This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014

Navigācijas ceļš

Manas prioritātes

 

Pildot izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāres pienākumus, par prioritārām uzskatīšu jomas, kurās mūsu darbība var uzlabot cilvēku dzīvi un palīdzēt labākas Eiropas veidošanā.

Komisijas stratēģijā “Eiropa 2020”, kuras mērķis ir konkurētspējīga, ekoloģiska un ilgtspējīga ekonomika, izglītība un mācības ir atzītas par prioritāti.Manas prioritātes saskan ar Komisijas politikas vispārējām pamatnostādnēm nākamajiem 5 gadiem:

 

 • uzlabot prasmes un zināšanas, kā arī izglītības un mācību pieejamību, īpašu uzmanību pievēršot darba tirgus prasībām,
 • vairot mācību mobilitāti un jauniešu iespējas,
 • sekmēt katra indivīda pašizpausmi kultūrā un radošumu.

Manas prioritātes

 

Pildot izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāres pienākumus, par prioritārām uzskatīšu jomas, kurās mūsu darbība var uzlabot cilvēku dzīvi un palīdzēt labākas Eiropas veidošanā.

Komisijas stratēģijā “Eiropa 2020”, kuras mērķis ir konkurētspējīga, ekoloģiska un ilgtspējīga ekonomika, izglītība un mācības ir atzītas par prioritāti. Manas prioritātes saskan ar Komisijas politikas vispārējām pamatnostādnēm nākamajiem 5 gadiem:

 

 • uzlabot prasmes un zināšanas, kā arī izglītības un mācību pieejamību, īpašu uzmanību pievēršot darba tirgus prasībām,
 • vairot mācību mobilitāti un jauniešu iespējas,
 • sekmēt katra indivīda pašizpausmi kultūrā un radošumu.

 

Izglītība

 

Jāuzlabo izglītības, pētniecības un inovācijas joma,

 • lai palīdzētu Eiropai saglabāt konkurētspēju starptautiskajā arēnā,
 • lai jaunieši varētu iegūt prasmes un zināšanas, kas viņiem ļautu integrēties mūsdienu  darba tirgū,
 • lai novērstu ekonomiskās krīzes sekas.

Vispirms jādomā par visjaunākajiem skolēniem, un jo īpaši jāplāno uzlabojumi skolotāju sagatavošanā, jo galvenokārt no skolotājiem ir atkarīgas skolēnu sekmes nākotnē. Pateicoties augstākiem standartiem, pieaugs bērnu izglītības patiesā vērtība.

 

Mēs aktīvi palīdzēsim:

 • jauniešiem, kas priekšlaicīgi pamet skolu (tā rīkojas katrs sestais jaunietis),,
 • pusaudžiem, kuri lasa ar lielām grūtībām (tas sakāms par katru piekto 15 gadus vecu jaunieti),
 • tiem 80 miljoniem cilvēku, kuru kvalifikācija ir zema vai tās nav nemaz.

 

Sekmēšu pasākumus, kas ļaus samazināt priekšlaicīgu skolas pamešanu, un ierosināšu vairāk uzmanības pievērst rezultātu salīdzinošai novērtēšanai, lai uzlabotu politiku, kas veicinanodarbinātību, studējošās jaunatnes mobilitāti un valodu apguvi.

 

Arī augstākā izglītība ir ļoti nozīmīga prasmju un kvalifikācijas līmeņa celšanā. Lai gan, pateicoties Boloņas procesam, kurš paredz augstākās izglītības reformēšanu, ir gūti reāli panākumi, Eiropas augstskolas reti iekļūst pasaulē labāko augstskolu skaitā.  Mums jāķeras pie darba, lai mainītu šo situāciju.

