This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014

Ścieżka nawigacji

Priorytety polityczne

 

Jako komisarz do spraw edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży pragnę skoncentrować na priorytetach, które pozytywnie wpłyną na życie codzienne obywateli UE i przyczynią się do budowania lepszej Europy.

Kształcenie i szkolenie są punktem centralnym komisyjnej strategii „Europa 2020” na rzecz konkurencyjnej, ekologicznej i zrównoważonej gospodarki. Moje priorytety pokrywają się z ogólnymi wytycznymi Komisji na kolejne pięciolecie. Są to:

 

 • podnoszenie kwalifikacji i zwiększanie dostępu do edukacji i szkoleń, uwzględnianie zapotrzebowania na rynku
 • zwiększanie mobilności w celach edukacyjnych oraz poszerzanie możliwości edukacyjnych młodzieży
 • wspieranie ekspresji kulturalnej i kreatywności obywateli.

 

Edukacja 

Priorytety polityczne

 

Jako komisarz do spraw edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży pragnę skoncentrować na priorytetach, które pozytywnie wpłyną na życie codzienne obywateli UE i przyczynią się do budowania lepszej Europy.

Kształcenie i szkolenie są punktem centralnym komisyjnej strategii „Europa 2020” na rzecz konkurencyjnej, ekologicznej i zrównoważonej gospodarki. Moje priorytety pokrywają się z ogólnymi wytycznymi Komisji na kolejne pięciolecie. Są to:

 

 • podnoszenie kwalifikacji i zwiększanie dostępu do edukacji i szkoleń, uwzględnianie zapotrzebowania na rynku
 • zwiększanie mobilności w celach edukacyjnych oraz poszerzanie możliwości edukacyjnych młodzieży
 • wspieranie ekspresji kulturalnej i kreatywności obywateli.

 

Edukacja

 

Ulepszenia w dziedzinie edukacji, badań naukowych i innowacji są potrzebne, aby

 • zapewnić Europie konkurencyjność na rynkach światowych
 • ·        odpowiednio przygotować młodzież do aktualnych potrzeb rynku pracy
 • ·        radzić sobie ze skutkami kryzysu gospodarczego.

Ulepszenia trzeba rozpocząć już na jak najwcześniejszym etapie edukacji, przede wszystkim poprzez lepsze kształcenie nauczycieli − nauczyciel to wciąż najważniejszy czynnik w edukacji dziecka. Podniesienie poziomu nauczania jest nieodzowne z uwagi na znaczenie edukacji dzieci.

 

Będziemy aktywnie pomagać:

 • jednemu na sześciu uczniów, którzy przedwcześnie porzucają szkołę
 • jednemu na pięciu piętnastolatków, którzy słabo czytają
 • 80 milionom ludzi, którzy poprzestali na uzyskaniu bardzo podstawowych umiejętności.

 

Będę wspierać politykę mającą na celu ograniczenie liczby uczniów porzucających szkołę i proponować analizy porównawcze służące poprawie polityki w dziedzinie szans na zatrudnienie, mobilności w celach edukacyjnych oraz nauki języków obcych.

 

Zasadnicze znaczenie ma również podwyższenie poziomu edukacji w szkolnictwie wyższym. Choć w ramach reform procesu bolońskiego zrobiono już duże postępy, niewiele spośród naszych uniwersytetów dorównuje najlepszym na świecie. Musimy dążyć do tego, aby tak się stało.

 

Będę działać na rzecz ożywienia i modernizacji szkolnictwa wyższego, tak aby Europa stała się celem studentów i naukowców. Pomogą nam w tym:

 

Dołożymy wszelkich starań, aby EIT stał się symbolem przyszłości Europy opartej na wiedzy. Działania Marie Curie przyczynią się do zbliżenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i Europejskiej Przestrzeni Badań, aby zapewnić swobodny przepływ wiedzy − a więc i naukowców oraz studentów − przez granice, a co za tym idzie ożywienie innowacji w całej Europie.

 

Program Erasmus okazał się sukcesem. Dlatego trzeba nadal go promować, zwiększając nakłady i jakość. Sporo nam jeszcze brakuje do osiągnięcia celu, jaki sobie wyznaczyliśmy − chcielibyśmy, aby do 2012 roku w programie wzięło udział 3 mln studentów − a w jednej trzeciej państw uczestniczących w programie liczba uczestników się zmniejsza.

