään avaruuspolitiikalla saavutettavien taloudellisten ja strategisten etujen arvo. 

Kauppapolitiikka

Vapaa ja reilu kaupankäynti on hyvinvoinnin perusta. Lissabonin sopimuksessa EU:n kauppapolitiikkaan sisällytetään myös suorat ulkomaiset sijoitukset. Teollis- ja tekijänoikeudet, tavaramerkit ja patentit ovat innovoinnin, talouskasvun ja kilpailukyvyn kannalta tärkeitä. Lissabonin sopimus helpottaa niiden yhtenäistä suojelua koko EU:n alueella.

Urheilu

Lissabonin sopimus tuo EU-ulottuvuuden myös urheiluun. EU voi tukea, koordinoida ja täydentää jäsenvaltioiden toimia ja edistää urheilukilpailujen puolueettomuutta ja avoimuutta sekä urheiluelinten yhteistyötä. Myös urheilijoiden, erityisesti nuorien urheilijoiden, fyysistä ja henkistä koskemattomuutta suojellaan.

Talous

Lissabonin sopimus helpottaa euron yhteiseksi rahakseen ottaneen euroalueen toimintaa. Komissio voi antaa varoituksen jäsenvaltiolle, joka ei noudata talousarviota koskevaa kurinalaisuutta ja vaarantaa siten euroalueen toiminnan.

Tietosuoja

Lissabonin sopimuksessa todetaan selvästi, että jokaisella on oikeus henkilötietojen suojaan. Tämä oikeus on mukana myös perusoikeuskirjassa.

Matkailu

Lissabonin sopimus luo uuden oikeusperustan matkailualan toimille, joilla pyritään vahvistamaan EU:n asemaa maailman johtavana matkakohteena.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa Europa-sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun