This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014

Navigatsioonitee

Minu poliitilised prioriteedid

 

Hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinikuna on minu prioriteetideks valdkonnad, mis on inimestele väga olulised ning mis aitavad kaasa parema Euroopa väljakujundamisele.

Haridus ja koolitus on komisjoni konkurentsivõimelist, loodussõbralikku ning jätkusuutlikku majandust käsitleva strateegias „Euroopa 2020” kesksel kohal.Minu prioriteedid järgivad komisjoni järgmise viie aasta poliitika üldsuuniseid, ning need on järgmised:

 

 • parandada oskusi ning juurdepääsu haridusele ja koolitusele, võttes arvesse turuvajadusi;
 • suurendada noorte õppealast liikuvust ja võimalusi;
 • võimaldada kõigile kultuurset eneseväljendust ja loovust.

Moje politické priority

 

Ve funkci komisařky pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež se budu prioritně věnovat těm oblastem, ve kterých můžeme přinést skutečný prospěch našim občanům a zvýšit kvalitu života v Evropě.

Odborná příprava a vzdělávání jsou základem strategie „Evropa 2020“, kterou chce Komise posílit konkurenceschopnost, environmentální rozměr a udržitelnost evropského hospodářství. Při stanovení těchto priorit jsem vycházela z obecných politických cílů, které si Komise vytýčila na příštích 5 let.

 

 • umožnit občanům získávat dovednosti a zlepšit přístup ke vzdělání a odborné přípravě a zaměřit se při tom na potřeby trhu
 • zvyšovat mobilitu v oblasti vzdělávání a zajišťovat příležitosti pro mladé lidi
 • pěstovat v lidech kreativitu a podporovat kulturní projevy

 

Vzdělávání

 

Je třeba zlepšit situaci ve vzdělávání, výzkumu a v oblasti inovací

 • aby byla Evropa schopna čelit konkurenci na světových trzích
 • aby se mladí lidé mohli dobře uplatnit na současném pracovním trhu
 • abychom vyřešili dopady hospodářské krize

Situace se musí zlepšit již v oblasti vzdělávání nejmladších dětí. Je nutné zejména zkvalitnit profesní přípravu jejich učitelů, protože právě práce pedagogů zůstává tím nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje kariérní úspěch jejich svěřenců. A to není samozřejmě zdaleka jediný přínos, který zlepšování úrovně vzdělání dětí má.

 

Konkrétně se zaměříme na tyto problémy a cílové skupiny:

 • každé šesté dítě opouští školu před jejím dokončením
 • každé páté dítě má vážné problémy se čtením
 • 80 milionů lidí si osvojilo pouze nízké nebo základní dovednosti

 

Budu se zasazovat o přijetí politických opatření, jež sníží počet dětí, které opouštějí školu před jejím dokončením. Předložím též návrhy opatření, jež zlepší referenční srovnávání a následně politiky, zajišťující zaměstnatelnost, mobilitu ve vzdělávání a studium jazyků.

 

Dalším významným předpokladem k tomu, aby lidé v EU disponovali dovednostmi na vyšší úrovni, je kvalitní vysokoškolské vzdělání. Navzdory nepopiratelnému pokroku, kterého bylo dosaženo boloňskými reformami, se stále jen málo z našich univerzit řadí mezi světové špičky. To je třeba napravit.

 

Chci oblasti vysokoškolského vzdělání dodat potřebný stimul a modernizovat jej, aby se Evropa stala žádaným cílem studentů a výzkumných pracovníků z celého světa. K tomu chci využít především

 

Evropskému inovačnímu a technologickému institutu pomůžeme stát se vlajkovou lodí evropské prosperity, která bude v budoucnu stát za znalostech. Program Marie Curie posílí snahy o provázanost evropského výzkumného prostoru a evropského prostoru vysokoškolského vzdělání. Tím usnadníme volný pohyb znalostí – a výzkumných pracovníků a studentů – a podpoříme tím v EU inovace.

 

Program Erasmus zaznamenal úspěch. Je však třeba pokročit dále: Chci zvýšit jeho kvalitu a zdokonalit jeho financování. Našeho cíle, kterým jsou 3 miliony účastníků do roku 2012, se nám zatím dosáhnout nepodařilo. U třetiny zapojených zemí navíc účast klesá.

 

Projekt Erasmus Mundus zaměřený na výměnné pobyty mezi subjekty v EU a mezinárodními akademickými organizacemi se stal důležitým globálním nástrojem integrace a sbližování v této oblasti. Budu jej maximálně podporovat, neboť je to v zájmu dobré reputace našeho systému vysokoškolského vzdělání.

 

Na realizaci všech těchto cílů budu úzce spolupracovat s orgány členských států, se kterými se dohodnu na postupech řešení našich společných výzev. V tom nám pomůže výměna osvědčených metod a referenční srovnávání. K plnění těchto úkolů budu žádat orgány EU o přidělení více prostředků.

