Tato strnka byla uloena do archvu dne 30/01/14
30/01/14
Právní upozornění | O portálu EUROPA | Hledat | Kontakt
Lisabonská smlouvaPřeskočit lištu s výběrem jazyků (klávesnicová zkratka =2)
EUROPA > Lisabonská smlouva > Smlouva v kostce > Politiky pro lepší život
Hlavní stranaHlavní strana

Politiky pro lepší život

Lisabonská smlouva zvyšuje akceschopnost EU. Umožní jí například stát v čele boje proti změně klimatu, realizovat ambiciózní vesmírný program či zabezpečit si dodávky energie.

Činnost EU v širokém spektru oblastí již nyní ovlivňuje náš každodenní život. V současnosti však Evropa stojí před množstvím složitých a různorodých problémů. Smlouva Unii pomůže obstát v podmínkách rostoucí světové konkurence a demografických změn. To se nám vrátí nejen v podobě růstu a konkurenceschopnosti, ale i v sociální oblasti. Všechny politiky EU budou nyní muset pamatovat na podporu zaměstnanosti, odpovídající sociální ochranu a boj proti sociálnímu vyloučení.

Změna klimatu a životní prostředí

Změna klimatu je jednou z největších hrozeb současnosti: má dopad na naši společnost, hospodářství i životní prostředí. Boj proti této změně na mezinárodní úrovni je vedle udržitelného rozvoje ústředním prvkem politiky EU v oblasti životního prostředí. Třebaže udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí již jsou zakotveny ve stávajících smlouvách, Lisabonská smlouva přináší jasné definice a posiluje činnost EU v těchto oblastech.

Energetika

Dodávky energie mají pro nás všechny zásadní význam. V posledních několika letech se většina Evropanů musela vyrovnat s nárůstem cen. Lisabonská smlouva pomůže EU zabezpečit si dodávky energie a podpoří využívání udržitelných a konkurenceschopných zdrojů.

Smlouva věnuje energetice zvláštní kapitolu, v níž definuje hlavní pravomoci a obecné cíle energetické politiky: fungování trhů s energií, zabezpečení dodávek, energetická účinnost a úspory energie, rozvoj nových a obnovitelných zdrojů energie a propojení energetických sítí. Nově se zavádí zásada solidarity, která znamená, že pokud bude některý členský stát čelit vážným potížím, pokud jde o zásobování energií, ostatní členské státy pomohou zajistit potřebné dodávky.

Civilní ochrana

Lisabonská smlouva má usnadnit prevenci a ochranu před přírodními i člověkem zaviněnými pohromami v EU. Nový právní základ umožňuje podporu opatření a spolupráce členských států v této oblasti. V situaci, kdy se v Evropě projevují první účinky změny klimatu v podobě povodní a požárů, je spolupráce členských států důležitější než kdy dříve.

Zdravotnictví

V souladu s celkovým zaměřením Lisabonské smlouvy na blaho občanů provádí smlouva některé změny politiky v oblasti zdravotnictví. Zakotvuje podporu opatření, jejichž přímým cílem je ochrana veřejného zdraví, včetně opatření boje proti kouření a alkoholismu. EU nyní může stanovovat normy pro léčivé přípravky a zdravotnické prostředky. V neposlední řadě pomůže smlouva členským státům zajišťovat včasné varování před vážnými přeshraničními případy ohrožení zdraví, například před ptačí chřipkou. Pokud dojde k potvrzení těchto hrozeb, umožní koordinovanější a účinnější mobilizaci prostředků jednotlivých zemí.

Veřejné služby

Lisabonská smlouva uznává význam veřejných služeb pro sociální a regionální soudržnost – doprava, školství či zdravotnictví jsou pro chod naší společnosti nepostradatelné. Ke smlouvě je připojen zvláštní protokol, který uvádí hlavní zásady pro zajištění účinnosti a prospěšnosti těchto služeb obecného zájmu.

Regionální politika

Smlouva též upevňuje hospodářskou, sociální a územní soudržnost Unie a zařazuje územní soudržnost mezi cíle EU. Posiluje úlohu regionů a do definice zásady subsidiarity, podle níž EU jedná pouze tehdy, pokud může být výsledků lépe dosaženo na úrovni EU než na úrovni členských států, vkládá též odkaz na místní a regionální úroveň.

Výzkum

Lisabonská smlouva staví do středu politiky v oblasti výzkumu vytvoření Evropského výzkumného prostoru umožňujícího volný pohyb výzkumných pracovníků, vědeckých poznatků a technologií. V době, kdy nové světové velmoci zahajují své vesmírné programy, vytváří smlouva právní základ pro ucelenou vesmírnou politiku. Jasně tak uznává, že si Evropa nemůže dovolit přehlížet související hospodářské a strategické přínosy.

Obchodní politika

K zajištění prosperity je nezbytný spravedlivý a volný obchod. Lisabonská smlouva rozšiřuje působnost evropské obchodní politiky na přímé zahraniční investice. Nástroje ochrany duševního vlastnictví, jako jsou ochranné známky, průmyslové vzory, patenty, autorská práva, jsou významným stimulem inovací, růstu a konkurenceschopnosti. Smlouva usnadňuje jednotnou ochranu souvisejících práv v celé EU.

Sport

Lisabonská smlouva dává sportu skutečně evropský rozměr. Nová ustanovení EU umožňují podporovat, koordinovat a doplňovat opatření členských států na podporu nestrannosti a transparentnosti sportovních klání a spolupráce sportovních organizací. Zajišťuje též ochranu fyzické a mravní integrity sportovců, a obzvláště mladých sportovců.

Hospodářství

Smlouva přispěje také k hladšímu fungování eurozóny. Komise nyní může dát „přímé“ varování členským státům, jejichž špatná rozpočtová disciplína by mohla fungování eurozóny ohrozit.

Ochrana údajů

Lisabonská smlouva jasně uvádí, že každý má právo na ochranu osobních údajů. Toto právo je rovněž zakotveno v Listině základních práv.

Cestovní ruch

Lisabonská smlouva vytváří nový právní základ pro oblast cestovního ruchu, jehož cílem je upevnit postavení EU jako cíle největšího množství turistů na světě.

Právní upozornění | O portálu EUROPA | Hledat | Kontakt | Začátek stránky