 

Erasmus Mundus, który wspiera wymianę między UE a międzynarodowymi instytucjami szkolnictwa wyższego, stał się symbolem integracji i współpracy w skali światowej. Pozwala on lansować wizerunek europejskiego szkolnictwa wyższego na całym świecie.

 

Realizując wszystkie te zadania, będę ściśle współpracować z władzami krajowymi poprzez opracowywanie wspólnych strategii opartych na najlepszych praktykach i analizach porównawczych. Będę się również starała uzyskać więcej środków unijnych na te działania.

 

Jak pokazują programy UE, mobilność w celach edukacyjnych bardzo skutecznie wpływa na podnoszenie kwalifikacji (w tym językowych) i zwiększa szanse na zatrudnienie. Sprawia też, że stajemy się bardziej otwarci na inne kultury. Moim celem jest stworzenie latem 2010 roku ram dla inicjatywy „Youth on the move” i jak najszybsze przedłożenie jej programu.  Inicjatywa ma wspierać różnorodność kulturową, dialog międzykulturowy i naukę języków obcych.

 

Kultura

Będę działać na rzecz tworzenia atmosfery sprzyjającej kreatywności, innowacjom i ekspresji kulturowej.Będę zachęcać sektor kulturalny i kreatywny, które generują 2,6 proc. unijnego PKB, do zwiększenia innowacyjności i rozwijania działalności. W 2010 rokuZielona księga pomoże nam ustalić, jakie działania należy podjąć w tej dziedzinie na szczeblu UE oraz krajowym.

 

Wkrótce przedstawię propozycję dotyczącą znaku dziedzictwa europejskiego , który przyznawany jest miejscom symbolizującym europejskie ideały, aby wzmacniać wspólną tożsamość europejską i poczucie przynależności do Europy.

 

Zamierzam wykorzystać sukces programu MEDIA, który lansuje kulturę europejską w skali światowej, wspierając finansowo produkcję i dystrybucję europejskich filmów oraz związane z nimi szkolenia. Naszym celem jest budowanie potencjału tego zapewniającego wiele miejsc pracy sektora i jego dalszy rozwój. Zwrócę również szczególną uwagę na wpływ technologii cyfrowych na kino.

 

Jeżeli chodzi o prawa autorskie, będę ściśle współpracować z innymi komisarzami nad nową agendą cyfrową, aby znaleźć równowagę między zapewnieniem powszechnego dostępu do kultury a godziwym wynagrodzeniem dla artystów (co ma podstawowe znaczenie dla różnorodności kulturowej).
W wymiarze bardziej ogólnym chciałabym sprawić, aby priorytety związane z kulturą były uwzględniane w innych obszarach polityki UE.

 

Wielojęzyczność

 

Nauka języków obcych wpływa na nasze życie zawodowe i towarzyskie, otwiera nas na różnorodność kulturową, która jest integralną częścią dziedzictwa UE. Musimy wspierać nie tylko 23 języki urzędowe UE, lecz także 60 istniejących w Unii języków regionalnych i języków mniejszości.

 

Jednym z moich najważniejszych zadań będzie promowanie nauki języków obcych już od najmłodszych lat. Naszym celem jest to, aby każdy obywatel UE mówił w przynajmniej dwóch językach obcych.Znajomość języków obcych daje nam większe możliwości zawodowe, a także przyczynia się do komunikacji i porozumienia nie tylko w Europie.

Młodzież

Unijna polityka dotycząca młodzieży ma na celu sprostanie zmieniającym się oczekiwaniom młodych oraz zachęcanie ich do przyjęcia czynnej postawy obywatelskiej. Politykę tę wspiera konkretny program „Młodzież w działaniu”. Jego celem jest:

 • zachęcanie młodych do aktywnego udziału w życiu społecznym i szerzenie wśród nich tolerancji
 • zachęcanie ich do zaangażowania się w proces kształtowania przyszłości UE.

Będę nadal promować i wspierać wśród młodych Europejczyków nieformalne uczenie się oraz dialog międzykulturowy, a także działać na rzecz włączenia społecznego wszystkich młodych ludzi, zwłaszcza tych pochodzących ze środowisk mniej uprzywilejowanych.

Zamierzam zachęcać młodych do tego, by zyskiwali doświadczenia, jakie niesie ze sobą nauka lub praca w innym kraju, która poszerza horyzonty i zwiększa szanse na zatrudnienie.

