This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014

Navigációs útvonal

A legfőbb politikai célkitűzéseim

 

A legfőbb politikai célkitűzéseim

 

Az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős biztosként fő célkitűzéseim olyan területekre összpontosulnak, amelyeken tevékenységünk kihat a polgárok életére is, és munkánkkal hozzájárulhatunk ahhoz, hogy jobb legyen Európában élni.

Az oktatás és a képzés központi helyet foglal el a Bizottság „Európa 2020” stratégiájában, amely azt hivatott elérni, hogy versenyképes, környezetbarát és fenntartható is legyen az európai gazdaság. A Bizottság elkövetkező 5 évre szóló átfogó politikai iránymutatásainak megfelelően legfőbb célom az, hogy:

 

 • a piaci igényekre összpontosítva elősegítsem a képességek javítását, valamint az oktatáshoz és szakképzéshez való hozzáférést,
 • a fiatalok számára bővítsem a tanulással kapcsolatos mobilitást és lehetőségeket
 • mindenki számára elérhetővé tegyem a kulturális önkifejezést és az alkotó tevékenységeket.

 A legfőbb politikai célkitűzéseim

 

Az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős biztosként fő célkitűzéseim olyan területekre összpontosulnak, amelyeken tevékenységünk kihat a polgárok életére is, és munkánkkal hozzájárulhatunk ahhoz, hogy jobb legyen Európában élni.

Az oktatás és a képzés központi helyet foglal el a Bizottság „Európa 2020” stratégiájában, amely azt hivatott elérni, hogy versenyképes, környezetbarát és fenntartható is legyen az európai gazdaság. A Bizottság elkövetkező 5 évre szóló átfogó politikai iránymutatásainak megfelelően legfőbb célom az, hogy:

 

 • a piaci igényekre összpontosítva elősegítsem a képességek javítását, valamint az oktatáshoz és szakképzéshez való hozzáférést,
 • a fiatalok számára bővítsem a tanulással kapcsolatos mobilitást és lehetőségeket
 • mindenki számára elérhetővé tegyem a kulturális önkifejezést és az alkotó tevékenységeket.

 

Oktatás

 

Szükség van az oktatás, a kutatás és az innováció fejlesztésére ahhoz, hogy:

 • elősegítsük Európa versenyképességét a nemzetközi színtéren,
 • a fiatalokat a mai munkaerő-piaci igényeknek megfelelő tudással vértezzük fel,
 • kezelni tudjuk a gazdasági válság következményeit.

A javító célzatú intézkedéseknek a legfiatalabb diákokra kell irányulniuk: mindenekelőtt fejleszteni kell a tanárképzést – ugyanis változatlanul elsősorban a tanárokon múlik az, hogy sikeresen helytáll-e majd a diák az életben. A minőség javítása kedvezően hat majd a gyermekek fejlődésére is.

 

Hathatós segítséget nyújtunk

 • a diákok hatodának, akik tanulmányaik elvégzése nélkül, idő előtt hagyják ott az iskolát,
 • a 15 éves diákok ötödének, akik olvasási nehézségekkel küzdenek,
 • annak a 80 millió embernek, akik szerény vagy csak alapvető készségekkel rendelkeznek.

 

Támogatni fogom a korai iskolai lemorzsolódáscsökkentését célzó intézkedéseket, és a teljesítménymérés megerősítését célzó javaslatokat fogok előterjeszteni afoglalkoztathatóság, a tanulói mobilitás és nyelvtanulás javítása érdekében.

 

A felsőoktatás is létfontosságú szerepet játszik a készségfejlesztésben. Ugyan a felsőoktatásban a bolognai rendszer bevezetésével tényleges eredményeket lehetett elérni, egyetemeink közül továbbra sem sok szerepel a világ élmezőnyében. Többet kell tennünk azért, hogy lemaradásukat behozhassák.

