This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014

Navigacijska pot

Prednostne naloge

 

Kot komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade se bom osredotočila na področja, ki lahko izboljšajo življenja evropskih državljanov.

Izobraževanje in usposabljanje sta v središču strategije Komisije za konkurenčno, „zeleno“ in trajnostno gospodarstvo do leta 2020.Moje prednostne naloge so skladne s širšimi političnimi smernicami Komisije v naslednjih petih letih:

 

 • dvig ravni znanja ter dostop do izobraževanja in usposabljanja glede na potrebe trga;
 • več mobilnosti pri učenju in možnosti za mlade;
 • spodbujanje kulturnega izražanja in ustvarjalnosti na vseh ravneh

Prednostne naloge

 

Kot komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade se bom osredotočila na področja, ki lahko izboljšajo življenja evropskih državljanov.

Izobraževanje in usposabljanje sta v središču strategije Komisije za konkurenčno, „zeleno“ in trajnostno gospodarstvo do leta 2020. Moje prednostne naloge so skladne s širšimi političnimi smernicami Komisije v naslednjih petih letih:

 

 • dvig ravni znanja ter dostop do izobraževanja in usposabljanja glede na potrebe trga;
 • več mobilnosti pri učenju in možnosti za mlade;
 • spodbujanje kulturnega izražanja in ustvarjalnosti na vseh ravneh

 

Izobraževanje

 

Potrebujemo boljši sistem izobraževanja, raziskav in inovacij, da bi:

 • Evropa ohranila svojo konkurenčnost v svetu;
 • ·        mlade pripravili na zahteve današnjega trga dela;
 • ·        učinkoviteje obvladali posledice gospodarske krize.

Začeti moramo že pri šolarjih in njihovih učiteljih, ki morajo biti dobro usposobljeni, saj je ravno učitelj najpomembnejši člen pri otrokovem uspehu. Višji standardi bodo okrepili tudi vrednost izobraževanja otrok.

 

Pomagali bomo:

 • mladim, ki prezgodaj končajo šolanje (vsak šesti);
 • mladim, ki imajo težave pri branju (vsak peti 15-letnik);
 • 80 milijonom ljudi z nižjo ali osnovno izobrazbo.

 

Podprla bom programe za zmanjšanje zgodnje opustitve šolanja in predlagala uvedbo meril uspešnosti za oblikovanje boljših politik zaposljivosti, mobilnosti v učenju in večjezičnosti.

 

Tudi visoko šolstvo je zelo pomembno za dvig ravni znanja. Čeprav smo z bolonjsko reformo visokega šolstva dosegli velik napredek, se lahko le malo naših univerz kosa z najboljšimi na svetu. Potruditi se moramo, da jih bo več.

 

Zavzemala se bom za krepitev in posodobitev visokega šolstva, da bo Evropa postala želena destinacija za študente in raziskovalce, in sicer v okviru:

 

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo lahko postane evropski paradni konj odličnosti na področju znanja. Z dejavnostmi Marie Curie bomo lažje vzpostavili evropski območji visokošolskega izobraževanja in raziskovanja, da bodo znanje ter raziskovalci in študenti, ki ga ustvarjajo, prosto prehajali meje in spodbujali inovacije v Evropi.

 

Program Erasmus se je izkazal za zelo uspešnega, vendar bi želela še izboljšati njegovo kakovost in mu nameniti več sredstev. Še vedno smo daleč od cilja 3 milijonov študentov Erasmus do leta 2012, zanimanje za program pa upada v tretjini sodelujočih držav.

 

Erasmus Mundus, ki podpira akademsko izmenjavo med evropskimi in mednarodnimi visokošolskimi ustanovami, je postal vodilni program na področju akademskega sodelovanja v svetu. Spodbujala ga bom še naprej, da bo visokošolsko izobraževanje EU še prepoznavnejše v svetu.

 

Pri uresničevanju teh prednostnih nalog bom tesno sodelovala z državami članicami pri oblikovanju skupnega pristopa k skupnim izzivom na podlagi najboljših izkušenj in meril uspešnosti. Prav tako bom za njihovo uresničitev poskušala pridobiti več sredstev EU.

 

Kot kažejo izkušnje programov EU, je mobilnost v učenju zelo učinkovit način za krepitev znanja (tudi jezikov), za izboljšanje zaposljivosti in večje razumevanje drugih kultur. Že letos poleti naj bi pripravili vse potrebno za oblikovanje pobude Mladi in mobilnost in čim prej predlagali program za njeno izvedbo.  S tem bi okrepili kulturno različnost ter izboljšali medkulturni dialog in učenje jezikov.

