This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014

Навигационна пътека

Моите приоритети

Като комисар по образование, култура, многоезичие и политика за младежта моите приоритети ще бъдат съсредоточени върху области, в които можем да допринесем за положителна промяна в живота на хората и за една по-добра Европа.

Образованието и обучението са в центъра на стратегията на Комисията „Европа 2020“ за конкурентоспособна, екологична и устойчива икономика.Моите приоритети следват общите насоки на Комисията за политиката през следващите 5 години:

 •  подобряване на уменията и достъп до образование и обучение, ориентирано към нуждите на пазара
 • повишаване на мобилността с учебна цел и на възможностите за младите хора
 • насърчаване на културното изразяване и творчеството сред всички хора.

Моите приоритети

Като комисар по образование, култура, многоезичие и политика за младежта моите приоритети ще бъдат съсредоточени върху области, в които можем да допринесем за положителна промяна в живота на хората и за една по-добра Европа.Образованието и обучението са в центъра на стратегията на Комисията „Европа 2020“ за конкурентоспособна, екологична и устойчива икономика. Моите приоритети следват общите насоки на Комисията за политиката през следващите 5 години:

 

 • подобряване на уменията и достъп до образование и обучение, ориентирано към нуждите на пазара
 • повишаване на мобилността с учебна цел и на възможностите за младите хора
 • насърчаване на културното изразяване и творчеството сред всички хора.

 

Образование

Необходими са подобрения в сферата на образованието, научните изследвания и иновациите, за да:

 • може Европа да се конкурира на световния пазар
 • ·        бъдат подготвени младите хора за днешния пазар на труда
 • ·        се справим с последствията от икономическата криза.

Подобренията трябва да започнат още при обучението на най-малките ученици, особено чрез по-добра подготовка на учителите - учителите все още са първостепенният фактор за успеха на децата в живота. По-високите стандарти също така ще придадат по-голяма стойност на образованието на децата.

 

Ще помагаме активно на:

 • децата, които напускат училище преждевременно (едно от всеки шест)
 • петнайсетгодишните, които не могат да четат добре (един от всеки пет)
 • 80-те милиона души, оцеляващи единствено с помощта на ниски или основни умения.

 

  

Ще насърчавам политиките за намаляване на случаите на преждевременно напускане на училище и ще предложа мерки за подобряване на политиките за повишаване на квалификациите, за мобилността с учебна цел и за изучаването на езици.

 

Висшето образование също е от изключително значение за повишаване на равнището на уменията. Въпреки съществения напредък благодарение на реформите в рамките на Болонския процес не са много европейските университети, които могат да се съревновават с най-добрите в света. Трябва да положим повече усилия в тази насока.

 

Възнамерявам да работя за активизиране и модернизиране на висшето образование, за да се превърне Европа в предпочитана дестинация на студенти и изследователи чрез:

 

Ще помогнем на ЕИТ да се превърне в двигател на базираното на знанието бъдеще на Европа. Чрез дейностите „Мария Кюри“ ще засилим усилията  за създаване на единно европейско пространство за висше образование и научни изследвания, така че знанието – и учените и студентите, които го създават – да прекосява границите свободно, стимулирайки иновациите в Европа. 

Въпреки че програма „Еразъм“ е успешна, аз искам да направя повече за нейното популяризиране чрез подобряване на финансирането и качеството. Все още сме далеч от целта от 3 милиона студенти по програмата до 2012 г., а броят на участниците намалява в една трета от страните.

Програма „Erasmus Mundus“, която подпомага обмена между европейски и международни академични институции, се превърна в пример за интеграция и сътрудничество по света. Ще я популяризирам надлъж и нашир, за да подобря в световен мащаб видимостта на висшето образование в ЕС.

 

За осъществяването на всичко това ще работя в тясно сътрудничество с националните власти, разработвайки общи подходи към общи предизвикателства въз основа на най-добри практики и стандарти. Ще се стремя и към осигуряването на повече ресурси от ЕС за постигането на тези цели. 

 

Както показва опитът от програмите на ЕС, мобилността с учебна цел е много ефективна за подобряване на уменията (включително езиковите), за увеличаване на шансовете за намиране на работа и за разширяване на културния кръгозор на хората. Една от целите ми е да създам рамка за инициативата „Младежта в движение“ през лятото на 2010 г. и да предложа програма за нея възможно най-скоро.  Това ще стимулира културното многообразие, междукултурния диалог и изучаването на езици.

