This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014

Sökväg

Mina prioriteringar

 

Jag vill koncentrera mig på de områden där jag verkligen kan påverka människors liv och göra EU bättre.

Utbildning är en av grundbultarna i kommissionens EU 2020-strategi, som syftar till en konkurrenskraftig, miljövänlig och hållbar ekonomi. Mina prioriteringar ligger i linje med kommissionens övergripande politiska riktlinjer för de kommande fem åren:

 

 • Kompetensutveckling och utbildning med inriktning på marknadens behov.
 • Större rörlighet inom utbildningen och fler möjligheter för ungdomar.
 • Mer kultur och kreativitet för alla.

Mina prioriteringar

 

Jag vill koncentrera mig på de områden där EU verkligen kan påverka människors liv och göra Europa till en bättre plats att leva på.

Utbildning är en av grundbultarna i kommissionens EU 2020-strategi, som syftar till en konkurrenskraftig, miljövänlig och hållbar ekonomi. Mina prioriteringar ligger i linje med kommissionens övergripande politiska riktlinjer för de kommande fem åren:

 

 • Kompetensutveckling och utbildning med inriktning på marknadens behov.
 • Större rörlighet inom utbildningen och fler möjligheter för ungdomar.
 • Mer kultur och kreativitet för alla.

 

Utbildning

 

Utbildning, forskning och innovation måste förbättras för att

 • EU ska kunna konkurrera på den globala marknaden
 • unga människor ska klara sig på dagens arbetsmarknad
 • vi ska kunna lösa problemen i samband med lågkonjunkturen.

Lärarna har stor betydelse för barnens framgång i livet. Därför måste vi börja med att förbättra skolan, framför allt genom att ge lärarna bättre utbildning. Med bättre lärare får barnen större möjligheter att utvecklas.

 

Sedan finns det många grupper som behöver vår aktiva hjälp med tanke på att

 • var sjätte elev hoppar av skolan i förtid
 • var femte femtonåring har lässvårigheter
 • 80 miljoner människor i EU är lågutbildade.

 

Jag vill jobba för att färre ungdomar ska hoppa av skolan. Jag vill också att vi jämför olika lösningar och metoder i EU i större utsträckning för att finslipa våra strategier för anställbarhet, rörlighet inom utbildningen och språkinlärning.

 

Den högre utbildningen är också viktig för kompetensutvecklingen. Även om vi har gjort stora framsteg tack vare Bolognaprocessens högskolereformer, står sig många europeiska universitet fortfarande slätt i internationell jämförelse. Det måste vi ändra på.

 

Jag vill göra EU till ett favoritmål för studerande och forskare genom att gjuta nytt liv i och modernisera den högre utbildningen med hjälp av

 

Jag vill hjälpa EIT att bli ett flaggskepp för EU:s kunskapsbaserade framtid. Marie Curie-programmet ska arbeta vidare med att sammanföra de olika europeiska centrumen för högre utbildning och forskning, så att kunskapen – och de forskare och studerande som skapar den – rör sig fritt över gränserna och på så sätt stimulerar innovation i hela EU.

 

Erasmusprogrammethar visserligen varit en framgång, men jag vill stärka programmet genom ökade resurser och förbättrad kvalitet.Vi har fortfarande långt kvar innan vi når vårt mål på 3 miljoner Erasmus-studenter fram till 2012. I en tredjedel av de berörda länderna sjunker deltagandet till och med.

 

Erasmus Mundus-programmetska underlätta utbytet mellan EU och internationella akademiska institutioner genom integration och dialog i hela världen.Jag ska marknadsföra programmet var jag än befinner mig för att synliggöra EU:s högre utbildning internationellt.

 

Allt detta förutsätter ett nära samarbete med nationella myndigheter. Tillsammans ska vi utveckla strategier och lösa gemensamma problem genom att jämföra olika metoder och ta fram de bästa lösningarna. Jag vill också att EU lägger mer pengar på det här området.

