This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014

Navigointipolku

Politiikan painopisteet

Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaavana komissaarina haluan keskittyä toimiin, jotka parantavat kansalaisten elämänlaatua ja tekevät Euroopasta paremman ympäristön elää.

Koulutus on keskeinen tekijä komission EU 2020 ‑strategiassa, jonka tavoitteena on kilpailukykyinen, vihreä ja kestävä talous. Ensisijaisina tavoitteinani on komission viisivuotiskauden poliittisten toimintalinjausten mukaisesti:

 • parantaa ihmisten osaamista ja koulutusmahdollisuuksia ottaen huomioon myös markkinoiden tarpeet
 • lisätä opiskelijavaihtoa ja parantaa nuorten opiskelumahdollisuuksia
 • edistää kaikkien kansalaisten mahdollisuuksia kulttuuri-ilmaisuun ja luovuuteen.

Education and training are at the heart of the Commission's 'Europe 2020' strategy for a competitive, green and sustainable economy. My priorities follow the Commission's broad policy guidelinesfor the next 5 years:

 • improving skills and access to education and training, focusing on market needs
 • increasing learning mobility and opportunities foryoung people
 • nurturing cultural expression and creativity for all.

 

Politiikan painopisteet

 

Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaavana komissaarina haluan keskittyä toimiin, jotka parantavat kansalaisten elämänlaatua ja Eurooppaa elinympäristönä.

Koulutus on keskeinen tekijä komission EU 2020 -strategiassa, jonka avulla pyritään kohti kilpailukykyistä, vihreää ja kestävää taloutta. Ensisijaisina tavoitteinani on komission viisivuotiskauden poliittisten toimintalinjausten mukaisesti:

 

 • parantaa ihmisten osaamista ja koulutusmahdollisuuksia ottaen huomioon myös markkinoiden tarpeet
 • lisätä opiskelijavaihtoa ja parantaa nuorten opiskelumahdollisuuksia
 • edistää kaikkien kansalaisten mahdollisuuksia kulttuuri-ilmaisuun ja luovuuteen.

 

Koulutus

 

Koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa on kehitettävä, jotta

 • EU:n maailmanlaajuinen kilpailukyky paranee
 • nuoret saavat aikamme työmarkkinoilla tarvittavia taitoja
 • EU voi selvitä talouskriisin seurauksista.

Uudistukset on aloitettava nuorimmista oppilasryhmistä ennen muuta parantamalla opettajankoulutusta, sillä opettajat vaikuttavat suuresti lasten menestymiseen myöhemmässä elämässä. Laadukkaampi opetus antaa lapselle entistä enemmän myös muita kuin tiedollisia valmiuksia.

 

Erityisen aktiivisesti on puututtava seuraaviin ongelmiin:

 • joka kuudes nuori lopettaa koulunkäynnin ennenaikaisesti
 • joka viidennellä 15-vuotiaalla on heikko lukutaito
 • EU:ssa on 80 miljoonaa heikosti koulutettua.

 

Toimillamme on vaikutettava siihen, että nuoret eivät lopeta koulunkäyntiä ennenaikaisesti. On myös vertailtava eri EU-maissa käytettyjä ratkaisuja, jotta voidaan entistä tehokkaammin edistäätyöllistyvyyttä, opiskelijavaihtoa ja kieltenoppimista.

 

Korkea-asteen koulutus on erittäin tärkeää osaamistason nostamiseksi. Vaikka Bolognan prosessin korkeakoulu-uudistuksissa on todella edistytty, harvat eurooppalaisen yliopistot ovat maailman parhaimmistoa. Tämä asia pitää korjata.

