This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014

Navigačný riadok

Moje politické priority

 

Ako komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež sa budem sústrediť na oblasti, v ktorých môžeme pozitívne ovplyvniť životy ľudí a prispieť k lepšej Európe.

Vzdelávanie a odborná príprava tvoria jadro stratégie Európa 2020, ktorou chce Komisia posilniť konkurencieschopnosť, ekologický rozmer a udržateľnosť európskeho hospodárstva.Moje priority sa odvíjajú od všeobecných usmernení pre politiky Komisie na ďalších päť rokov.Ide konkrétne o tieto úlohy:

 

 • umožniť občanom získavať zručnosti a zlepšiť prístup k vzdelávaniu a odbornej príprave so zreteľom na potreby trhu
 • zvýšiť mobilituvo vzdelávaní a rozšíriť okruh príležitostí pre mladých ľudí
 • podporovať rozvoj tvorivosti a zmyslu pre kultúru.

Moje politické priority

 

Ako komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež sa budem sústrediť na oblasti, v ktorých môžeme pozitívne ovplyvniť životy ľudí a prispieť k lepšej Európe.

Vzdelávanie a odborná príprava tvoria jadro stratégie Európa 2020, ktorou chce Komisia posilniť konkurencieschopnosť, ekologický rozmer a udržateľnosť európskeho hospodárstva. Moje priority sa odvíjajú od všeobecných usmernení pre politiky Komisie na ďalších päť rokov.Ide konkrétne o tieto úlohy:

 

 • umožniť občanom získavať zručnosti a zlepšiť prístup k vzdelávaniu a odbornej príprave so zreteľom na potreby trhu;
 • zvýšiť mobilituvo vzdelávaní a rozšíriť okruh príležitostí pre mladých ľudí;
 • podporovať rozvoj tvorivosti a zmyslu pre kultúru.

 

Vzdelávanie

 

Pokrok v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií je potrebný na to, aby:

 • bola Európa schopná čeliť konkurencii na svetových trhoch;
 • ·        mladí ľudia disponovali zručnosťami, po ktorých je aktuálny dopyt na pracovnom trhu;
 • ·        sme mohli riešiť dôsledky hospodárskej krízy.

Je nevyhnutné, aby sme začali u najmladších žiakov, a to predovšetkým formou kvalitnejšej odbornej prípravy pre učiteľov, ktorí aj naďalej ostávajú najdôležitejším faktorom úspechu v ďalšom vývoji detí. Vyššie normy takisto zvýšia prirodzenú hodnotu vzdelávania detí.

 

Konkrétne sa zameriame na tieto problémy a cieľové skupiny:

 • každý šiesty mladý človek nedokončí školu;
 • každý piaty tínedžer vo veku 15 rokov nevie čítať;
 • 80 miliónov ľudí má len veľmi nízke alebo základné zručnosti.

 

Budem podporovať politiky na zníženie predčasného ukončenia školskej dochádzky a pripravím návrhy na skvalitnenie referenčného porovnávania, ktoré povedie k vypracovaniu lepších politík týkajúcich sa zamestnanosti, mobility a jazykového vzdelávania.

 

Rovnako dôležité z hľadiska zvyšovania úrovne zručností je vyššie vzdelávanie. Napriek nespornému pokroku, ktorý sa dosiahol reformami v rámci bolonského procesu, je v Európe stále málo univerzít, ktoré by patrili ku svetovej špičke. Je v našom záujme, aby sme to napravili.

 

Oblasti vyššieho vzdelávania chcem dodať potrebný stimul a modernizovať ju, aby boli európske vysoké školy lákadlom pre študentov a výskumných pracovníkov z celého sveta. V tomto smere chcem využiť predovšetkým:

 

EIT sa s našou pomocou stane vlajkovou loďou budúcnosti Európy založenej na znalostiach. Program Marie Curie podporí naše snahy prepojiť európsky priestor vyššieho vzdelávania a európsky výskumný priestor. Uľahčíme tak výmenu vedomostí a voľný pohyb výskumných pracovníkov a študentov v rámci EÚ, čím podporíme inovácie.

 

Program Erasmus zaznamenal úspech, ale ja chcem aj naďalej zlepšovať jeho financovanie a kvalitu. Zatiaľ sa nám nepodarilo dosiahnuť náš cieľ, ktorý predstavuje 3 milióny študentov do roku 2010. V tretine zapojených štátov navyše klesá účasť na programe.

 

Program Erasmus Mundus, ktorý podporuje výmeny medzi subjektmi v EÚ a medzinárodnými akademickými inštitúciami, sa stal dôležitým globálnym nástrojom integrácie a spolupráce v tejto oblasti. S cieľom ešte viac zviditeľniť vyššie vzdelávanie EÚ ho budem naďalej maximálne podporovať.

 

Vo všetkých týchto oblastiach budem úzko spolupracovať s členskými štátmi a vypracujem plán jednotného prístupu k spoločným výzvam založený na osvedčených postupoch a referenčnom porovnávaní. Na plnenie týchto úloh sa budem snažiť získať viac finančných prostriedkov.