 

Darīšu visu, lai veicinātu dinamiskāku un modernāku augstāko izglītību unlai studenti un zinātnieki izvēlētos mācīties un strādāt Eiropā. Šajā darbā izmantošu atbalstu, ko var sniegt:

 

Mēs gādāsim, lai EIT varētu kļūt par bāzi uz zināšanām balstītai Eiropai. Marijas Kirī vārdā nosauktā programma palīdzēs izveidot Eiropas augstākās izglītības un pētniecības telpu, kas ļaus zināšanām — un zinātniekiem un studentiem, kuri tās rada, —bez grūtībām šķērsot robežas, veicinot inovāciju visā Eiropā.

 

Erasmus programma ir milzīgs panākums. Tomēr es gribētu mudināt uz turpmāku tās attīstīšanu, gādājot par uzlabojumiem tās kvalitātē un finansēšanā. Mums joprojām tāls ceļš ejams, lai sasniegtu mērķi — 3 miljoni Erasmus studentu līdz 2012. gadam —, un vienā trešdaļā no programmā iesaistītajām valstīm diemžēl arvien samazinās to izmantojošo studentu un zinātnieku skaits.

 

Erasmus Mundus programmai, kas sekmē starptautiskus augstskolu apmaiņas pasākumus, šodien ir ļoti liela nozīme iestāžu integrēšanā un tuvināšanā visā pasaulē.  Plānoju visdažādākajos veidos atbalstīt šo programmu, lai nostiprinātu ES augstākās izglītības redzamību pasaulē.

 

Lai sekmīgi īstenotu visus šos projektus, cieši sadarbošos ar dalībvalstu iestādēm, vienojoties par kopīgām mums visiem svarīgu problēmu risināšanas stratēģijām, kuru pamatā ir salīdzinošs novērtējums un labākā prakse. Šajā nolūkā mēģināšu arī iegūt vairāk resursuES līmenī.

 

Kā to pierāda ES apmaiņas programmas, mobilitāte izglītības jomā ir ļoti efektīvs līdzeklis, kā attīstīt prasmes (īpaši valodu prasmi) un pielāgošanās spēju, tajā pašā laikā sniedzot iespēju iepazīt citu tautu kultūru.  Mans mērķis ir līdz 2010. gada vasarai izstrādāt attīstības pamatnostādnes iniciatīvai “Jaunatne kustībā” un nākt klajā ar priekšlikumu pārveidot šo iniciatīvu par ES programmu, kas ļaus izvērst kultūras dažādību, starpkultūru dialogu un valodu apguvi.

 

Kultūra

Es strādāšu, lai palīdzētu ES izveidot tādu vidi, kas sekmētu radošumu, inovāciju un kultūras izpausmes.Es mudināšu kultūras un jaunrades nozarēs (uz kurām attiecināmi 2,6 % no ES IKP) vairāk uzmanības pievērst inovācijai un izaugsmei. 2010. gadā publicēs zaļo grāmatu, kurapalīdzēs mums plānot pasākumus, kas veicami valstu un Eiropas līmenī.

 

Drīzumā iesniegšu Eiropas mantojuma zīmes izveides priekšlikumu. Šai zīmei būtu jāizceļ tādas vēsturiskas vietas, kuras iemieso Eiropas ideālus, un līdz ar to jānostiprina mūsu piederības sajūta Eiropas Savienībai, kā arī izpratne par mūsu kopīgo Eiropas identitāti.

 

Savā darbā balstīšos uz panākumiem, kurus guvusi MEDIA programma, kas palīdz popularizēt Eiropas kultūru pasaulē, finansiāli atbalstot Eiropas filmu uzņemšanu un izplatīšanu, kā arī speciālistu sagatavošanu profesijās, kas saistītas ar audiovizuālajiem līdzekļiem, lai šī nozare kļūtu par pasaules mēroga līderi, kas rada darba vietas un izaugsmi. Īpašu uzmanību pievērsīšu digitālajām tehnoloģijām un to ietekmei uz kino.