 

Pyrin elvyttämään jaajanmukaistamaan korkea-asteen koulutusta, jotta EU:n korkeakouluista tulee yhä vetovoimaisempia opiskelijoiden ja tutkijoiden keskuudessa. Tätä varten haluan kehittää seuraavia osa-alueita:

 

Euroopan menestys tulevaisuudessa rakentuu vahvasti osaamiselle, ja EIT:stä pyritään tekemään yksi sen kulmakivistä. Marie Curie -ohjelman puitteissa pyritään luomaan entistä enemmän yhteyksiä Euroopan eri korkeakoulu- ja tutkimuskeskusten välille, jotta tutkijat ja opiskelijat voivat liikkua ja viedä osaamistaan vapaasti rajojen yli. Näin innovaatiotoiminta vauhdittuu kaikkialla Euroopassa.

 

Erasmus-ohjelmassa on saatu hyviä tuloksia, mutta haluan silti kehittää sitä parantamalla sen rahoitusta ja laatua. Olemme vielä kaukana tavoitteestamme, joka on Erasmus-opiskelijoiden kokonaismäärän nostaminen 3 miljoonaan vuoteen 2012 mennessä, ja osallistujien määrä on vähentynyt kolmasosassa mukana olevista maista.

 

Erasmus Mundus -ohjelma, josta tuetaan EU:n ja sen ulkopuolisten maiden korkeakoulujen välistä vaihtoa, edistää integraatiota ja vuoropuhelua maailmanlaajuisesti. Pyrin edistämään ohjelmaa kaikin keinoin, jotta EU:n korkeakoulutuksen kansainvälinen näkyvyys lisääntyy.

 

Kaikilla näillä aloilla aion tehdä tiivistä yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa. Yhdessä voimme löytää ratkaisut yhteisiin haasteisiin vertailemalla eri menetelmiä ja hyödyntämällä parhaita toimintamalleja. Aion pitää huolta siitä, että tähän työhön osoitetaan entistä enemmän EU:n resursseja.

 

EU:n ohjelmat ovat osoittaneet, että opiskelijavaihto on hyvin tehokas keino kehittää osaamista (muun muassa kielitaitoa), parantaa työllistyvyyttä ja saada ihmiset ymmärtämään muita kulttuureja. Tavoitteenani on luoda puitteet uudelle ”Nuoret liikkeellä” -aloitteelle kesällä 2010 ja esittää ohjelman perustamista mahdollisimman pian.  Ohjelmalla tuetaan kulttuurien monimuotoisuutta, vuoropuhelua eri kulttuurien välillä ja kieltenoppimista.

 

Kulttuuri

Pyrin luomaan ympäristön, joka kannustaa ihmisiä luovuuteen, innovointiin ja kulttuuri-ilmaisuun. Kulttuurin ja luovan toimialan osuus EU:n bruttokansantuotteesta on 2,6 prosenttia, ja pyrin edistämään tämän alan innovatiivisuutta ja kasvua. Aiheesta on määrä julkaista vihreä kirja vuonna 2010.

 

Aion tehdä lähiaikoina ehdotuksen Euroopan kulttuuriperintötunnusten myöntämisestä kohteille, jotka liittyvät läheisesti Euroopan yhdentymiseen. Tavoitteena on lisätä näiden kohteiden näkyvyyttä ja edistää eurooppalaisten yhteenkuuluvuutta.

 

Haluan hyödyntää menestyksekästä Media-ohjelmaa, josta annetaan rahoitustukea eurooppalaisten elokuvien tuotantoon ja jakeluun sekä alan koulutukseen. Media-ohjelman avulla eurooppalainen kulttuuri on saanut näkyvyyttä ympäri maailmaa. Tavoitteena on nostaa Euroopan elokuvateollisuus maailman huipulle, jolloin alalle syntyy entistä enemmän työpaikkoja. Aion myös kiinnittää huomiota digitaalitekniikan vaikutuksiin elokuva-alalla.

 

Tekijänoikeuksiin liittyen aion tiiviissä yhteistyössä muiden komissaarien kanssa kehittää uutta digitaalistrategiaa, jolla haetaan tasapainoa laajentuneen kulttuuritarjonnan ja taiteilijoiden korvausten välille. Tavoite on tärkeä kulttuurin moninaisuuden säilyttämiseksi.
Haluan yleisesti vaikuttaa siihen, että kulttuuritavoitteet otetaan huomioon myös muissa EU:n politiikoissa.