 

Dinamikusabbá és korszerűbbé kívánom tenni a felsőoktatást, hogy Európa a hallgatók és kutatók kedvelt célpontja legyen a következőknek köszönhetően:

 

Az Európai és Innovációs Intézetet segítjük majd abban, hogy vezető szerepet játsszon Európa tudásalapú jövőjének formálásában. A Marie Curie program támogatja majd azokat az erőfeszítéseket, amelyek az európai felsőoktatási és kutatási térség kialakítására irányulnak, annak érdekében, hogy a tudás – valamint az azt létrehozó kutatók és diákok – országhatároktól függetlenül, szabadon vándorolhassanak és innovációra serkentsenek szerte Európában.

 

A sikeresen működő Erasmus programot a finanszírozási lehetőségek és a minőség javításával szeretném továbbfejleszteni. Azért is tennünk kell még, hogy 2012-re – a terveinknek megfelelően – 3 millióra emelkedjen a programban részt vevő diákok száma; megoldásra váró probléma az is, hogy az érintett országok harmadában csökken a programban részt vevők száma.

 

Az Erasmus Mundus program az EU és a nemzetközi felsőoktatási intézmények közötti cserekapcsolatokat támogatja, és kulcsszerepet tölt be az integrációban és az intézmények közötti kapcsolatépítésben. Szeretném messzemenően támogatni ezt a programot, annak érdekében, hogy a nemzetközi színtéren ismertebbé váljék az európai felsőoktatás.

 

Az említett terveket a tagállami hatóságokkal szorosan együttműködve kívánom megvalósítani: a közös kihívásokat legyőzni hivatott közös megközelítések feltérképezése, az eredmények összehasonlító értékelése és a bevált gyakorlatok alkalmazása útján. Emellett igyekszem e munkához több uniós forrást is előteremteni.

 

Az uniós programok is arról tanúskodnak, hogy a tanulás területén a mobilitás igen hatékony a képességek (pl. a nyelvtudás) fejlesztésében, ezenkívül javítja a foglalkoztathatóságot, és fogékonyabbá tesz a különféle kultúrák iránt is. Céljaim közé tartozik az, hogy 2010 nyarára megalkossam a „Mozgásban az ifjúság” kezdeményezés fejlesztéséhez szükséges kereteket, majd – amint lehet – uniós programmá alakítsam át a kezdeményezést  a kulturális sokféleség, a kultúrák közötti párbeszéd és a nyelvtanulás fellendítése céljából.

 

Kultúra

Alkotásra, újításra és kulturális önkifejezésre serkentő közeget szeretnék megteremteni.Arra fogom ösztönözni a kulturális és alkotó ipari ágazatokat (amelyekből Európa GDP-jének 2,6%-a származik), hogy további innovációra és növekedésre sarkalljanak. A Bizottság 2010-ben zöld könyvet tesz közzé, amelysegítségünkre lesz abban, hogy az európai és tagállami tevékenységeket összefoghassuk e területen.

 

Hamarosan az Európai Örökség cím ről szóló javaslatot terjesztek elő, amely révén ismertebbé válnak az európai értékrend, a közös európai önazonosság-tudat és az összetartozás érzése szempontjából jelképes jelentőségű helyszínek.

 

Szeretnék építeni a MEDIA program sikerére is, amely az európai kultúra nemzetközi színtéren történő bemutatásához nyújt segítséget azáltal, hogy pénzügyi támogatást nyújt az európai filmek előállításához és terjesztéséhez, valamint a kapcsolódó képzésekhez. Célom a világ élvonalát képviselő, munkahelyeket és növekedést eredményező iparág létrehozása. Megkülönböztetett figyelmet fogok szentelni annak a hatásnak is, amelyet a digitális technológiák gyakorolnak a filmiparra.

 

Szorosan együtt fogok működni a Bizottság további tagjaival az új európaidigitális menetrend kidolgozása során, ahol napirendre kerül a szerzői jogdíj kérdése is. Célunk kiegyensúlyozott helyzetet teremteni: úgy adni szélesebb körű hozzáférést a kultúrához, hogy közben a művészek is méltó díjazásban részesülnek (ami létfontosságú a kulturális sokféleség fenntartásához).
Általánosabb értelemben pedig szeretném, ha a fő kulturális célkitűzések más területek uniós politikájába is beépülnének.