 

Култура

Ще работя за създаването на среда, благоприятстваща творчеството, иновациите и културното изразяване.Ще насърчавам нашите културни и творчески индустрии (които имат дял от 2,6% от БВП  на Европа) да създават повече иновации и растеж. Зелена книга през 2010 г. ще ни помогне да насочим по-добре европейските и националните действия в тази област.

 

Скоро ще представя предложение за знак за европейско наследство , чрез който ще се открояват обекти, символизиращи европейските идеали, за да се насърчава чувство на обща европейска идентичност и принадлежност.

 

Възнамерявам да продължа успешната работа на програма „Медия“, която допринася за популяризирането на европейската култура по света чрез финансово подпомагане на производството и разпространението на европейски филми и на обучението в тази област. Нашата цел е да насърчаваме развитието на индустрия на световно ниво, която създава работни места и растеж.  Ще обърна особено внимание и на въздействието на цифровите технологии върху киното.

 

По отношение на авторското право ще работя в тясно сътрудничество с моите колеги комисари в областта на новата програма за цифровите технологии, за да постигнем баланс между по-широкия достъп до културата и справедливото възнаграждение на творците (от изключително значение за културното многообразие).
В по-широк план желая да включа културните приоритети в други политики на ЕС.

 

Многоезичие

 

Изучаването и използването на чужди езици ни помага както в професионален, така и в социален план. То отваря очите на хората за културното многообразие, което е неразделна част от европейското богатство. Трябва да подкрепяме не само 23-те официални езика на ЕС, но и 60-те регионални и малцинствени езика.

 

Една от най-важните ми задачи ще бъде насърчаването на изучаването на езици от ранна възраст. Нашата цел е всеки гражданин на ЕС да говори поне 2 чужди езика в допълнение към своя собствен език.Знанието на езици подобрява перспективите за работа, общуването и разбирателството както в Европа, така и извън нея.


Младеж

Политиките на ЕС за младежта имат за цел да отговарят на променящите се очаквания на младите хора, като същевременно ги насърчават да дадат своя принос за обществото. Политиките се подкрепят от специална програма – „Младежта в действие“, която цели:

 • да вдъхне активно гражданско съзнание и толерантност на младите европейци;
 • да ги включи в демократичния процес на оформяне на бъдещето на ЕС.

Ще продължа да насърчавам и подкрепям неформалното обучение и междукултурния диалог между европейските младежи, както и приобщаването на всички млади хора и особено на тези от тях с по-скромен произход.

Възнамерявам да се съсредоточа върху насърчаването на младите да опитат да живеят и работят в други страни, което е прекрасна възможност да разширят кръгозора си и да подобрят шансовете си за намиране на работа.

 

Спорт

 

Спортът може и да не присъства в названието на длъжността ми, но аз го считам за важна част от моите отговорности. Искам да проуча възможностите за пълноценно използване на новите правомощия на ЕС в областта на спорта съгласно Договора от Лисабон. Значението на спорта за образованието, обучението, социалната интеграция и здравето е огромно. Спортът има и важен икономически ефект.

Ще работя в тясно сътрудничество с професионални и аматьорски организации,  за да гарантираме:

 • ·        насърчаване на честната игра
 • ·        борба с допинга
 • ·        защита на младите спортисти – аматьори и професионалисти
 • ·        борба с расизма и насилието
 • ·        насърчаване на масовия спорт сред хората от всички възрасти, така че европейците да водят здравословен начин на живот от детската градина до дълбока старост.

 

На по-лично ниво…

Като много европейци аз се вълнувам от въпросите на образованието, културата, езиците, младежта и спорта и имам своето мнение за тях.

Поради това ще се запознавам внимателно с мненията на всички заинтересовани страни на ранен етап от разработването на политиката. Като работим заедно, ще постигнем по-представителни, конкретни и будещи доверие резултати.

 

Андрула Василиу

 

Имате коментар за тези приоритети?

Запитвания от медиите

 

Последна актуализация: 24/11/2014 |  Нагоре