 

Programy EÚ sú dôkazom toho, že mobilita je veľmi účinným prostriedkom pri zvyšovaní zručností (vrátane jazykových) a zamestnanosti a prispieva k otvorenejšiemu pohľadu ľudí na iné kultúry. Mojim cieľom je vytvoriť rámec pre iniciatívu Mládež v pohybe, ktorú uvedieme v lete 2010 a čo najskôr navrhnúť osobitný program, ktorý ju bude zastrešovať.  Táto iniciatíva podporí kultúrnu rozmanitosť, dialóg medzi kultúrami a štúdium jazykov.

 

Kultúra

Chcem pomôcť vytvoriť prostredie, ktoré podnecuje tvorivosť, inováciu a zmysel pre kultúru.Budem podporovať náš kultúrny a kreatívny priemysel (ktoré tvoria 2,6 % HDP Európy), aby väčšou mierou stimulovali inovácie a rast. Zelená kniha, ktorú predstavíme v roku 2010, nám pomôže lepšie zmapovať aktivity na európskej aj vnútroštátnej úrovni v tejto oblasti.

 

Čoskoro predstavím návrh značky európskeho dedičstva , ktorej úlohou je zviditeľniť miesta symbolizujúce európske ideály a posilniť význam spoločnej európskej identity a spolupatričnosti.

 

Chcela by som nadviazať na úspech programu MEDIA, ktorý prostredníctvom finančnej podpory na produkciu a distribúciu európskych filmov a na súvisiace školenia pomáha vo svete prezentovať to najlepšie z európskej kultúrnej tvorby. Chceme naďalej propagovať toto odvetvie, ktoré si podmanilo svet a prispieva k tvorbe pracovných miest a rastu. Osobitnú pozornosť budem venovať digitálnym technológiám a ich vplyvu na filmový priemysel.

 

V oblasti ochrany autorských práv budem úzko spolupracovať s kolegami z Komisie na vytvorení nového právneho rámca v oblasti digitálneho obsahu,vďakaktorému dosiahneme ten správny pomer medzi väčšou dostupnosťou kultúrnych diel a spravodlivým odmeňovaním autorov (čo je veľmi dôležité pre podporu kultúrnej rozmanitosti).  
Mojim cieľom je preniesť aspekt kultúry aj do iných politík EÚ.

 

Viacjazyčnosť

 

Cudzie jazyky sú významnou devízou v pracovnom aj súkromnom živote a pomáhajú k lepšiemu pochopeniu kultúrnej rozmanitosti EÚ, ktorá je základnou zložkou jej bohatstva. Našu pozornosť si zaslúži nielen 23 úradných jazykov EÚ, ale aj viac ako 60 regionálnych a menšinových európskych jazykov.

 

Jednou z mojich hlavných priorít bude podpora jazykového vzdelávania od útleho veku. Našim cieľom je, aby každý občan EÚ ovládal okrem svojho materinského jazyka aspoň 2 cudzie jazyky.Znalosť ďalších rečí otvára dvere k zaujímavým pracovným príležitostiam, komunikácii a porozumeniu nielen v rámci Európy, ale aj vo svete.

Mládež


Politiky EÚ v oblasti mládeže by mali odrážať meniace sa očakávania mladých a motivovať ich k aktívnej účasti na činnostiach spoločnosti. V praxi tieto politiky podporuje osobitný program pre mladých nazvaný Mládež v akcii, ktorého cieľom je:

 • prebudiť v mladých ľuďoch zmysel pre aktívnu európsku občiansku angažovanosť a toleranciu voči ostatným mladým Európanom a
 • zapojiť ich do demokratického procesu formovania budúcnosti EÚ.

Aj naďalej budem propagovať a podporovať neformálne vzdelávanie a medzikultúrny dialóg medzi mladými Európanmi. Budem presadzovať začleňovanie všetkých mladých ľudí, a to najmä tých zo znevýhodnených pomerov, do spoločnosti.

Mojím ďalším cieľom je povzbudiť mladých, aby skúsili žiť a pracovať v iných krajinách a aby si tak mohli rozšíriť svoj rozhľad a zlepšiť vyhliadky na prácu.

 

Šport

 

Slovo šport sa priamo neobjavuje v názve môjho portfólia, ale považujem ho za jeho dôležitú súčasť. Aj v tejto oblasti chcem maximálne využiť prostriedky, ktoré EÚ ponúka nová Lisabonská zmluva. Význam športu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, sociálne začlenenie a zdravie je obrovský. Šport má takisto významný hospodársky dosah.

S profesionálnymi a amatérskymi organizáciami budem:

 • ·        presadzovať zásady fair play
 • ·        bojovať proti dopingu
 • ·        chrániť mladých amatérskych aj profesionálnych športovcov
 • ·        bojovať proti rasizmu a násiliu
 • ·        podporovať miestne športové organizácie a amatérsku športovú činnosť pre všetky vekové kategórie, aby Európania žili zdravo po celý svoj život.

 

Priestor pre každého...

Podobne ako vám, aj mne veľmi záleží na úrovni vzdelávania, kultúry, športu a budúcnosti našej mládeže.

Preto budem už v počiatočnej fáze prípravy našich politík pozorne počúvať názory všetkých zainteresovaných strán. Spoločne sa tak postaráme o to, aby boli výsledky našej práce reprezentatívne, dôveryhodné a konkrétne.

 

Androulla Vassiliouová

 

Chcete pridať svoj komentár?

Kontakt pre novinárov

Posledná aktualizácia: 24/11/2014 |  Na začiatok