This site has been archived on (2014/11/17)
17/11/2014

Nový register vnáša svetlo do „bruselských kulís“

Podľa dnes uverejnenej správy nový register lobistov a zástupcov záujmových skupín, ktorý pred rokom spoločne začali prevádzkovať Európska komisia a Európsky parlament, pomohol vniesť nové svetlo do „bruselského priemyslu“ tvorby európskych politík. 

V úplne prvej výročnej správe o spoločnom  registri sa potvrdzuje, že táto platforma riadne funguje a že všetky ciele stanovené na prvý rok prevádzky boli splnené. V správe sa uvádza odhodlanie obidvoch inštitúcií stavať na tomto solídnom základe, ustanovujú ciele na budúci rok a navrhujú kľúčové oblasti, na ktoré sa treba zamerať pri revízii tejto platformy v roku 2013. 

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič, ktorý je zodpovedný za administratívne záležitosti, uviedol: „Som nesmierne hrdý, že máme register transparentnosti a že jeho uvedenie do prevádzky bolo takým úspechom. Takýchto systémov na svete nie je veľmi veľa, a tento je z nich nepochybne najrozsiahlejší. Je samozrejmé, že počas prvého roka sa veľa času venovalo riešeniu technických problémov registra a poskytovala sa pomoc jeho používateľom. Register je však tu, funguje a treba ho teraz čo najviac využívať. V predkladanej správe sa stanovujú ambiciózne spôsoby, ako ho naplno využiť.“ 

Medzi úspechmi prvého roku fungovania sa v správe uvádzajú úspešné zlúčenie dvoch samostatných registrov bez vplyvu na počet registrovaných subjektov, spustenie novej online služby pre žiadosti o akreditáciu do Európskeho parlamentu a vymenovanie pozorovateľov z Rady za členov spoločného sekretariátu registra transparentnosti, ktorý spravuje register – čo zdôrazňuje záujem ostatných inštitúcií EÚ o tento nástroj. 

Medzi priority na nasledujúci rok patrí podľa správy rozšírenie rozsahu pôsobnosti registra. Zároveň sa v nej odporúča dôslednejšie uplatňovanie pravidiel a ďalšie vysvetlenia a vypracovanie doplňujúcich usmernení pre registrujúce sa subjekty o poskytovaní potrebných informácií. 

Preskúmanie fungovania registra je plánované na rok 2013, pričom najdôležitejšou otázkou bude pravdepodobne rozhodnutie o tom, či by sa registrácia mala stať povinnou alebo ostať dobrovoľnou. Medzi ďalšie možné oblasti preskúmania patrí možnosť ad hoc systému pre právne a konzultačné firmy, ktoré sa chcú zaregistrovať, ale dostávajú sa do konfliktu s povinnosťou mlčanlivosti vo vzťahu k identite svojich klientov, a objasnenie kategórie zahŕňajúcej organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány. 

Výročná správa o fungovaní registra transparentnosti (2012)

Tlačová správa: Prvá výročná správa o fungovaní registra transparentnosti poukazuje na úspešný začiatok a stanovuje ďalšie ciele na rok 2013

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok