This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014

Kruimelpad

Mijn beleidsprioriteiten

Als EU-commissaris voor onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugd zal ik me vooral toeleggen op gebieden waar we een impact kunnen hebben op het dagelijks leven van mensen en kunnen bijdragen tot een beter Europa.

Onderwijs en opleiding zijn de kern van de EU-strategie "Europa 2020" voor een concurrerende, groene en duurzame economie. Ik heb daarbij dezelfde prioriteiten als de Commissie heeft geschetst in haar algemene richtsnoeren voor het beleid van de volgende vijf jaar:

 • vaardigheden en de toegang tot onderwijs en opleiding verbeteren, met de nadruk op de behoeften van de arbeidsmarkt
 • jongeren stimuleren in het buitenland te studeren en het studieaanbod verbreden
 • culturele expressie en creativiteit bij iedereen koesteren

 

Mijn beleidsprioriteiten

 

Als EU-commissaris voor onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugd zal ik me vooral toeleggen op gebieden waar we een impact kunnen hebben op het dagelijks leven van mensen en kunnen bijdragen tot een beter Europa.

Onderwijs en opleiding zijn de kern van de EU-strategie "Europa 2020" voor een concurrerende, groene en duurzame economie. Ik heb daarbij dezelfde prioriteiten als de Commissie heeft geschetst in haar algemene richtsnoeren voor het beleid van de volgende vijf jaar:

 

 • vaardigheden en de toegang tot onderwijs en opleiding verbeteren, met de nadruk op de behoeften van de arbeidsmarkt
 • jongeren stimuleren in het buitenland te studeren en het studieaanbod verbreden
 • culturele expressie en creativiteit bij iedereen koesteren

 

Onderwijs

 

Onderwijs, onderzoek en innovatie moeten worden gestimuleerd zodat:

 • Europa in de hele wereld kan concurreren
 • jongeren worden voorbereid op de arbeidsmarkt van vandaag
 • we de gevolgen van de economische crisis kunnen aanpakken

We moeten beginnen met de opleiding van leraren te verbeteren, want zij liggen nog altijd aan de basis van het succes van hun leerlingen. Door de normen te verhogen, hebben de leerlingen ook inhoudelijk meer aan het onderwijs.

 

De volgende problemen moeten dringend worden aangepakt:

 • een op de zes jongeren verlaat de school te vroeg
 • een op de vijf vijftienjarigen kan nauwelijks lezen
 • 80 miljoen Europeanen beschikken alleen over basisvaardigheden

 

Ik zal een beleid stimuleren dat ervoor zorgt dat jongeren de school niet te vroeg verlaten, gemakkelijker werk vinden, in het buitenland kunnen studeren en meer talen leren.

 

Voor het verwerven van vaardigheden is ook het hoger onderwijs van groot belang. Hoewel er dankzij de Bologna-hervormingen vooruitgang is geboekt, kunnen maar weinig Europese universiteiten zich meten met de beste ter wereld.. We moeten ervoor zorgen dat daar verandering in komt.

 

Europa moet meer studenten en onderzoekers uit de hele wereld aantrekken. Daarom wil ik het hoger onderwijs activeren en moderniseren via:

 

Het EIT moet het paradepaardje worden van de Europese kenniseconomie van de toekomst. De Marie Curie-acties moeten ervoor zorgen dat kennis en wetenschap – en de onderzoekers en studenten die die kennis produceren – zich vrij kunnen bewegen binnen de Europese ruimten voor hoger onderwijs en onderzoek, en zo innovatie in heel Europa stimuleren.

 

Het Erasmusprogramma is een succes, maar de financiering en kwaliteit ervan moeten verbeterd worden. De doelstelling van 3 miljoen Erasmusstudenten tegen 2012 is nog niet gehaald, en in een op de drie landen daalt het aantal deelnemers.

 

Erasmus Mundusstimuleert uitwisselingen tussen universiteiten binnen en buiten de EU en draagt zo bij tot een wereldwijde integratie en verbondenheid. Ik zal dit initiatief zo veel mogelijk ondersteunen om de faam van het hoger onderwijs in de EU te verbeteren.