 

EU-programmen visar att rörlighet inom utbildningen är ett mycket effektivt sätt att höja kompetensen (inklusive språk), förbättra anställbarheten och göra människor mer mottagliga för andra kulturer. Mitt mål är att ta fram ramar för ungdomsinitiativet ”Unga på väg” till sommaren 2010 och att så snart som möjligt föreslå ett program.Initiativet ska verka för kulturell mångfald, interkulturell dialog och språkinlärning.

 

Kultur

Kultursektorn står för 2,6 % av EU:s BNP. Jag vill ge näring åt kreativitet, nyskapande och kulturverksamhet i EU för att främja innovation och tillväxt. En grönbok om detta planeras för 2010.

 

Dessutom kommer jag inom kort att föreslå en europeisk kulturarvsmärkning för att uppmärksamma platser som symboliserar europeiska ideal och för att stärka vår europeiska identitet och samhörighet.

 

Jag vill bygga vidare på Mediaprogrammetsframgångar, som lyfter fram europeisk kultur genom att främja europeisk film och filmutbildning. Europeisk film ska bli världsbäst och skapa jobb och tillväxt. Jag är särskilt intresserad av hur digital teknik påverkar filmindustrin.

 

När det gäller upphovsrätten vill jag och de andra kommissionärerna ta fram en ny digital dagordning för att skapa balans mellan den nya teknikens möjligheter och rättighetshavarnas intressen (viktigt för den kulturella mångfalden).
Generellt vill jag se till att kulturprioriteringar ingår även i andra EU-politikområden.

 

Flerspråkighet

 

Både arbets- och privatlivet vinner på att vi lär oss och talar nya språk. Vi får lättare att ta till oss den kulturella mångfald som ju är EU:s rikedom. Därför måste vi stödja inte bara EU:s 23 officiella språk utan även de 60 regionala språken och minoritetsspråken.

 

En av mina kärnfrågor är språkinlärning i unga år. Målet är att alla européer ska kunna minst två främmande språk.Om man talar flera språk får man lättare att hitta jobb, kommunicera och förstå andra kulturer, både i EU och resten av världen.

Ungdomsfrågor


Målet för EU:s ungdomspolitik är att leva upp till unga människors skiftande förväntningar och samtidigt uppmuntra dem att bidra till samhällsutvecklingen. Ungdomspolitiken kommer till uttryck i programmet ”Ung och aktiv i Europa”. Det har följande mål:

 • Skapa en känsla av aktivt EU-medborgarskap och tolerans bland ungdomar i EU.
 • Dra in ungdomarna i den demokratiska process som ska skapa framtidens EU.

Jag vill även i fortsättningen slå ett slag för icke-formellt lärande och interkulturell dialog mellan unga i EU. Alla ska kunna delta, särskilt de med mindre privilegierad bakgrund.

Jag vill också uppmana unga att prova på att bo och arbeta utomlands. Det vidgar vyerna och ökar chanserna att hitta jobb.

 

Idrott

 

Idrott är en viktig del av mina ansvarsområden, även om den inte uttryckligen nämns. Jag vill undersöka hur man bäst kan utnyttja Lissabonfördragets nya EU-befogenheter för att främja idrotten. Idrotten är oerhört viktig för utbildning, samhällsintegration och hälsa och saknar inte heller ekonomisk betydelse.

Jag vill samarbeta med elit- och amatörorganisationer för att

 • stödja fair play,
 • motverka dopning,
 • skydda unga amatör- och elitidrottare,
 • förebygga rasism och våld,
 • främja gräsrotsidrotten och livslång amatöridrott för alla, så att vi får en sund livsstil under hela livet.

 

Personlig anmärkning

Liksom många européer är jag mycket engagerad i utbildning, kultur, språk, ungdomsfrågor och idrott.

Därför vill jag låta alla berörda parter komma till tals redan i ett tidigt skede. Jag hoppas att vi genom detta samarbete får mer representativa, trovärdiga och konkreta resultat.

 

Androulla Vassiliou

 

Tyck till om mina prioriteringar

Press- och mediefrågor

 

 

Senaste uppdatering: 24/11/2014 |  Till början