 

Többnyelvűség

 

A nyelvtanulás és a nyelvek használata a szakmai és a társas életünkben is hasznunkra válik: fogékonnyá válunk a kulturális sokféleség iránt, amely szerves részét képezi Európa gazdagságának. AZ EU 23 hivatalos nyelvén túl támogatnunk kell a 60 európai regionális és kisebbségi nyelvet is!

 

Egyik legfőbb feladatom az lesz, hogy népszerűsítsem azt, hogy az emberek fiatalkorban kezdjenek el idegen nyelveket tanulni. Célunk az, hogy minden európai polgár anyanyelvén kívül legalább 2 idegen nyelven is beszéljen. A nyelvtudás a munkaerő-piaci esélyek javulását, a kommunikáció és egymás megértésének fejlődését eredményezi Európában és földrészünkön túl is. .

Ifjúság

Az uniós ifjúsági politika célja az, hogy megfeleljen a fiatalok egyre módosuló elvárásainak, és egyúttal fokozottabb társadalmi részvételre ösztönözze őket. A szakpolitikát a kifejezetten az ifjúságot megszólító Fiatalok lendületben program segíti, amely arra hivatott, hogy:

 • aktív európai polgári részvételre és toleranciára serkentse az európai fiatalokat, valamint
 • bevonja őket az európai jövő formálásának demokratikus folyamatába.

Népszerűsíteni és támogatni fogom továbbra is az iskolarendszerű képzésen kívül szervezett (nem formális) tanulást és a kultúrák közötti párbeszédet az európai ifjúság körében, valamint a fiatalok – különösen a hátrányos helyzetűek – beilleszkedését.

Szeretném arra ösztönözni a fiatalokat, próbálják ki, milyen külföldön élni és dolgozni, hogy táguljon ezáltal látókörük, és nagyobb legyen az esélyük a munkaerő-piacon.

 

Sport

 

A sport nem szerepel ugyan a tisztségem nevében, mégis úgy gondolom, feladatköröm fontos részéről van szó. Szeretném kitapasztalni, hogyan lehet e területen teljes mértékig élni a Lisszaboni Szerződésben rejlő lehetőségekkel. A sport rendkívül fontos szerepet játszik a nevelésben, a képzésben, a társadalomba való beilleszkedésben és az egészség védelmében. Jelentős a sport gazdasági hatása is.

A hivatásos és amatőr szervezetekkel szorosan együttműködve fogok gondoskodni:

 • a tisztességes játék népszerűsítéséről,
 • a tiltott teljesítményfokozó (dopping-) szerek elleni küzdelemről,
 • a fiatal (amatőr és hivatásos) sportolók védelméről,
 • a fajgyűlölet és erőszak elleni küzdelemről és arról,
 • hogy népszerűsítsük az alulról jövő sportolási kezdeményezéseket és a minden európai polgár számára elérhető és egész életen át űzött amatőr tömegsportot, annak érdekében, hogy az európai polgárok óvodáskoruktól időskorukig egészséges életmódot folytassanak.

 

Magamról…

Sok európai polgártársamhoz hasonlóan igencsak lelkesedem az oktatás, kultúra, nyelv, fiatalság és a sport kérdései iránt.

Már csak ezért is minden érdekelt felet mára szakpolitikák kialakításának korai szakaszában figyelmesen meg fogok hallgatni. Együtt az emberek érdekeit jobban képviselő, hitelesebb és kézzelfoghatóbb eredményeket tudunk majd elérni.

 

Andrulla Vasziliu

 

Szeretne megjegyéseket fűzni a célkitűzésekhez?

Sajtó- és médiamegkeresések

 

Utolsó frissítés: 24/11/2014 |  Az oldal tetejére