 

Programy EU dokazují, že mobilita v oblasti vzdělávání je velmi účinným nástrojem zkvalitňování dovedností (a to nejen jazykových znalostí), zvyšování zaměstnatelnosti a míry tolerance vůči ostatním kulturám. Mým cílem je vytvořit rámec pro iniciativu Mládež v pohybu (léto 2010) a co nejdříve připravit její program.  Její přínos bude spočívat v posílení kulturní rozmanitosti, mezikulturního dialogu a zkvalitnění studia jazyků.

 

Kultura

Chci, aby Evropa byla místem, které bude stimulovat kreativitu, inovace a kulturní projevy.Chci dosáhnout toho, aby kulturní a kreativní odvětví (které nyní vytváří 2,6 % evropského HDP) přinášela více inovací a podílela se na růstu. Činnost, kterou v této oblasti plánujeme, bude letos konkretizována v zelené knize na toto téma.

 

Brzy také předložím návrh, jehož předmětem bude označení „Evropské dědictví“ , jež zviditelní místa zosobňující evropské ideály a které nám pomůže budovat evropskou identitu a pocit sounáležitosti.

 

Hodlám též využít úspěchu programu MEDIA, který ve světě pomáhá propagovat evropskou kulturu. Finančně podporuje výrobu a distribuci evropských filmů a související studijní programy. Naším cílem je vybudovat celosvětově uznávané odvětví, která pomůže vytvořit nová pracovní místa a bude se podílet na růstu. Zvláštní pozornosti by se zde mělo dostat využití digitálních technologií ve filmovém průmyslu.

 

S ostatními komisaři se budeme v rámci tzv. digitální agendy dále věnovat otázce autorských práv, abychom našli kompromis a garantovali dostatečně široký přístup ke kultuře a zároveň spravedlivě ocenili práci umělců (což je nutné k zachování kulturní rozmanitosti).
V neposlední řadě chci kulturní priority začleňovat do ostatních politik EU.

 

Mnohojazyčnost

 

Jazykové vzdělání a aktivní užívání jazyků je užitečné jak v pracovní, tak osobní sféře, a pomáhá sbližovat kultury různých národů, což je nedílnou součástí nehmotného bohatství EU. Podpory se musí dostat nejen 23 úředním jazykům EU, ale i všem 60 regionálním a menšinovým jazykům.

 

Jedním z hlavním úkolů v této oblasti bude podporovat výuku jazyků od raného věku. Jedním z našich cílů je, aby každý občan EU hovořil kromě svého mateřského dvěma cizími jazyky. Znalost jazyků lidem pomůže najít pracovní místa a lépe komunikovat a porozumět lidem v jejich okolí, jak doma v Evropě, tak i za jejími hranicemi.

Mládež

Úkolem politiky EU v oblasti mládeže je flexibilně reagovat na požadavky mladých lidí a podporovat je v aktivní účasti na životě celé společnosti. Politiku podporuje program „Mládež v akci“, který je speciálně zaměřen na mladé lidi a jehož cílem je:

 • vést k aktivnímu evropskému občanství a toleranci mezi mladými lidmi v Evropě
 • zapojit mladé lidi do procesu demokratického utváření budoucnosti EU

Budu i nadále propagovat a podporovat neformální učení, mezikulturní dialog mezi evropskou mládeží a sociální začlenění mladých lidí, zejména ze znevýhodněného prostředí.

Byla bych také ráda, kdyby se podařilo mladé lidi pobídnout k tomu, aby zkoušeli žít a pracovat v jiné zemi, získali nové zkušenosti a rozšířili si své obzory, mimo jiné proto, že si tímto způsobem zvýší šance na dobré zaměstnání.

 

Sport

 

Slovo sport se sice neobjevuje v titulu mé funkce, přesto však sport nepovažuji za druhořadý. I v této oblasti hodlám maximálně využít prostředků, kterými EU po přijetí Lisabonské smlouvy disponuje. Význam sportu pro vzdělávání, sociální integraci a zdraví je neoddiskutovatelný. Kromě toho má i své místo v ekonomice Unie.

S profesionálními i amatérskými organizacemi budu

 • prosazovat zásady fair play
 • usilovat o vymýcení dopingu
 • chránit mladé sportovce (amatéry i profesionály)
 • bojovat proti rasizmu a násilí
 • podporovat místní sportovní organizace a amatérskou činnost napříč všemi generacemi a zasazovat se o to, aby Evropané žili zdravě po celý svůj život

 

Slovo dostane každý…

Stejně jako vám i mně na úrovni vzdělání, kultury a sportu a na budoucnosti naší mládeže velmi záleží.

Proto budu již v raných fází přípravy našich politik bedlivě naslouchat všem zúčastněným stranám. Společně se tak postaráme o to, aby výsledky naší práce byly reprezentativní, důvěryhodné a zcela konkrétní.

 

Androulla Vassiliou

 

Chcete přidat svůj komentář?

Kontakt pro zástupce médií

Viimati muudetud: 24/11/2014 |  Üles