 

Ar autortiesībām saistīto jautājumu jomā es cieši sadarbošos ar pārējiem ES komisāriem, lai īstenotu jauno digitālo programmu un tā panāktu līdzsvaru starp nepieciešamību paplašināt kultūras pieejamību un nodrošināt māksliniekiem taisnīgu atalgojumu (ņemot vērā to, ka šis līdzsvars ir vajadzīgs, lai saglabātu mūsu kultūras dažādību).
Citiem vārdiem sakot, vēlos iekļaut kultūras prioritātes ES politikā, ko īsteno citās jomās.

 

Daudzvalodība

 

Svešvalodu apguve un praktizēšana ir gan profesionāls, gan sociāls ieguvums, kas cilvēkiem paver iespēju iepazīt Eiropas Savienības kultūras dažādību, kura ir neatņemama mūsu bagātības sastāvdaļa. Mums ir jāatbalsta ne tikai ES 23 oficiālās valodas, bet arī 60 reģionālās un mazākumtautību valodas, kurās runā Eiropas Savienībā.

 

Viens no maniem galvenajiem uzdevumiem šajā jomā būs veicinātvalodu apguvi jau agrīnā vecumā. Vēlamies panākt, lai katrs ES iedzīvotājs runātu vismaz divās svešvalodās, neskaitot dzimto valodu.  Valodu zināšanas paplašina profesionālās iespējas un atvieglina saziņu un saprašanos Eiropā un visā pasaulē.

 

Jaunatne

ES jaunatnes politikas mērķis ir attaisnot jauniešu cerības šajā mainīgajā laikā, vienlaikus rosinot viņus sniegt savu ieguldījumu sabiedrības labā. Lai šo politiku īstenotu, ir izveidota īpaša programma “Jaunatne darbībā”. Tās mērķi ir šādi:

 • veicināt jauniešos apziņu, ka viņi ir ES pilsoņi, vēlmi aktīvi piedalīties un iecietību;
 • iesaistīt viņus demokrātiskajā procesā, kura gaitā tiek iezīmēta ES nākotne.

Arī turpmāk veicināšu un atbalstīšu neformālo izglītību un kultūru dialogu starp Eiropas jaunatni un visu jauniešu — arī to, kuri nenāk no priviliģētām ģimenēm, — iekļaušanu un iesaistīšanu.

Esmu iecerējusi īpašu uzmanību pievērst tam, lai jauniešus iedrošinātu pamēģināt, kā ir dzīvot un strādāt ārzemēs, dotu viņiem iespēju paplašināt apvārsni, tādējādi vairojot viņu izredzes atrast darbu.

 

Sports

 

Manuprāt, sportam ir īpaša nozīme jomās, kuras ir manā pārziņā. Plānoju izzināt, kā vislabāk izmantot jaunās pilnvaras, kas šajā jomā ES uzticētas ar Lisabonas līgumu.  Sporta nozīme izglītībā, mācībās, sociālajā integrācijā un veselības aizsardzībā ir milzīga. Sports ir nozīmīgs arī ekonomikai.

Es cieši sadarbošos ar profesionālajām un amatieru organizācijām,

 • lai sekmētu godīgu sacensību principu,
 • lai cīnītos pret dopinga lietošanu,
 • lai aizsargātu jaunos sportistus — gan amatierus, gan profesionāļus,
 • lai cīnītos pret rasismu un vardarbību,
 • lai veicinātu tautas sportu un visiem pieejamu amatieru sportu, tādējādi palīdzot eiropiešiem veidot veselīgu dzīvesveidu mūža garumā.

 

Runājot personiski…

Izglītība, kultūra, valodas, jaunatne un sports mani tāpat kā daudzus eiropiešus neatstāj vienaldzīgu.

Jau no sākotnējos politikas izstrādes posmos ar vislielāko uzmanību uzklausīšu visas ieinteresētās personas. Esmu pārliecināta, ka sadarbojoties mūsu darba rezultāti būs konkrētāki, pārliecinošāki un visaptverošāki.

 

Andrula Vasiliu

 

Vēlaties komentēt šīs prioritātes?

Preses un plašsaziņas līdzekļu jautājumi

Pēdējā atjaunināšana: 24/11/2014 |  Uz augšu