 

Kultura

Zavzemala se bom za okolje, ki bo spodbujalo ustvarjalnost, inovativnost in kulturno izražanje.Spodbujala bom razvoj kulture in ustvarjalnih industrij (ki skupaj prispevajo 2,6 % evropskega BDP) za večjo inovativnost in rast. Zelena knjiga (2010) bo opredelila ustrezne ukrepe na evropski in nacionalni ravni.

 

Kmalu bom predstavila predlog za uvedbo znaka evropske dediščine za kraje, ki utelešajo evropske vrednote ter krepijo skupno evropsko identiteto in pripadnost.

 

Želim tudi nadgraditi program MEDIA, ki skrbi za svetovno promocijo evropske kulture na avdiovizualnem področju, in sicer s financiranjem produkcije in distribucije evropskih filmov ter filmskega izobraževanja. Naš cilj je vzpostaviti uspešno svetovno industrijo, ki ustvarja delovna mesta in rast. Še zlasti bom pozorna na vpliv digitalnih tehnologij na kinematografijo.

 

V zvezi z zaščito avtorskih pravic bom na področju novih digitalnih tehnologij tesno sodelovala z ostalimi komisarji, da dosežemo ravnovesje med širšim dostopom do kulture in pravičnim plačilom umetnikom. To je zelo pomembno za kulturno pestrost Evrope.
Zavzemam se torej za vključitev kulturnega vidika v druge politike EU.

 

Večjezičnost

 

Učenje in znanje tujih jezikov nam pomagata tako v zasebnem kot poklicnem življenju ter omogočata razumevanje drugih kultur, kar je sestavni del bogastva EU. Ne podpiramo samo 23 uradnih jezikov EU, ampak vseh 60 regionalnih jezikov in jezikov manjšin v Evropi.

 

Med mojimi osrednjimi nalogami bo tudi spodbujanje zgodnjega učenja jezikov. Naš cilj je, da bi vsak državljan EU poleg maternega jezika govoril še vsaj dva tuja.Znanje jezikov pomaga pri možnostih zaposlitve ter lajša komunikacijo in sporazumevanje.

Mladi


Politika EU o mladih želi izpolniti nova pričakovanja mladih in jih spodbuditi k sodelovanju v družbi. Podpira jo poseben program za mlade, Mladi v akciji, katerega cilji so:

 • pri mladih Evropejcih vzbuditi občutek za aktivno državljanstvo in strpnost;
 • mlade vključiti v demokratični proces oblikovanja prihodnosti EU.

Še naprej bom spodbujala in podpirala neformalno učenje in medkulturni dialog med evropskimi mladimi ter družbeno vključevanje vseh mladih, zlasti prikrajšanih.

Predvsem bi rada mlade spodbudila, naj izkusijo življenje in delo v drugi državi, saj jim bo to razširilo obzorja in izboljšalo njihove možnosti zaposlitve.

 

Šport

 

Šport sicer ni del mojih nalog, vendar menim, da ima pomembno mesto med mojimi pristojnostmi. Želela bi izkoristiti vse nove pristojnosti, ki jih na področju športa zagotavlja Lizbonska pogodba. Šport je zelo pomemben za izobraževanje, usposabljanje, družbeno povezovanje in zdravje. Ima tudi velik gospodarski pomen.

Tesno bom sodelovala s strokovnimi in amaterskimi organizacijami pri:

 • ·        spodbujanju poštene igre;
 • ·        spodbujanju protidopinških ukrepov;
 • ·        zaščiti mladih športnikov – poklicnih in amaterskih;
 • ·        preprečevanju rasizma in nasilja;
 • ·        spodbujanju množičnega in ljubiteljskega športa za vse – za zdravo življenje vseh evropskih prebivalcev.

 

Naj še dodam …

Kot za večino evropskih državljanov so izobraževanje, kultura, jezik, mladi in šport tudi zame zelo pomembni.

Zato bom že v zgodnji fazi oblikovanja politik pozorno prisluhnila mnenju vseh deležnikov. Samo skupaj bomo dosegli reprezentativne, verodostojne in trdnejše rezultate.

 

Androulla Vassiliou

 

Vesela bom vašega mnenja

Novinarska vprašanja

Zadnja posodobitev: 24/11/2014 |  Na vrh