 

Voor dit alles zal ik nauw samenwerken met de nationale overheden om op basis van ervaringen en benchmarks gezamenlijk problemen aan te pakken.   Ik zal ook aandringen op extra EU-middelen.

 

De EU-programma's laten zien dat studeren in het buitenland bijzonder nuttig is om vaardigheden te verwerven (waaronder talenkennis) en om de kansen op de arbeidsmarkt en de openheid voor andere culturen te verbeteren.  Ik wil ook zo snel mogelijk werk maken van het initiatief "Jeugd in beweging"  voor culturele diversiteit, interculturele dialoog en het leren van talen.

 

Cultuur

Ik wil een klimaat waarin creativiteit, innovatie en culturele expressie gedijen.  Ik wil de culturele en creatieve sector (die zorgt voor 2,6% van het Europese bbp) overtuigen meer in te zetten op innovatie en groei.  In 2010 zal een groenboek verschijnen dat ons moet helpen de Europese en nationale maatregelen op dit gebied te bundelen.

 

Om de gezamenlijke Europese identiteit te bevorderen zal ik binnenkort een Europees erfgoedlabel voorstellen voor plaatsen met een Europese culturele uitstraling.   

 

Ik wil voortbouwen op het succes van het MEDIA-programma, dat de Europese cultuur in de hele wereld uitdraagt door de productie en distributie van Europese films en filmopleidingen te subsidiëren. We willen op dit gebied de beste worden, en ook zorgen voor meer banen en groei. Ik heb vooral veel belangstelling voor de impact van digitale technologie op de film.

 

Wat het copyright betreft, zal ik met de andere EU-commissarissen samenwerken aan de nieuwe digitale agenda, die de gulden middenweg moet vinden tussen bredere toegang tot cultuur en de billijke vergoeding van artiesten, die nodig is voor de culturele diversiteit.
Meer in het algemeen wil ik culturele prioriteiten inbedden in andere EU-beleidsterreinen.

 

Jeugd

 

Het EU-jongerenbeleid speelt in op de veranderende verwachtingen van jongeren en stimuleert hen tegelijkertijd om een bijdrage aan de samenleving te leveren. Het programma "Jeugd in actie" moet daarbij:

 • jonge Europeanen een gevoel van actief Europees burgerschap en tolerantie bijbrengen
 • hen bij het democratisch proces van vormgeving van het toekomstige Europa betrekken

Intussen blijf ik me inzetten voor informele leerprocessen en de interculturele dialoog tussen Europese jongeren en wil ik voorkomen dat mensen langs de zijlijn blijven staan, zeker jongeren uit achterstandsgroepen.

Bovendien probeer ik vooral ook jongeren ertoe te bewegen eens in het buitenland te gaan wonen en werken. Zij kunnen daarmee namelijk hun horizon verruimen en hun kans op een baan vergroten.

 

Sport

 

Al staat sport niet in mijn officiële titel, toch vind ik het een belangrijk aspect van mijn portefeuille. Ik wil nagaan hoe ik de nieuwe bevoegdheden van de EU op dit gebied ten volle kan benutten. Sport is belangrijk voor onderwijs, opleiding, sociale integratie en gezondheid, maar ook voor de economie.

Ik zal nauw samenwerken met professionele en amateurverenigingen om:

 • fair play te promoten
 • doping te bestrijden
 • jonge, al dan niet professionele atleten te beschermen
 • racisme en geweld te bestrijden
 • alle Europeanen aan te zetten hun hele leven lang aan amateursport te doen en op die manier gezond te leven

 

Persoonlijk

Nel als ik hebben vele Europeanen uitgesproken ideeën over onderwijs, cultuur, talen, jeugd en sport.

Daarom zal ik aandachtig luisteren naar alle belanghebbenden voordat ik beslissingen neem. Samen zullen we betere en concretere resultaten boeken.

 

Androulla Vassiliou

 

Hebt u opmerkingen?

Pers en media

 

Laatste bijwerking: 24/11/2014 |  Naar boven