This site has been archived on (2014/11/17)
17/11/2014

Financovanie budúcnosti EÚ: viacročný finančný rámec

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič predniesol v Európskom parlamente záverečný príhovor na konferencii o budúcom viacročnom finančnom rámci (VFR) – ďalšom rozpočte EÚ. 

Konferencia, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia Komisie, Európskeho parlamentu, Rady, členských štátov a národných parlamentov sa sústredila na kľúčové otázky, na ktoré je potrebné nájsť odpovede v záujme toto, aby sa dosiahla dohoda o budúcom VFR, ktorý začne platiť od roku 2014.  

V centre pozornosti bola najmä navrhovaná daň z finančných transakcií (FTT), ktorá by prispela k vlastným zdrojom EÚ a potenciálne znížila príspevky národných vlád. Ďalšou otázkou je, ktoré oblasti by sa mali v súčasnej atmosfére znížených rozpočtov a úsporných opatrení financovať prioritne.  

Maroš Šefčovič vo svojom záverečnom prejave uviedol, že konferencia bola „vzácnou príležitosťou pre stretnutie veľkého množstva účastníkov s rôznymi pohľadmi na budúci rozpočet Európskej únie“. 

Podpredseda Komisie Šefčovič uviedol, že napriek konštruktívnosti tohto stretnutia si nerobí ilúzie o náročnosti nadchádzajúcich rokovaní (dohoda o VFR by sa mala dosiahnuť do konca roku 2012).  

„Niekoľko nasledujúcich mesiacov si bude vyžadovať veľké nasadenie nás všetkých, ktorí sme súčasťou tohto procesu. Avšak toto úsilie je nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia finančných prostriedkov, ktoré sú potrebné pre nasledujúce obdobie, a určenia prioritných oblastí financovania“. 

Maroš Šefčovič sa vo svojom záverečnom prejave, v ktorom zhrnul príspevky ostatných komisárov, vrátil k myšlienke predsedu Komisie Barrosa o pridanej hodnote, ktorú má v porovnaní s národnými investíciami financovanie na úrovni EÚ, a osobitne pripomenul vystúpenie Janusza Lewandowskeho, komisára zodpovedného za rozpočet, podľa ktorého by navrhovaná daň z finančných transakcií mohla podľa predbežných analýz znížiť príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ až o 50 % (za predpokladu, že by sa dosiahla dohoda o tom, že dve tretiny príjmov v rámci VFR by sa mohli použiť ako vlastné zdroje EÚ).  

Záverom podpredseda Šefčovič uvítal prevládajúci optimizmus – všetky zúčastnené strany vyjadrili presvedčenie, že rozdiely v názoroch je možné prekonať do konca tohto roka. „Som presvedčený, že sme na správnej ceste, ak chceme do konca roka 2012 dosiahnuť takú dohodu o nasledujúcom finančnom rámci, ktorá je spravodlivá a vyvážená a ktorá zachováva ambície a ciele návrhov Komisie. Máme túto povinnosť voči sebe samým aj voči voličom, zainteresovaným stranám a občanom. Musíme vytvoriť rámec, nám umožní účinne reagovať na výzvy, ktorým Únia čelí v súčasnosti a ktoré na ňu čakajú v budúcnosti.“

Speech: Funding the future EU: the multi-annual financial framework

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok