This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014
Niebezpieczeństwo braku środków finansowych UE dla programu Erasmus zażegnane

Ścieżka nawigacji

Niebezpieczeństwo braku środków finansowych UE dla programu Erasmus zażegnane

Obecni i przyszli studenci uczestniczący w programie Erasmus mogą spać spokojnie: państwa członkowskie UE wraz z Parlamentem Europejskim zdołały zapobiec kryzysowi finansowania, jaki groził temu popularnemu programowi wymiany, zawierając porozumienie umożliwiające UE załatanie dziury w jej budżecie na 2012 r. i zapewniające finansowanie w 2013 r. Dzięki temu porozumieniu Komisja będzie w stanie przyznać ok. 280 000 stypendiów dla studentów w programie Erasmus w roku akademickim 2013/2014.

Porozumienie pozwoli również uniknąć trudności w przypadku innych programów wymiany realizowanych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” (Leonardo dla osób przyuczających się do zawodu, Comenius dla szkół, Grundtvig dla kształcenia dorosłych), które umożliwiają młodym ludziom i kadrze nauczycielskiej podnoszenie kwalifikacji i poprawę perspektyw zawodowych poprzez studia lub szkolenia za granicą. Oznacza to również, że zniknie niepewność co do środków na działania „Marie Curie” wspierające międzynarodową mobilność naukowców.

Wyniki negocjacji z zadowoleniem przyjęła Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży. „Bardzo się cieszę, że państwa członkowskie i parlamentarzyści osiągnęli porozumienie, które jest ważną zachętą dla studentów uczestniczących w programie Erasmus i innych beneficjentów naszych programów. Jest to pozytywny sygnał, świadczący o zaangażowaniu Europy na rzecz inwestycji w edukację i umiejętności”.

Porozumienie, które dzisiaj formalnie zatwierdził Parlament Europejski po tym, jak w zeszłym tygodniu zgodziły się na nie państwa członkowskie, pokrywa niedobór w wysokości 180 mln EUR w budżecie na 2012 r. z tytułu programu „Uczenie się przez całe życie”, w tym brakującą kwotę środków na program Erasmus w wysokości około 90 mln EUR.

Dzięki temu Komisja może teraz przekazać niezbędne środki finansowe agencjom krajowym, odpowiedzialnym za realizację programu Erasmus w państwach członkowskich. Następnie agencje prześlą środki beneficjentom programu, w tym krajowym uniwersytetom i uczelniom, które wypłacają studentom miesięczne dotacje.

Rada i Parlament Europejski osiągnęły także porozumienie w sprawie budżetu UE na 2013 r., co oznacza około 500 mln EUR dla programu Erasmus oraz 1 015 mln EUR dla całego programu „Uczenie się przez całe życie”.

Na program Erasmus przypada ponad 40% środków budżetu programu „Uczenie się przez całe życie”. Prawie 90% budżetu Erasmusa przeznaczane jest na programy mobilności studentów i pracowników naukowych.


Informacje ogólne

W budżecie UE na 2012 r. pojawił się deficyt w wysokości 9 mld euro w odniesieniu do środków niezbędnych na finansowanie wszystkich unijnych programów. Parlament Europejski i Rada osiągnęły dziś porozumienie dotyczące zapewnienia już teraz dopłaty uzupełniającej w wysokości 6 mld euro w celu zaspokojenia najbardziej palących potrzeb, a także kwoty 2,9 mld euro, która ma być zapłacona w 2013 r. Dla większości beneficjentów, jak np. studentów, naukowców i przedsiębiorców, oznacza to, że wszystkie kwoty, które miały być zapłacone w 2012 r. zostaną zapłacone w 2012 r. Środki finansowe przeniesione na przyszły rok przeznaczone są na pokrycie kosztów projektów finansowanych w ramach funduszy strukturalnych, w szczególności zaś tych projektów, których dotyczy zawieszenie płatności.

Parlament Europejski i Rada porozumiały się również co do budżetu na 2013 r. na łączną sumę 132,8 mld euro. Jest to kwota o 5 mld euro niższa od propozycji Komisji, która opierała się na szacunkach przedstawionych przez same 27 państw członkowskich. W związku z przeniesieniem z roku 2012 Komisja obawia się, że jesienią 2013 r. UE będzie musiała ponownie zmierzyć się z deficytem budżetowym.

Większość środków z budżetu UE w 2013 r. będzie przeznaczona na wspieranie rozwoju gospodarczego i konkurencyjności w państwach członkowskich (35,5% środków jest przeznaczone na politykę spójności), a także na wsparcie dla rolników (33,1% środków płynie na wspólną politykę rolną). Finansowanie programu Erasmus stanowi około 0,4% całkowitego budżetu.


Więcej informacji

Ostatnia aktualizacja: 24/11/2014 |  Początek strony