This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014

Naršymo kelias

Mano prioritetai

 

Būdama už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė teiksiu pirmenybę toms sritims, kuriose galime keisti žmonių gyvenimą ir prisidėti prie geresnės Europos kūrimo.

Švietimas ir mokymas yra du esminiai Europos Komisijos strategijos „Europa 2020“, kuria siekiama konkurencingos, ekologiškos ir tvarios ekonomikos, aspektai.Mano prioritetai atitinka Komisijos ateinančių penkerių metų bendrąsias politikos gaires:

 • gerinti įgūdžius ir išsilavinimo bei mokymosi galimybes atsižvelgiant į rinkos poreikius,
 • didinti mokymosi judumą ir jaunimo galimybes šioje srityje,
 • puoselėti visų asmenų kultūrinę raišką ir kūrybingumą.

 

Švietimas

 

Būtina gerinti švietimą, mokslinius tyrimus ir naujovių diegimą, kad:

 • padėtume Europai konkuruoti pasaulyje,
 • suteiktume jaunimui gebėjimų, būtinų šiandienos darbo rinkoje,
 • įveiktumėme ekonomikos krizės padarinius.

Pirmiausia reikia tvarkyti jauniausių moksleivių švietimą. Visų pirma turi pagerėti mokytojų rengimas, nes nuo jų, kaip ir anksčiau, labiausiai priklauso, kaip vaikui toliau seksis gyvenime. Be to, dėl aukštesnių švietimo standartų pagerės vaikų asmenybės ugdymo kokybė.

 

Mes aktyviai padėsime:

 • mokyklos nebaigiantiems jaunuoliams – jų yra kas šeštas,
 • nepakankamų skaitymo įgūdžių turintiems penkiolikmečiams – jų yra kas penktas,
 • 80 mln. menkai kvalifikuotų arba nekvalifikuotų žmonių.

 

Skatinsiu imtis veiksmų, kuriais būtų mažinamas mokyklos nebaigusių jaunuolių skaičius, ir siūlysiu stiprinti lyginamosios analizės priemones, kuriomis būtų tobulinama galimybių įsidarbinti, judumo mokymosi tikslais ir kalbų mokymosi politika.

 

Aukštasis mokslas taip pat nepaprastai svarbus stiprinant gebėjimus. Nepaisant padarytos realios pažangos įgyvendinant Bolonijos proceso aukštojo mokslo reformas, nedaug mūsų universitetų yra tarp geriausių pasaulyje. Privalome dėti daugiau pastangų, kad užtikrintume geresnę aukštojo mokslo kokybę.

 

Ketinu siekti, kad aukštasis mokslas taptų dinamiškesnis ir šiuolaikiškesnis, o studentai ir mokslininkai rinktųsi Europą, šiam tikslui pasitelkdama:

 

Mes padėsime EIT tapti žiniomis grindžiamos ateities varikliu Europoje. Marijos Kiuri programa padės sutelkti Europos aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų erdves, kad žinios – ir jas kaupiantys mokslininkai bei studentai – galėtų laisvai judėti iš vienos valstybės į kitą. Tokiu būdu bus skatinamas inovacijųdiegimas visoje Europoje.

 

Programa „Erasmus“įgyvendinama sėkmingai, bet noriu ją dar labiau plėtoti gerindamajos finansavimą ir kokybę. Dar esame gana toli nuo tikslo – 3 mln. „Erasmus“ studentų iki 2012 m., o programos dalyvių mažėja trečdalyje jos šalių.

 

Programa „Erasmus Mundus“, kuria remiami Europos Sąjungos ir kitų pasaulio šalių akademinių įstaigų mainai, tapo integracijos ir bendradarbiavimo pavyzdžiu tarptautiniu lygmeniu. Plačiai remsiu šią programą siekdama, kad ES aukštasis mokslas būtų labiau matomas pasaulyje.

 

Siekdama visa tai įgyvendinti, glaudžiai bendradarbiausiu su nacionalinėmis valdžios institucijomis, kad, remiantis gerąja patirtimi ir lyginamąja analize, būtų nustatyti bendri mums visiems kylančių uždavinių sprendimo būdai. Be to, sieksiu, kad šiam darbui būtų skirta daugiau ES lėšų.

 

Kaip matyti iš ES programų, judumas mokymosi tikslais – labai veiksmingas įgūdžių gerinimo (taip pat kalbos žinių gilinimo) ir galimybių įsidarbinti didinimo būdas, be to, jis padeda žmonėms suprasti kitas kultūras. Mano tikslas – 2010 m. vasarą parengti pagrindą iniciatyvai „Judus jaunimas“ ir kuo greičiau pasiūlyti jos programą.Programa padės skatinti kultūrų įvairovę, kultūrų dialogą ir kalbų mokymąsi.