 

Sport

 

Choć w nazwie mojego stanowiska sport nie występuje, stanowi on bardzo ważną część mojej teki. Chciałabym zbadać, w jaki sposób można w pełni wykorzystać nowe uprawnienia UE, jakie w dziedzinie sportu przyznał jej traktat lizboński. Znaczenie sportu dla edukacji, szkoleń, integracji społecznej i zdrowia jest ogromne. Ma on również duże znaczenie ekonomiczne.

Wewspółpracy z organizacjami zawodowymi i amatorskimi będę:

 • ·        promować uczciwą konkurencję
 • ·        walczyć z dopingiem
 • ·        chronić młodych sportowców − amatorów i zawodowców
 • ·        walczyć z rasizmem i przemocą
 • ·        promować sport lokalny i sport amatorski dla wszystkich, aby zapewnić Europejczykom zdrowy styl życia od przedszkola do emerytury.

 

Podsumowując…

Jak wielu Europejczyków, przywiązuję wielką wagę do edukacji, kultury, języków, młodzieży i sportu.

Dlatego będę uważnie słuchać wszystkich zainteresowanych stron na wczesnym etapie kształtowania polityki. Dzięki współpracy będziemy mogli osiągnąć bardziej reprezentatywne, wiarygodne i konkretne wyniki.

 

Androulla Vassiliou

 

Skomentuj priorytety

Informacje dla prasy i mediów

 

Ulepszenia w dziedzinie edukacji, badań naukowych i innowacji są potrzebne, aby

 • zapewnić Europie konkurencyjność na rynkach światowych

•        odpowiednio przygotować młodzież do aktualnych potrzeb rynku pracy

•        radzić sobie ze skutkami kryzysu gospodarczego.

Ulepszenia trzeba rozpocząć już na jak najwcześniejszym etapie edukacji, przede wszystkim poprzez lepsze kształcenie nauczycieli − nauczyciel to wciąż najważniejszy czynnik w edukacji dziecka. Podniesienie poziomu nauczania jest nieodzowne z uwagi na znaczenie edukacji dzieci.

 

Będziemy aktywnie pomagać:

 • jednemu na siedem uczniów, którzy przedwcześnie porzucają szkołę
 • jednemu na pięciu piętnastolatków, którzy słabo czytają
 • 80 milionom ludzi, którzy poprzestali na uzyskaniu bardzo podstawowych umiejętności.

 

Będę wspierać politykę mającą na celu ograniczenie liczby uczniów porzucających szkołę i proponować analizy porównawcze służące poprawie polityki w dziedzinie szans na zatrudnienie, mobilności w celach edukacyjnych oraz nauki języków obcych.

 

Zasadnicze znaczenie ma również podwyższenie poziomu edukacji w szkolnictwie wyższym. Choć w ramachreform procesu bolońskiego zrobiono już duże postępy, niewiele spośród naszych uniwersytetów dorównuje najlepszym na świecie. Musimy dążyć do tego, aby tak się stało.

 

Będę działać na rzecz ożywienia i modernizacji szkolnictwa wyższego, tak aby Europa stała się celem studentów i naukowców. Pomogą nam w tym:

 

Dołożymy wszelkich starań, aby EIT stał się symbolem przyszłości Europy opartej na wiedzy. Działania Marie Curie przyczynią się do zbliżenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i Europejskiej Przestrzeni Badań, aby zapewnić swobodny przepływ wiedzy − a więc i naukowców oraz studentów − przez granice, a co za tym idzie ożywienie innowacji w całej Europie.

 

Program Erasmus okazał się sukcesem. Dlatego trzeba nadal go promować, zwiększając nakłady i jakość. Sporo nam jeszcze brakuje do osiągnięcia celu, jaki sobie wyznaczyliśmy − chcielibyśmy, aby do 2012 roku w programie wzięło udział 3 mln studentów − a w jednej trzeciej państw uczestniczących w programie liczba uczestników się zmniejsza.

 

Erasmus Mundus, który wspiera wymianę między UE a międzynarodowymi instytucjami szkolnictwa wyższego, stał się symbolem integracji i współpracy w skali światowej. Pozwala on lansować wizerunek europejskiego szkolnictwa wyższego na całym świecie.

 

Realizując wszystkie te zadania, będę ściśle współpracować z władzami krajowymi poprzez opracowywanie wspólnych strategii opartych na najlepszych praktykach i analizach porównawczych. Będę się również starała uzyskać więcej środków unijnych na te działania.