 

Monikielisyys

 

Vieraiden kielten opiskelu ja kyky käyttää niitä on niin ammatillinen kuin sosiaalinenkin valtti. Kielitaitoiset ihmiset ymmärtävät paremmin muita kulttuureja ja niiden moninaisuutta, joka on yksi EU:n rikkauksista. Tukea tarvitsevat paitsi EU:n 23 virallista kieltä myös Euroopan 60 alue- ja vähemmistökieltä.

 

Yksi tärkeimpiä tehtäviäni on edistää jo varhaisiässä alkavaa kieltenoppimista. EU:n tavoitteena on, että jokainen kansalainen osaa vähintään kahta vierasta kieltä äidinkielensä lisäksi. Hyvä kielitaito parantaa työnsaantimahdollisuuksia ja antaa EU-kansalaisille paremmat mahdollisuudet viestiä muunmaalaisten kanssa niin EU:n sisällä kuin sen ulkopuolellakin.

Nuorisoasiat

EU:n nuorisopolitiikalla pyritään vastaamaan nuorten muuttuviin odotuksiin ja kannustamaan nuoria toimimaan aktiivisesti yhteiskunnan jäseninä. Tärkeä osa nuorisopolitiikkaa on ”Youth in Action” -toimintaohjelma, jonka tavoitteena on:

 • edistää nuorten suvaitsevuutta ja aktiivista EU-kansalaisuutta
 • saada nuoret mukaandemokratiaprosessiin, jossa muovataan EU:n tulevaisuutta.

Haluan edelleen edistää ja tukea nuorten eurooppalaisten vapaamuotoista oppimista ja yhteydenpitoa yli kulttuurirajojen sekä erityisesti heikompiosaisten nuorten osallisuutta.

Pyrin rohkaisemaan nuoria ulkomailla asumiseen ja työskentelyyn. Se avartaa näköaloja ja parantaa työllistymismahdollisuuksia.

 

Urheilu

 

Vaikka urheilua ei mainitakaan virkanimikkeessäni, pidän sitä tärkeänä osana vastuualuettani. Lissabonin sopimus antaa EU:lle uusia toimivaltuuksia urheilun saralla, ja haluan käyttää niitä mahdollisimman tehokkaasti. Urheilun merkitys kasvatuksen, sosiaalisen integraation ja terveyden kannalta on valtava. Urheilulla on niin ikään huomattavat taloudelliset vaikutukset.

Aion tehdä tiivistä yhteistyötä urheilun ammattilais- ja amatöörijärjestöjen kanssa seuraavien tavoitteiden hyväksi:

 • fair play” -periaatteen noudattaminen
 • dopingin torjunta
 • nuorten urheilijoiden suojelu niin amatööri- kuin ammattilaisurheilussakin
 • rasismin ja väkivallan vastainen toiminta
 • ruohonjuuritason urheilun ja elinikäisen liikuntaharrastuksen edistäminen, jotta eurooppalaiset voivat noudattaa terveitä elämäntapoja varhaislapsuudesta vanhuuteen.

 

Lopuksi…

Minulla, kuten monilla muillakin eurooppalaisilla, on omat vankat mielipiteeni koulutuksesta, kulttuurista, kielistä, nuorisoasioista ja urheilusta.

Siksi aion jo varhain poliittisia linjauksia suunniteltaessa kuulla kaikkien intressiryhmien kantoja. Yhteistoimin pääsemme konkreettisempiin tuloksiin, jotka vastaavat paremmin eri osapuolten näkemyksiä.

 

Androulla Vassiliou

 

Anna palautetta painopisteistä

Mediatiedustelut

 

Viimeisin päivitys: 24/11/2014 |  Sivun alkuun