 

Kultūra

Sieksiu sukurti aplinką, palankią kūrybiškumui, naujovėms ir kultūrinei raiškai.Mūsų kultūros ir kūrybos sektoriuje sukuriama 2,6 % ES bendrojo vidaus produkto – sieksiu skatinti didesnį inovacijų diegimą šiame sektoriuje ir jo augimą. 2010 m. bus pateikta žalioji knyga, kuri mums padės apibrėžti Europos ir atskirų valstybių veiksmus šioje srityje.

 

Siekdama sustiprinti bendros Europos tapatybės ir priklausomybės Europai jausmą, greitai pateiksiu Europos paveldo emblemos , kuria suteikiama daugiau matomumo vietovėms, įkūnijančioms Europos idealus, pasiūlymą.

 

Ketinu pasinaudoti sėkmingai įgyvendinama programa MEDIA, kuri padeda pristatyti Europos kultūrą pasaulyje. Pagal ją finansiškai remiamas Europos filmų kūrimas ir platinimas bei šios srities mokymas. Mūsų tikslas – pasiekti, kad šis sektorius pirmautų pasaulyje, jame būtų kuriamos darbo vietos ir jis skatintų ekonomikos augimą. Taip pat ypatingą dėmesį skirsiu skaitmeninėms technologijoms ir jų poveikiui kinui.

 

Autoriaus teisių srityje glaudžiai bendradarbiausiu su kitais Komisijos nariais rengiant naują skaitmeninę darbotvarkę, kuria siekiama didesnių kultūros pažinimo galimybių ir teisingo atlygio menininkams pusiausvyros (itin svarbios siekiant išsaugoti kultūrų įvairovę).
Apskritai noriu įtraukti kultūros prioritetus į kitas ES politikos sritis.

 

Daugiakalbystė

 

Mokytis kalbų ir jas vartoti naudinga ir profesinėje veikloje, ir visuomenėje – taip susipažįstama su kultūrų įvairove, kuri yra neatsiejama Europos dalis ir didelis turtas. Turime remti ne tik 23 oficialiąsias ES kalbas, bet ir 60 Europos regioninių ir mažumų kalbų.

 

Vienas svarbiausių mano uždavinių bus skatinti mokytis kalbų nuo jaunumės. Mūsų tikslas – pasiekti, kad kiekvienas ES pilietis, be gimtosios, kalbėtų dar bent dviem užsienio kalbomis.Mokant kalbų atsiranda daugiau galimybių įsidarbinti, lengviau bendrauti ir suprasti kitataučius ir Europoje, ir už jos ribų.

 

 

Sportas

 

Nors sportas mano pareigose neminimas, laikau jį svarbia savo atsakomybės sritimi. Noriu ištirti, kaip galima visapusiškai pasinaudoti naujomis ES galiomis sporto srityje, jai suteiktomis Lisabonos sutartimi. Sporto svarba švietimo, mokymo, socialinės integracijos ir sveikatos srityse didžiulė. Be to, sportas turi didelį ekonominį poveikį.

Glaudžiaibendradarbiausiu su profesionalų ir mėgėjų organizacijomis, siekdama užtikrinti, kad:

 • propaguotume garbingą žaidimą,
 • kovotume su dopingu,
 • apsaugotume jaunus sportininkus – ir mėgėjus, ir profesionalus,
 • kovotume su rasizmu ir smurtu,
 • skatintume visuomenės sportą ir visą gyvenimą trunkantį mėgėjų sportą, kuris būtų prieinamas visiems, ir kad europiečiai nuo ikimokyklinio iki senyvo amžiaus laikytųsi sveikos gyvensenos įpročių.

 

Kalbant asmeniškai

Kaip ir daugelis europiečių, turiu savo tvirtą nuomonę apie švietimą, kultūrą, kalbas, jaunimo ir sporto reikalus.

Todėl atidžiai klausysiu visų suinteresuotųjų šalių nuo pat politikos formavimo pradžios. Bendradarbiaudami pasieksime patikimesnių ir konkretesnių rezultatų, kurie geriau atitiks įvairių šalių nuomonę.

 

Androulla Vassiliou

 

Norėtumėte pateikti pastabų dėl šių prioritetų?

Žiniasklaidos atstovų klausimai

Paskutinį kartą atnaujinta: 24/11/2014 |  Į puslapio pradžią