This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014

Cesta

Moje politické priority

Ve funkci komisařky pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež se budu prioritně věnovat těm oblastem, ve kterých můžeme přinést skutečný prospěch našim občanům a zvýšit kvalitu života v Evropě.

Odborná příprava a vzdělávání jsou základem strategie „Evropa 2020“, kterou chce Komise posílit konkurenceschopnost, environmentální rozměr a udržitelnost evropského hospodářství. Při stanovení těchto priorit jsem vycházela z obecných politických cílů, které si Komise vytýčila na příštích 5 let.

 •  umožnit občanům získávat dovednosti a zlepšit přístup ke vzdělání a odborné přípravě a zaměřit se při tom na potřeby trhu
 • zvyšovat mobilitu v oblasti vzdělávání a zajišťovat příležitosti pro mladé lidi
 • pěstovat v lidech kreativitu a podporovat kulturní projevy

Moje politické priority

 

Ve funkci komisařky pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež se budu prioritně věnovat těm oblastem, ve kterých můžeme přinést skutečný prospěch našim občanům a zvýšit kvalitu života v Evropě.

Odborná příprava a vzdělávání jsou základem strategie „Evropa 2020“, kterou chce Komise posílit konkurenceschopnost, environmentální rozměr a udržitelnost evropského hospodářství. Při stanovení těchto priorit jsem vycházela z obecných politických cílů, které si Komise vytýčila na příštích 5 let.

 

 • umožnit občanům získávat dovednosti a zlepšit přístup ke vzdělání a odborné přípravě a zaměřit se při tom na potřeby trhu
 • zvyšovat mobilitu v oblasti vzdělávání a zajišťovat příležitosti pro mladé lidi
 • pěstovat v lidech kreativitu a podporovat kulturní projevy

 

Vzdělávání

 

Je třeba zlepšit situaci ve vzdělávání, výzkumu a v oblasti inovací

 • aby byla Evropa schopna čelit konkurenci na světových trzích
 • aby se mladí lidé mohli dobře uplatnit na současném pracovním trhu
 • abychom vyřešili dopady hospodářské krize

Situace se musí zlepšit již v oblasti vzdělávání nejmladších dětí. Je nutné zejména zkvalitnit profesní přípravu jejich učitelů, protože právě práce pedagogů zůstává tím nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje kariérní úspěch jejich svěřenců. A to není samozřejmě zdaleka jediný přínos, který zlepšování úrovně vzdělání dětí má.

 

Konkrétně se zaměříme na tyto problémy a cílové skupiny:

 • každé šesté dítě opouští školu před jejím dokončením
 • každé páté dítě má vážné problémy se čtením
 • 80 milionů lidí si osvojilo pouze nízké nebo základní dovednosti

 

Budu se zasazovat o přijetí politických opatření, jež sníží počet dětí, které opouštějí školu před jejím dokončením. Předložím též návrhy opatření, jež zlepší referenční srovnávání a následně politiky, zajišťující zaměstnatelnost, mobilitu ve vzdělávání a studium jazyků.

 

Dalším významným předpokladem k tomu, aby lidé v EU disponovali dovednostmi na vyšší úrovni, je kvalitní vysokoškolské vzdělání. Navzdory nepopiratelnému pokroku, kterého bylo dosaženo boloňskými reformami, se stále jen málo z našich univerzit řadí mezi světové špičky. To je třeba napravit.

 

Chci oblasti vysokoškolského vzdělání dodat potřebný stimul a modernizovat jej, aby se Evropa stala žádaným cílem studentů a výzkumných pracovníků z celého světa. K tomu chci využít především

 

Evropskému inovačnímu a technologickému institutu pomůžeme stát se vlajkovou lodí evropské prosperity, která bude v budoucnu stát za znalostech. Program Marie Curie posílí snahy o provázanost evropského výzkumného prostoru a evropského prostoru vysokoškolského vzdělání. Tím usnadníme volný pohyb znalostí – a výzkumných pracovníků a studentů – a podpoříme tím v EU inovace.

 

Program Erasmus zaznamenal úspěch. Je však třeba pokročit dále: Chci zvýšit jeho kvalitu a zdokonalit jeho financování. Našeho cíle, kterým jsou 3 miliony účastníků do roku 2012, se nám zatím dosáhnout nepodařilo. U třetiny zapojených zemí navíc účast klesá.

 

Projekt Erasmus Mundus zaměřený na výměnné pobyty mezi subjekty v EU a mezinárodními akademickými organizacemi se stal důležitým globálním nástrojem integrace a sbližování v této oblasti. Budu jej maximálně podporovat, neboť je to v zájmu dobré reputace našeho systému vysokoškolského vzdělání.

 

Na realizaci všech těchto cílů budu úzce spolupracovat s orgány členských států, se kterými se dohodnu na postupech řešení našich společných výzev. V tom nám pomůže výměna osvědčených metod a referenční srovnávání. K plnění těchto úkolů budu žádat orgány EU o přidělení více prostředků.