 

Jak pokazują programy UE, mobilność w celach edukacyjnych bardzo skutecznie wpływa na podnoszenie kwalifikacji (w tym językowych) i zwiększa szanse na zatrudnienie. Sprawia też, że stajemy się bardziej otwarci na inne kultury. Moim celem jest stworzenie latem 2010 roku ram dla inicjatywy „Youth on the move” i jak najszybsze przedłożenie jej programu.  Inicjatywa ma wspierać różnorodność kulturową, dialog międzykulturowy i naukę języków obcych.

 

Kultura

Będę działać na rzecz tworzenia atmosfery sprzyjającej kreatywności, innowacjom i ekspresji kulturowej.Będę zachęcać sektor kulturalny i kreatywny, które generują 2,6 proc. unijnego PKB, do zwiększenia innowacyjności i rozwijania działalności. W 2010 roku Zielona księga pomoże nam ustalić, jakie działania należy podjąć w tej dziedzinie na szczeblu UE oraz krajowym.

 

Wkrótce przedstawię propozycję dotyczącąznaku dziedzictwa europejskiego , który przyznawany jest miejscom symbolizującym europejskie ideały, aby wzmacniać wspólną tożsamość europejską i poczucie przynależności do Europy.

 

Zamierzam wykorzystać sukcesprogramu MEDIA, który lansuje kulturę europejską w skali światowej, wspierając finansowo produkcję i dystrybucję europejskich filmów oraz związane z nimi szkolenia. Naszym celem jest budowanie potencjału tego zapewniającego wiele miejsc pracy sektora i jego dalszy rozwój. Zwrócę również szczególną uwagę na wpływ technologii cyfrowych na kino.

 

Jeżeli chodzi o prawa autorskie, to będę ściśle współpracować z innymi komisarzami nad nową agendą cyfrową, aby znaleźć równowagę między zapewnieniem powszechnego dostępu do kultury a godziwym wynagrodzeniem dla artystów (co ma podstawowe znaczenie dla różnorodności kulturowej).
W wymiarze bardziej ogólnym chciałabym sprawić, aby priorytety związane z kulturą były uwzględniane w innych obszarach polityki UE.

 

Wielojęzyczność

 

Nauka języków obcych wpływa na nasze życie zawodowe i towarzyskie, otwiera nas na różnorodność kulturową, która jest integralną częścią dziedzictwa UE. Musimy wspierać nie tylko 23 języki urzędowe UE, lecz także 60 istniejących w Unii języków regionalnych i języków mniejszości.

 

Jednym z moich najważniejszych zadań będzie promowanie nauki języków obcych już od najmłodszych lat. Naszym celem jest to, aby każdy obywatel UE mówił w przynajmniej dwóch językach obcych.Znajomość języków obcych daje nam większe możliwości zawodowe, a także przyczynia się do komunikacji i porozumienia nie tylko w Europie.

 

 

Sport

 

Choć w nazwie mojego stanowiska sport nie występuje, stanowi on bardzo ważną część mojej teki. Chciałabym zbadać, w jaki sposób można w pełni wykorzystać nowe uprawnienia UE, jakie w dziedzinie sportu przyznał jej traktat lizboński. Znaczenie sportu dla edukacji, szkoleń, integracji społecznej i zdrowia jest ogromne. Ma on również duże znaczenie ekonomiczne.

We współpracy z organizacjami zawodowymi i amatorskimi będę:

•        promować uczciwą konkurencję

•        walczyć z dopingiem

•        chronić młodych sportowców− amatorów i zawodowców

•        walczyć z rasizmem i przemocą

•        promować sport lokalny i sport amatorski dla wszystkich, aby zapewnić Europejczykom zdrowy styl życia od przedszkola do emerytury.

 

Podsumowując…

Jak wielu Europejczyków, przywiązuję wielką wagę do edukacji, kultury, języków, młodzieży i sportu.

Dlatego będę uważnie słuchać wszystkich zainteresowanych stron na wczesnym etapie kształtowania polityki. Dzięki współpracy będziemy mogli osiągnąć bardziej reprezentatywne, wiarygodne i konkretne wyniki.

 

Androulla Vassiliou

 

Skomentuj priorytety

Informacje dla prasy i mediów

 

Ostatnia aktualizacja: 24/11/2014 |  Początek strony