Veebisait on arhiveeritud (30/01/14)
30/01/14
Õigusteave | EUROPA kohta | Otsi | Kontakt
Lissaboni lepingJäta keelevaliku väli vahele (kiirklahv=2)
EUROPA > Lissaboni leping > Lepingu ülevaade > Poliitika parema elu heaks
AvalehtAvaleht

Poliitika parema elu heaks

Võitlus kliimamuutuste vastu, ambitsioonika kosmosepoliitika rajamine, energiavarustuse kindluse tagamine: need on mõned näited selle kohta, mida EL saab tänu Lissaboni lepingule teha.

Euroopa Liidu laiaulatuslik tegevus mõjutab meie igapäevaelu, kuid Euroopat täna ees ootavad väljakutsed on keerulised ja mitmetahulised. Lissaboni leping aitab Euroopal edasi liikuda suureneva konkurentsi ja muutuva demograafilise olukorraga maailmas. See on kasutoov mitte üksnes majanduskasvu ja konkurentsi, vaid ka sotsiaalhoolekande valdkonnas. Kogu ELi poliitika tervikuna peab andma oma panuse sotsiaalse tõrjutusega võitlemiseks ning töökohtade arvu suurendamise ja piisava sotsiaalse kaitse heaks.

Kliimamuutused ja keskkond

Kliimamuutused on meid praegu ähvardavatest ohtudest üks suuremaid: nimelt mõjutab see meie sotsiaalset elu ja majandust, samuti keskkonda. Võitlemine kliimamuutuse vastu rahvusvahelisel tasandil on koos säästva arenguga ELi keskkonnapoliitika alus. Kuigi säästev areng ja keskkonnakaitse on juba osa praegustest lepingutest, sätestab Lissaboni leping selged asjaomased määratlused ning tugevdab seeläbi neid valdkondi hõlmavaid ELi meetmeid.

Energeetika

Energiavarustus on väga oluline meie kõigi jaoks: suurenevad elektriarved on paaril viimasel aastal mõjutanud paljusid eurooplasi. Lissaboni leping aitab Euroopal tagada energiavarustuse kindluse ja edendab säästvate ning konkurentsi pakkuvate ressursside kasutamist.

Leping sisaldab eraldi peatükki energeetika kohta, milles on määratletud energiapoliitika peamine vastutusala ja üldised eesmärgid: energiaturgude toimimine, energiavarustuse kindlus, energiatõhusus ja -sääst, uute ja taastuvate energiavormide arendamine ning energiavõrkude sidumine. Esimest korda rakendatakse solidaarsuse printsiipi, millega tagatakse, et teised liikmesriigid aitavad energiavarustusega tõsistes raskustes olevat liikmesriiki.

Kodanikukaitse

Lissaboni lepingu eesmärk on hõlbustada ELis loodusõnnetuste ja inimeste põhjustatud katastroofide ennetamist ning nende vastast kaitset. Uus õiguslik alus võimaldab ELi liikmesriikidel võtta meetmeid selles valdkonnas ja edendada operatiivkoostööd. Nüüd, kui Euroopat on tabanud esimesed kliimamuutustele viitavad selged märgid üleujutuste ja tulekahjude näol, on koostöö liikmesriikide vahel vajalikum kui kunagi varem.

Rahvatervis

Euroopa kodanike heaolu on Lissaboni lepingu keskmes – seepärast tehakse tervisepoliitikasse täiendavad muudatused. Lepinguga nähakse ette meetmed, mille otsene eesmärk on rahvatervise kaitse, sealhulgas kaitse tubaka ja alkoholi kuritarvitamise vastu. Patsiendikaitse täiustamiseks on ELil nüüd võimalik kehtestada standardid meditsiinitoodetele ja -varustusele. Samuti aitab leping liikmesriikidel teostada järelevalvet seoses varajase hoiatamisega tõsiste piiriüleste ohtude (nt linnugripi) puhul. Kui sellised ohud muutuvad reaalsuseks, võimaldab leping ELi liikmesriikidel mobiliseerida kõik oma ressursid sidusalt ja tõhusalt.

Avalikud teenused

Lissaboni lepingus tunnustatakse avalike teenuste rolli sotsiaalses ja piirkondlikus ühtekuuluvuses – transport, haridus ja tervishoid on meie elus väga olulised. Lepingule on lisatud eriprotokoll, milles on sätestatud võtmelahendused üldhuviteenuste tõhusaks ja asjakohaseks muutmiseks.

Regionaalpoliitika

Lepinguga kindlustatakse majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus Euroopa Liidus; esimest korda on ELi eesmärkide hulgas välja toodud territoriaalse ühtekuuluvuse põhimõte. Lissaboni lepinguga tugevdatakse piirkondade rolli. Subsidiaarsuse põhimõtte uus määratlus, mille kohaselt EL tegutseb üksnes siis, kui tulemusi on võimalik ELi tasandil riiklikust tasandist paremini saavutada, kehtib nüüd nii kohaliku kui ka piirkondliku tasandi kohta.

Teadusuuringud

Lissaboni lepingu raames pannakse teaduspoliitika valdkonnas eriti suurt rõhku Euroopa teadusruumi loomisele, kus teadlased, teaduspõhised teadmised ja tehnoloogia võivad vabalt ringelda. Ajal, mil maailma tasandil kerkivad esile uued jõud, kellel on huvi kosmoseprojektide rajamise vastu, luuakse lepinguga uus õiguslik alus ka sidusale kosmosepoliitikale. See on selge märk, et Euroopa ei saa mööda vaadata kosmosepoliitika majanduslikust ja strateegilisest kasulikkusest.

Kaubanduspoliitika

Üldise heaolu huvides peab kaubandus olema õiglane ja vaba. Lissaboni lepinguga laiendatakse Euroopa kaubanduspoliitika ulatust nii, et see hõlmaks välismaiseid otseinvesteeringuid. Intellektuaalomandi vahendid: kaubamärgid, disainid, patendid ja autoriõigused on innovatsiooni, kasvu ja konkurentsivõimet edasiviivad jõud. Lissaboni lepinguga luuakse kogu Euroopa Liidus intellektuaalomandi ühtlane kaitse, et seda oleks lihtsam pakkuda.

Spordiüritused

Lissaboni leping sillutab teed tõelisele Euroopa mõõtmele spordi valdkonnas. Uute sätete alusel on võimalik toetada ELil liikmesriikide meetmeid ning neid kooskõlastada ja täiendada, edendades spordivõistlustel erapooletust ja läbipaistvust ning soodustades koostööd spordiorganisatsioonide vahel. Sellega tagatakse ka sportlaste reeglitest kinnipidamine nii füüsilises kui moraalses plaanis, eritähelepanuga noortele.

Majandus

Ühisraha kasutusele võtnud riikidest koosnev euroala hakkab tänu Lissaboni lepingule sujuvamalt toimima. Komisjonil on võimalik välja anda otsene hoiatus liikmesriikidele, kelle lodev eelarvedistsipliin ohustab euroala nõuetekohast toimimist.

Andmekaitse

Lissaboni lepingus on selgesõnaliselt kirjas, et igaühel on õigus oma isikuandmete kaitsele. See õigus sisaldub ka põhiõiguste hartas.

Turism

Lissaboni lepinguga luuakse uus õiguslik alus tervikuna turismi käsitlemiseks, mis peaks tugevdama ELi kui suurima turismisihtkoha positsiooni maailmas.

Õigusteave | EUROPA kohta | Otsi | Kontakt | Üles