 

Programy EU dokazují, že mobilita v oblasti vzdělávání je velmi účinným nástrojem zkvalitňování dovedností (a to nejen jazykových znalostí), zvyšování zaměstnatelnosti a míry tolerance vůči ostatním kulturám. Mým cílem je vytvořit rámec pro iniciativu Mládež v pohybu (léto 2010) a co nejdříve připravit její program.  Její přínos bude spočívat v posílení kulturní rozmanitosti, mezikulturního dialogu a zkvalitnění studia jazyků.

 

Kultura

Chci, aby Evropa byla místem, které bude stimulovat kreativitu, inovace a kulturní projevy.Chci dosáhnout toho, aby kulturní a kreativní odvětví (které nyní vytváří 2,6 % evropského HDP) přinášela více inovací a podílela se na růstu. Činnost, kterou v této oblasti plánujeme, bude letos konkretizována v zelené knize na toto téma.

 

Brzy také předložím návrh, jehož předmětem bude označení „Evropské dědictví“ , jež zviditelní místa zosobňující evropské ideály a které nám pomůže budovat evropskou identitu a pocit sounáležitosti.

 

Hodlám též využít úspěchu programu MEDIA, který ve světě pomáhá propagovat evropskou kulturu. Finančně podporuje výrobu a distribuci evropských filmů a související studijní programy. Naším cílem je vybudovat celosvětově uznávané odvětví, která pomůže vytvořit nová pracovní místa a bude se podílet na růstu. Zvláštní pozornosti by se zde mělo dostat využití digitálních technologií ve filmovém průmyslu.

 

S ostatními komisaři se budeme v rámci tzv. digitální agendy dále věnovat otázce autorských práv, abychom našli kompromis a garantovali dostatečně široký přístup ke kultuře a zároveň spravedlivě ocenili práci umělců (což je nutné k zachování kulturní rozmanitosti).
V neposlední řadě chci kulturní priority začleňovat do ostatních politik EU.

 

Mnohojazyčnost

 

Jazykové vzdělání a aktivní užívání jazyků je užitečné jak v pracovní, tak osobní sféře, a pomáhá sbližovat kultury různých národů, což je nedílnou součástí nehmotného bohatství EU. Podpory se musí dostat nejen 23 úředním jazykům EU, ale i všem 60 regionálním a menšinovým jazykům.

 

Jedním z hlavním úkolů v této oblasti bude podporovat výuku jazyků od raného věku. Jedním z našich cílů je, aby každý občan EU hovořil kromě svého mateřského dvěma cizími jazyky.Znalost jazyků lidem pomůže najít pracovní místa a lépe komunikovat a porozumět lidem v jejich okolí, jak doma v Evropě, tak i za jejími hranicemi.

Mládež


Úkolem politiky EU v oblasti mládeže je flexibilně reagovat na požadavky mladých lidí a podporovat je v aktivní účasti na životě celé společnosti. Politiku podporuje program „Mládež v akci“, který je speciálně zaměřen na mladé lidi a jehož cílem je:

 • vést k aktivnímu evropskému občanství a toleranci mezi mladými lidmi v Evropě
 • zapojit mladé lidi do procesu demokratického utváření budoucnosti EU

Budu i nadále propagovat a podporovat neformální učení, mezikulturní dialog mezi evropskou mládeží a sociální začlenění mladých lidí, zejména ze znevýhodněného prostředí.

Byla bych také ráda, kdyby se podařilo mladé lidi pobídnout k tomu, aby zkoušeli žít a pracovat v jiné zemi, získali nové zkušenosti a rozšířili si své obzory, mimo jiné proto, že si tímto způsobem zvýší šance na dobré zaměstnání.

 

Sport

 

Slovo sport se sice neobjevuje v titulu mé funkce, přesto však sport nepovažuji za druhořadý. I v této oblasti hodlám maximálně využít prostředků, kterými EU po přijetí Lisabonské smlouvy disponuje. Význam sportu pro vzdělávání, sociální integraci a zdraví je neoddiskutovatelný. Kromě toho má i své místo v ekonomice Unie.

S profesionálními i amatérskými organizacemi budu

 • prosazovat zásady fair play
 • usilovat o vymýcení dopingu
 • chránit mladé sportovce (amatéry i profesionály)
 • bojovat proti rasizmu a násilí
 • podporovat místní sportovní organizace a amatérskou činnost napříč všemi generacemi a zasazovat se o to, aby Evropané žili zdravě po celý svůj život

 

Slovo dostane každý…

Stejně jako vám i mně na úrovni vzdělání, kultury a sportu a na budoucnosti naší mládeže velmi záleží.

Proto budu již v raných fází přípravy našich politik bedlivě naslouchat všem zúčastněným stranám. Společně se tak postaráme o to, aby výsledky naší práce byly reprezentativní, důvěryhodné a zcela konkrétní.

 

Androulla Vassiliou

 

Chcete přidat svůj komentář?

Kontakt pro zástupce médií

Poslední aktualizace: 24/11/2014 |  Začátek stránky