Veebisait on arhiveeritud (18/07/2014)
18/07/2014

Navigatsioonitee

Mandaat

Euroopa tööstuse ja väiksemate ettevõtete edu on Euroopa kodanike majandusliku ja sotsiaalse heaolu seisukohalt keskse tähtsusega. Minu peamine eesmärk ettevõtluse ja tööstuse volinikuna on tagada, et kõik ELi ettevõtlussektorid väljuksid praegusest majanduskriisist varasemast tugevamana ja konkurentsivõimelisemana ning suudaksid toetada jätkusuutlikku majanduskasvu tugevas turumajanduses.

ELi 2020. aasta strateegia edu sõltub olulisel määral ELi tööstusalase võimekuse kaasajastamisest ja tugevdamisest. Seepärast tahan tuua uusi tuuli meie praegusesse tööstuspoliitikasse, et tööstussektor muutuks ülemaailmsel areenil konkurentsivõimelisemaks. Tahan luua raamistiku, mis võimaldaks nii suurtel kui ka väikestel ettevõtetel leida 21. sajandi majandus- ja keskkonnaküsimustele dünaamilisi, jätkusuutlikke ja uuenduslikke lahendusi. Seoses sellega kerkib mis tahes uue tööstuspoliitika keskmesse „roheline majandus”, mis võimaldab Euroopal tõusta maailmas ökoefektiivsuse, ökodisaini ja ökotehnoloogia valdkonnas liidripositsioonile.

Meie tööstuskapitalis on tähtsal kohal väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. Meil on vaja arendada nende potentsiaali, eriti seoses ekspordi suurendamisega. Osalt tuleb selleks parandada nende juurdepääsu rahalistele vahenditele, teisalt aga toetada igapäevast tegevust väikeettevõtluse algatuse tõhusa rakendamise ja siseturu konsolideerimise kaudu. Samuti soovin Euroopas välja arendada uue ettevõtlus- ja innovatsioonikultuuri, mille tulemusena sünniks keskkond, kus kodanikud ei karda kinni haarata uutest ärivõimalustest.

Lissaboni strateegia annab meile uue õigusliku aluse kosmosepoliitika ja turismi valdkonnas. Tugev Euroopa kosmosepoliitika on hädavajalik meie tööstussüsteemi konkurentsivõime ja tehnoloogiliste võimaluste tugevdamiseks, ning minu sooviks on tagada, et sellised projektid nagu GMES ja Galileo annaksid kvaliteetseid tulemusi, mis tooksid kasu nii kodanikele kui ka tööstusele. Samuti soovin välja arendada juba praegu Euroopa olulisimate majandusvaldkondade hulka kuuluva turismisektori potentsiaali.

Olen isiklikult veendunud, et meie ühiskonnad suudavad tänapäeva ettevõtluse vajadusi täita vaid siis, kui tegutsetakse üleeuroopalise ja ülemaailmse haardega, ning loodan teha koostööd ettevõtete, kodanike, valitsusväliste organisatsioonide ja poliitikas osalejatega, et leida positiivseid lahendusi meie ees seisvatele probleemidele.

Viimati muudetud: 22/07/2014 |  Üles