Denna webbplats arkiverades den 18/07/2014
18/07/2014

Sökväg

Mandat

Den europeiska industrins och dess småföretags framgångar är av central betydelse för de europeiska medborgarnas ekonomiska och sociala välfärd. Mitt huvudsakliga mål som kommissionär för företagande och industri är att säkra att EU:s samtliga företagssektorer går ut ur den nuvarande ekonomiska krisen starkare och mer konkurrenskraftiga än förut, och kan stödja hållbar tillväxt i en stark social marknadsekonomi.

Moderniseringen och stärkandet av EU:s industriella kapacitet kommer att spela en central roll för framgången av strategin ”EU 2020”. Det är därför jag vill se över vår nuvarande industripolitik för att göra sektorn mer konkurrenskraftig i ett globalt perspektiv. Jag vill införa ramverket för att göra det möjligt för industrier, stora som små, att vara dynamiska, hållbara och innovativa då de tar sig an 2000-talets ekonomiska och miljömässiga behov. Detta innebär att sätta den ”gröna ekonomin” i centrum för varje ny linje inom industripolitiken, så att Europa kan bli världsledande på miljöeffektivitet, miljödesign och miljöteknik.

Små och medelstora företag spelar en viktig roll för vårt industrikapital. Vi behöver utveckla deras potential, särskilt när det gäller exporttillväxt. En del av detta kommer att handla om att förbättra deras tillgång till finansiering, en annan del kommer att bestå i att stödja deras dagliga verksamhet genom ett effektivt genomförande av Small Business Act och konsolideringen av den inre marknaden. Jag vill också utveckla en ny kultur inom företagande och innovation i Europa, för att skapa en miljö där medborgarna inte är rädda för att prova nya företagsprojekt.

Slutligen ger oss Lissabonfördraget en ny rättslig grund på området rymdpolitik och -turism. En stark europeisk rymdpolitik är ett viktigt element när det gäller att förstärka vår konkurrenskraft och vårt industrisystems tekniska kapacitet, och jag vill säkra att projekt såsom ”Global övervakning för miljö och säkerhet” (GMES) och Galileo åstadkommer lika högkvalitativa resultat för både medborgare och industri. Jag vill också utveckla turismsektorns potential, vilken redan är en av Europas viktigaste ekonomiska verksamheter.

Jag är personligen övertygad om att vårt samhälle bara kan tillfredsställa dagens affärsbehov genom att arbeta på en europeisk och global skala, och jag ser fram emot att samarbeta med industrin, medborgarna, icke-statliga organisationer och politiska aktörer för att hitta positiva lösningar till de utmaningar vi har framför oss.

Senaste uppdatering: 22/07/2014 |  Till början