This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014

Sti

Mine prioriteter

Som kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom vil jeg koncentrere mig om de områder, hvor vi kan gøre en forskel i menneskers liv og bidrage til at skabe et bedre EU.

Uddannelse er en af grundpillerne i Kommissionens "EU 2020"-strategi for en konkurrencedygtig, miljøvenlig og bæredygtig økonomi.Mine prioriteter er i tråd med Kommissionens overordnede politiske retningslinjer for de næste fem år:

 • kompetenceudvikling og bedre adgang til uddannelse efter markedets behov
 • øget mobilitet på uddannelsesområdet og flere muligheder forunge
 • udvikling af kulturelle udtryksformer og kreativitet for alle.

Mine prioriteter

 

Som kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom vil jeg koncentrere mig om de områder, hvor vi kan gøre en forskel i menneskers liv og bidrage til at skabe et bedre EU.

Uddannelse er en af grundpillerne i Kommissionens "EU 2020"-strategi for en konkurrencedygtig, miljøvenlig og bæredygtig økonomi. Mine prioriteter er i tråd med Kommissionens overordnede politiske retningslinjer for de næste fem år:

 

 • kompetenceudvikling og bedre adgang til uddannelse efter markedets behov
 • øget mobilitet på uddannelsesområdet og flere muligheder forunge
 • udvikling af kulturelle udtryksformer og kreativitet for alle.

 

Uddannelse

 

Det er vigtigt med forbedringer inden for uddannelse, forskning og innovation for at:

 • ruste EU til konkurrencen på verdensmarkedet
 • klæde de unge på til det moderne arbejdsmarked
 • tackle konsekvenserne af den økonomiske krise.

Vi skal starte med at forbedre undervisningen af de yngste, bl.a. gennem bedre læreruddannelse, for lærere er og bliver den vigtigste faktor for et barns succes senere i livet. Ved at styrke kvaliteten kan vi også øge værdien af børns uddannelse generelt.

 

Vi vil aktivt støtte de grupper, der har brug for hjælp, eftersom:

 • en ud af seks unge går ud af skolen før tiden
 • en ud af fem 15-årige har læsevanskeligheder
 • 80 millioner mennesker er lavtuddannede.

 

Jeg vil arbejde for en politik, der kan få færre unge til at gå ud af skolen før tiden, og jeg vil fremlægge forslag om bedre benchmarking for at forbedre vores strategier for beskæftigelsesevnen, mobiliteten på uddannelsesområdet og sprogindlæringen.

 

De videregående uddannelser er også vigtige for at forbedre kvalifikationsniveauet. Selv om vi har gjort gode fremskridt takket være Bolognaprocessens reformer af de videregående uddannelser, er det stadig for få af vores universiteter, der kan måle sig med de bedste i verden. Det må vi gøre mere for at rette op på.

 

Jeg vil arbejde for dynamiske og moderne videregående uddannelser, der får studerende og forskere til at vælge EU som destination. Det vil ske gennem:

 

Vi vil hjælpe EIT med at blive et flagskib for EU's vidensbaserede fremtid. Marie Curie-programmet vil styrke indsatsen for at samle de forskellige europæiske områder for videregående uddannelse og forskning, så viden – og de forskere og studerende, der skaber den – kan bevæge sig frit på tværs af landegrænserne og stimulere innovationen i hele EU.

 

Erasmusprogrammet er en succes, men jeg vil gøre mere for at styrke programmet ved at øge midlerne og forbedre kvaliteten. Vi er stadig langt fra målet om at have 3 millioner Erasmusstuderende senest i 2012, og deltagelsen er endda på vej ned i en tredjedel af de lande, der er med.

 

Erasmus Mundus-programmet støtter udveksling mellem universiteter i og uden for EU og er blevet et af EU's flagskibe for integration og dialog i hele verden. Jeg vil bakke op om programmet vidt og bredt for at synliggøre EU's videregående uddannelser på verdensplan.

 

Det vil ske i nært samarbejde med de nationale myndigheder. Sammen vil vi fastlægge fælles strategier til at tackle de fælles udfordringer ud fra bedste praksis og benchmarking. Jeg vil også presse på for at få afsat flere EU-midler på området.

 

EU's programmer viser, at mobilitet på uddannelsesområdet er et meget effektivt middel til at udvikle kvalifikationer (bl.a. sprog), gøre mennesker bedre egnede til arbejdsmarkedet og øge forståelsen for andre kulturer. Mit mål er at fastlægge rammer for "Youth on the Move"-initiativet inden sommeren 2010 og at foreslå et egentligt program snarest muligt. Det vil styrke den kulturelle mangfoldighed, den tværkulturelle dialog og sprogindlæringen.

 

Kultur

Jeg vil arbejde på at skabe et miljø, der befordrer kreativitet, innovation og kulturelle udtryksformer.Jeg vil anspore EU's kulturindustri og kreative industrier (som står for 2,6 % af EU's BNP) til at skabe mere innovation og vækst. En grønbog i 2010 vil hjælpe os med at målrette EU's og medlemslandenes indsats på området.

 

Jeg vil inden længe fremlægge et forslag om et europæisk kulturarvsmærke for at synliggøre steder, der er symboler på europæiske idealer, og for at styrke vores fælles europæiske identitet og samhørighed.

 

Jeg vil bygge videre på det succesfulde Mediaprogram, som er med til at præsentere europæisk kultur internationalt ved at støtte produktion og distribution af europæiske film og filmuddannelser. Vores mål er at udvikle en industri i verdensklasse, der skaber job og vækst. Jeg vil også være opmærksom på, hvordan de digitale teknologier påvirker filmindustrien.

 

Når det gælder ophavsret, vil jeg i nært samarbejde med mine kommissærkolleger udarbejde en ny digital dagsorden for at skabe balance mellem ønsket om en bredere adgang til kultur og et rimeligt vederlag til kunstnere (afgørende for den kulturelle mangfoldighed).
Mere overordnet ønsker jeg, at de kulturelle prioriteringer også indgår i EU's politik på andre områder.

 

Flersprogethed

 

At lære og kunne bruge sprog er til gavn for os alle både på arbejdsmarkedet og socialt. Det er med til at få folks øjne op for EU's rige kulturelle mangfoldighed. Vi skal ikke kun støtte de 23 officielle EU-sprog, men også de 60 regionale sprog og mindretalssprog.

 

Det bliver en af mine hovedopgaver at fremme sprogindlæring fra en tidlig alder. Det er vores mål, at alle borgere i EU skal kunne tale mindst to fremmedsprog. Sprogkundskaber forbedrer vores jobmuligheder, kommunikation og forståelse, både i EU og resten af verden.

 


Ungdom

Målet for EU's ungdomspolitik er at leve op til de unges skiftende forventninger, mens man tilskynder dem til at bidrage til samfundsudviklingen. Politikken understøttes af et særligt ungdomsprogram, Aktive unge, der har som mål:

 • at skabe en følelse af aktivt EU-medborgerskab og tolerance blandt unge europæere
 • at inddrage unge i den demokratiske proces, der skal skabe fremtidens EU.

Jeg vil fortsat fremme og støtte uformel indlæring og interkulturel dialog mellem europæiske unge og inddragelse af alle unge, især dem med mindre privilegeret baggrund.

Jeg vil fokusere på at tilskynde unge til at prøve at bo og arbejde i andre lande og give dem mulighed for at udvide deres horisont og forbedre deres chancer for at finde job.

 

 

Sport

 

Sport nævnes godt nok ikke direkte i min stillingsbetegnelse, men det er efter min mening en vigtig del af mit ansvarsområde. Jeg vil undersøge, hvordan vi bedst kan udnytte de nye beføjelser, EU har fået inden for sport med Lissabontraktaten. Sport er meget vigtig, både hvad angår uddannelse, social integration og sundhed. Sport har også stor økonomisk betydning.

I nært samarbejde med den professionelle sports og amatørsportens organisationer vil jeg sørge for, at vi:

 • støtter fairplay
 • bekæmper doping
 • beskytter unge sportsfolk – både amatører og professionelle
 • sætter ind over for racisme og vold
 • støtter breddeidræt og livslang amatørsport for alle, så vi får en sund livsstil hele livet igennem.

 

Helt personligt…

Ligesom så mange andre europæere er jeg meget interesseret i uddannelse, kultur, sprog, unge og sport.

Derfor vil jeg nøje lytte til alle interesseparter tidligt i den politiske beslutningsproces. Jeg håber, at vi gennem et sådant samarbejde kan opnå mere repræsentative, troværdige og konkrete resultater.

 

Androulla Vassiliou

 

Hvad synes du om mine prioriteter?

Presse- og mediehenvendelser

 

Seneste opdatering: 24/11/2014 |  Til toppen